HISTORIA W DATACH

 • 1913-1917

  Budowa Zakładów Sanitarnych na Prądniku Białym, na podstawie uchwały Krakowskiej rady Miejskiej z 22 lipca 1913, podjętej z inicjatywy dra Tomasza Janiszewskiego, Lekarza Miejskiego i późniejszego pierwszego Ministra Zdrowia w niepodległej Polsce. Budowę przerwał wybuch wojny, wznowiono ją w 1915 zakłady obejmowały wówczas: sanatorium szkarlatynowe, sanatorium gruźlicze, laboratorium bakteriologiczne, pełne zaplecze z kuchnią i pralnią.

 • 1936-1938

  W zakładzie leczyła się siostra Faustyna Kowalska, która przebywała tu łącznie ok. 8 miesięcy. Kanonizowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 30 kwietnia 2000r.

 • 1939-1945

  Trudna praca zakładu w warunkach okupacyjnych. Szpital służył żołnierzom chorym na gruźlicę i szkarlatynę oraz rannym. Dyrektorem Szpitala był w początkowym okresie (1939-1940) dr Edward Żuliński, mający ogromne trudności jako lekarz polski – w końcu został usunięty przez władze okupacyjne. Był wieloletnim lekarzem i ordynatorem Oddziału Gruźliczego od września 1945 do marca 1951 r. W latach 1940-1944 Dyrektorem Szpitala był Jan Fischer, lekarz polskiego pochodzenia, który podpisał volksliste, ale – jak wynika ze wspomnień z tego okresu – nie odnosił się on wrogo do polskich pracowników (których pracowało wtedy ok. 150 osób) Po przejęciu szpitala przez Wehrmacht, wraz z nim napłynął niemiecki personel medyczny, pielęgniarski i częściowo administracyjny.

 • 1945

  Powstaje Miejski Szpital Miasta Krakowa, przekształcony później w Miejski Szpital Zakaźny. Placówka przeobrażała się w kierunku nowoczesnego ośrodka, Podzielono ją na dwie części: oddział gruźliczy oraz zakaźny. Na konspiracyjnej naradzie profesorów Wydziału Lekarskiego UJ oraz wybitnych lekarzy krakowskich na kierownika Szpitala wyznaczono dra Jana Smolarka. Było to kilka miesięcy przed wyzwoleniem. W momencie oswobodzenia Krakowa miał natychmiast objąć swą funkcje. Brak informacji, czy dr J. Smolarek krótki czas kierował Szpitalem, czy nigdy nie objął tego stanowiska.

 • 1948

  Szpital został przekształcony w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Anki (Heleny Wolff, 1915-1944), powstały oddziały chorób płuc, placówka rozbudowała się i rozszerzyła zakres działalności.

 • 1949

  Powstał Oddział Torakochirurgii; utworzono Aptekę Szpitalną.

 • 1951-1953

  Utworzono zakaźne odziały dziecięce: 1951 – Regionalny Oddział Heinego-Medina, który po połączeniu z Oddziałem gruźliczego Zapalenia Opon Mózgowo-Rdzeniowych przemianowany został na Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej; 1953 – Oddzial Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego z połączenia oddziałów Szkarlatynowego, Gruźlicy Dziecięcej i Błoniczego, później przekształcony w Oddzial Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej.

 • 1955

  Powstał Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby.

 • 1957

  Wykonano pierwsze w szpitalu cewnikowanie serca.

 • 1958

  Wykonano pierwszą operację na otwartym sercu.

 • 1975

  Przekształcono Oddział Torakochirurgii w Centrum, w którym utworzono Pododdział Wad Serca; powstała pracownia hemodynamiki i pracownia krążenia pozaustrojowego.

 • 1979

  Decyzją Ministerstwa Zdrowia w Szpitalu zlokalizowano Instytut Kardiologii AM im. M. Kopernika, kierowany przez ówczesnego doc. Antoniego Dziatkowiaka – równocześnie Dyrektora Instytutu. Instytut z nowopowstałą Kliniką Kardiochirurgii przejął spuściznę 30-letniej działalności Oddziału Torakochirurgii, a później Centrum Torako-Kardiochirurgii. Zorganizowanie silnego Oddziału Intensywnej Terapii Pooperacyjnej.

 • 1981

  Utworzono Klinikę Chorób Serca i Naczyń i Klinikę Elektrokardiologii; rozpoczęto rozwijanie diagnostyki chorób układu krążenia.

 • 1988

  Uruchomiono Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, którego ordynatorem, od 1986, był dr Hanryk Olechnowicz – znakomity chirurg, wychowanek Instytutu Gruźlicy w Warszawie. Oddział kontynuował zadania Kliniki Torakochirurgii Instytutu Kardiologii, kierowanej w latach 1979-84 przez dr hab. med. Michała Juszczyńskiego.

