Wykonywanie operacji transplantacji serca

Kolejne dwa serca przeszczepione

6 i 14 marca 2021 roku  Zespół  Przeszczepowy w naszym Szpitalu przeprowadził kolejne dwie transplantacje serca.  Gdy otrzymaliśmy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego „Poltransplant”  zgłoszenie o potencjalnym dawcy, rozpoczęto nie­zwłoczne sta­ra­nia, aby uratować życie kolej­nym pacjen­tom  z ciężką nie­wy­dol­no­ścią serca, którzy ocze­ki­wali w naszym Szpitalu na prze­szczep organu. Dzięki wiel­kiemu darowi, jakim jest prze­ka­za­nie narzą­dów do trans­plan­ta­cji, stało się to możliwe! Zespół Przeszczepowy pod kierunkiem dr hab. n. med. Karola Wierzbickiego i prof. dr hab. n. med. Bogusława Kapelaka oraz Zespołu Anestezjologicznego pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Rafała Drwiły po raz kolejny uratował życie chorym pacjentom.

Kolorowa fotografia operacja serca

– „Ponow­nie wyzwa­nie było duże, ponie­waż istotną kwe­stią stała się logi­styka. Ośro­dek zgła­sza­jący dawcę jest od nas dość daleko, a tro­ska o pobie­rany narząd jest jedną z klu­czo­wych spraw, aby czas od chwili pobra­nia do chwili prze­szcze­pienia był jak naj­krót­szy. Oczy­wi­ście, że spo­śród wielu czyn­ni­ków, ten też ma istotny wpływ na suk­ces prze­pro­wa­dza­nego zabiegu, czyli jakość życia pacjenta po przeszcze­pie” – wyja­śnia dr n. med. Grze­gorz Wasi­lew­ski, Zastępca Kie­row­nika Odcinka Transplantologii i Mecha­nicz­nego Wspo­ma­ga­nia Krą­że­nia.

Zdjęcie samolotu na lotnisku w Balicach

– „Koor­dy­na­cja prze­szczepu przy takim zgło­sze­niu jest zawsze oparta na współ­pracy wielu osób i instytu­cji. W dość krót­kim cza­sie zaczy­namy od spraw­dze­nia wyni­ków badań dawcy i typu­jemy najbardziej odpo­wied­niego kan­dy­data – biorcę. Musimy spraw­dzić oraz zapla­no­wać moż­li­wo­ści transportu, a przy takim dystan­sie bez wspar­cia zaprzy­jaź­nio­nych „Lot­ni­ków” jest to niemoż­liwe. Jest nam nie­zmier­nie miło, że jeśli tylko warunki pogo­dowe są odpowiednie, to zawsze w dyspozycji pozo­staje 8. Baza Lot­nic­twa Trans­por­to­wego z Balic, która w spo­sób per­fek­cyjny i bez­pieczny dostarcza nasz zespół w różne zakątki Pol­ski. Tak też było i w tym przy­padku, za co prze­ka­zu­jemy ogromne wyrazy wdzięcz­no­ści i uzna­nia” – dodaje Anna Krupa-Hüb­ner, Pie­lę­gniarka Koor­dy­nu­jąca.

Wszyst­kim oso­bom oraz insty­tu­cjom zaan­ga­żo­wa­nym pod­czas prze­pro­wa­dza­nych prze­szcze­pów serca skła­damy ogromne podzię­ko­wa­nia.

W naszym szpitalu 14 marca 2021 przeprowadzono  595 ope­ra­cję prze­szczepu serca.