OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: .
3. Przetwarzane Pani/Pana dany osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, jest niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych. Podstawa: art.6 ust.1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art.9 ust.2 lit. h (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia) RODO.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty lecznicze oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (tj.: NFZ, ZUS, KRUS).
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w sytuacji korzystania przez Szpital z usług innych podmiotów (np.: w zakresie serwisowania aparatury medycznej). Zawsze w takim wypadku przekazywanie danych będzie się odbywać w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Szpitalem, a tym podmiotem, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
7. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą też wykorzystywane w celu profilowania.
8. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJA O DODATKOWYM NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM PACJENTA MIP

Podczas przyjęcia, na oddzielnej karcie, otrzyma Pan/i unikalny numer identyfikacyjny, tzw. MIP. Zarówno Pan/i, jak i osoby, które Pan/i upoważnił/a do dostępu do informacji dotyczących stanu zdrowia, mogą kontaktować się ze szpitalem w celu uzyskania podstawowych informacji telefonicznie. Należy pamiętać, że dotyczy to szczególnych sytuacji, np. informacji o istotnych wynikach badań, Pana/i ewentualnego pobytu na oddziale intensywnej terapii, w stanie intensywnego nadzoru lub po zabiegu chirurgicznym. Wówczas, oprócz podania danych personalnych osoby dzwoniącej, uprawniony pracownik szpitala poprosi o podanie numeru MIP. Jest to metoda dodatkowej weryfikacji tożsamości pozwalająca upewnić się, że informacje przekazywane są osobie upoważnionej. W trosce o bezpieczeństwo Pana/i danych, zakres telefonicznie przekazywanych informacji jest ograniczony, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z potwierdzeniem tożsamości, informacje nie zostaną udzielone. Uwaga: numer MIP należy przekazać osobie upoważnionej do uzyskiwania informacji dotyczących stanu zdrowia wskazanej w dokumentacji medycznej wraz z jednoczesnym zobowiązaniem, by zachowała go w tajemnicy. Nie należy udostępniać numeru MIP innym osobom.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obowiązek informacyjny (informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lub nr tel.: 12 614 3049, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach:

– zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

– archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy lub prowadzenia korespondencji służbowej w celu zawarcia umowy.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie:

– pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Kontrahentów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;

– podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa, a następnie usuwane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji (bez udziału człowieka), a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.