 • 1990

  Ojciec Święty Jan Paweł II – Patronem szpitala.

 • 1991

  Utworzono Klinikę Choroby Wieńcowej. Pierwszym jej ordynatorem została prof. Wiesława Piwowarska.

 • 1993-1998

  Szpital jako inwestor bezpośredni realizował program inwestycyjny „Rozbudowa Kliniki Kardiochirurgii” (finansowany głównie z dotacji budżetowych); powstał nowoczesny budynek Kliniki Kardiochirurgii z blokiem operacyjnym i intensywną terapią, zapleczem laboratoryjnym i diagnostycznym, sterylizacją i bankiem krwi oraz inne obiekty towarzyszące.

 • 1996

  Utworzono Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc.

 • 1997

  9 czerwca – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II, poświęcenie Kliniki Kardiochirurgii.

 • 1999

  Szpital uzyskał osobowość prawną i działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; uruchomiono nowy Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii; wybudowano nowoczesny Zakład Patomorfologii.

 • 2000

  Uruchomiono, po modernizacji, nowoczesny obiekt Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki i nowoczesnymi pracowniami m.in.: rezonansu magnetycznego, wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej -MSCT (pierwsza w Europie Centralnej), scyntygrafii i body pletyzmografii; w zmodernizowanym budynku dawnej Kardiochirurgii utworzono oddział chirurgii naczyń i transplantologii; powstała Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych.

 • 2001

  Utworzono Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy z siedzibą przy ul. Ułanów 29 oraz Pododdział Chemioterapii w II Oddziale Chorób Płuc; wprowadzono system elektronicznej rejestracji i prowadzenia dokumentacji Infomedica oraz systemy umożliwiające dostęp do obrazów generowanych przez urządzenia diagnostyczne.

 • 2002

  Zmodernizowano i rozbudowano budynek mieszczący Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń oraz Oddział Kliniczny Elektrokardiologii z 2 salami zabiegowymi.

  Uruchomiono salę videotorakoskopii w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej.

 • 2003

  Utworzono w Szpitalu Samodzielną Pracownię Biologii Molekularnej i Badań Naukowych,  samodzielny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Dział Transfuzjologii Szpitalnej (na bazie dotychczasowego Banku Krwi i Pracowni Serologii).

 • 2004

  Szpital uzyskał certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000 – przedłużany do dnia dzisiejszego; rozpoczęto realizację programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR.

 • 2005

  W Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii wykonano pierwszą na świecie operację wszczepienia bezszwowej zastawki aortalnej.

 • 2006

  Utworzono Ośrodek Rehabilitacji (na bazie dotychczasowego Oddziału Rehabilitacji).

 • 2007

  Rozbudowa Szpitala realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – realizacja projektów pn. Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej.

 • 2008

  Utworzono dwa samodzielne oddziały anestezjologii i intensywnej terapii zabezpieczające dział kardiologiczny i pulmonologiczny. Pierwsza w Polsce wymiana zastawki aortalnej serca metodą przezskórną (bez otwierania klatki piersiowej).

 • 2009

  Szpital otrzymał status szpitala akredytowanego na okres od 4 marca 2009 do 3 marca 2012 roku.

 • 2011

  Utworzono Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie.

  We współpracy z instytucjami dydaktyczno-naukowymi uruchomiono studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki medycznej i terapii.

 • 2012

  Utworzono Poradnię Leczenia Otyłości.

  Przekształcono dotychczasowy Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny z pododdziałem w samodzielny Oddział Szybkiej Diagnostyki, wydzielając trzy samodzielne jednostki: Oddział Szybkiej Diagnostyki, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Medycyny Nuklearnej.

  Wydzielono jako samodzielne oddziały: Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii oraz Rehabilitacji.

  Oddano do użytku budynek Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe (Budynek A V).

  We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum uruchomiono studia podyplomowe w zakresie badań klinicznych.

 • 2013

  Minister Zdrowia potwierdził po raz drugi spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego i przyznał placówce Certyfikat Akredytacyjny nr 2013/3 (data wydania Certyfikatu: 13 marca 2013 r.).

  Z początkiem kwietnia 2013 oddano do użytku zmodernizowany obiekt – budynek „0” (tzw. Stara pralnia).

  Od 11 kwietnia 2013 ruszył projekt edukacyjny skierowany do osób w wieku 60+ pn. Uniwersytet Niegasnącej Młodości. W pierwszej edycji skorzystało z niego ok. 150 osób.

 • 2014

  W nowej części pawilonu M-V, realizowanego w ramach Projektu „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej” otwarto oficjalnie:

  1. Centralną Izbę Przyjęć, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
  2. Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych (oraz Blok Operacyjny z salą hybrydową),
  3. Oddział Intensywnej Terapii Medycznej,
  4. Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej,
  5. Poradnie, w tym neurologiczną.

  W ramach Projektu „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” uruchomiono oficjalnie:

  1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych Płuc,
  2. Oddział Onkologiczny,
  3. Pracownię Badań Genetycznych,
  4. Pracownię Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych,
  5. Pracownię Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych,
  6. Pracownię Rezonansu Magnetycznego.
 • 2015

  Pierwsze w szpitalu pobranie nerek od dawcy po zatrzymaniu krążenia.

 • 2016

  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdziło po raz kolejny spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Aktualny Certyfikat ma nadany numer 2016/30.

  W Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii wszczepiono najmniejsze na świecie stymulatory serca Micra TPS.

 • 2017

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II obchodzi 100-lecie swojego istnienia oraz 20-lecie wizyty Patrona św. Jana Pawła II w placówce.

 • 2018

  Powstał Ośrodek Neurologiczny świadczący usługi komercyjne. W wyniku realizacji projektu pn. Interdyscyplinarne Centrum Torakoonkologii i Transplantologii w naszym Szpitalu powstała nowoczesna sala operacyjna i wybudzeniowa na rozbudowanym bloku operacyjnym. Utworzono również pracowanie: fizjoterapii, badań czynnościowych układu oddechowego oraz usg i diagnostyki biopsyjnej.

  Z inicjatywy Kierownika Zespołu Przeszczepowego oraz Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia, dr hab. n. med. Karola Wierzbickiego, od 2018 roku w Szpitalu działa „Heart Failure Team” (Międzyoddziałowy Zespół ds. Diagnostyki i Leczenia Skrajnej Niewydolności Serca), skupiający grono specjalistów z wielu dziedzin i Klinik działających w Ośrodku, zajmujących się leczeniem niewydolności serca. Podczas regularnych zebrań zespołu pacjenci, którzy zostają wcześniej zgłoszeni są kwalifikowani w sposób interdyscypilarny do najwłaściwszej metody leczenia.

   

 • 2019

  W związku z rozbudową i modernizacją pawilonu M-VIII  został zamknięty Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii. Aktualnie świadczenia dla pacjentów udzielane są w Wojewódzkim Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii. Ponadto Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego został przeniesiony do pawilonu M-III. Dodatkowo zmniejszono liczbę łóżek Oddziału do 15. Równocześnie zmniejszono liczbę łóżek Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z 43 do 30.

  We wrześniu rezygnację ze stanowiska Dyrektora Szpitala złożyła dr n.med. Anna Prokop-Staszecka. W związku z koniecznością przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora, Zarząd Województwa Małopolskiego powołał jako pełniących obowiązki Dyrektora: dr hab.n.tech. Stanisława Rumiana, a następnie mgr Lucynę Stanuch.

 • 2020

  Od lutego Dyrektorem Szpitala jest lek. Grzegorz Fitas.

  W związku z pandemią koronawirusa na Szpital zostały nałożone nowe zadania związane z podejmowanymi w kraju działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Pracownia Mikrobiologii, która funkcjonuje w strukturze Szpitala od momentu ogłoszenia pandemii wykonuje badania w kierunku SARS-COV-2.

  Decyzjami Wojewody Małopolskiego Szpital został zobowiązany do prowadzenia izolatorium dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2.

  Szpital zobowiązano do zabezpieczenia łóżek dla pacjentów dorosłych i dzieci podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS-Cov-2. Liczba łóżek koniecznych do zabezpieczenia uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w województwie.

  Utworzono Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii.

  Utworzono stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Nauki i Badań oraz Zastępcy Dyrektora ds. Informatyki i  E-zdrowia.

  Powołano Pełnomocnika Dyrektora ds. Edukacji i Współpracy z mediami.

  W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Szpital został zakwalifikowany jako szpital węzłowy, tj. prowadzący punkt szczepień dla poszczególnych grup.

 • 2021

  8 stycznia  –  Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, dr hab. n. med. Karol Wierzbicki, dr n. med. Grzegorz Wasilewski, rat. med. Michał Kaleta i Zespół Anestezjologiczny pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Rafała Drwiły wraz z całym doskonałym zespołem Instrumentariuszek i Perfuzjonistów przeprowadził operację transplantacji serca – pierwszą w 2021 roku. Serce od dawcy zostało przetransportowane samolotem, dzięki wsparciu lotników z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z Balic.

  25 stycznia uratowano życie 24-latka, przeszczepiając mu serce.

  Od 5 lutego dla podmiotów zewnętrznych i kontrahentów Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wykonuje diagnostykę molekularną PCR w kierunku UK-variant B.1.1.7 SARS Co-V-2.

  12 lutego Zespół Przeszczepowy ratuje życie młodego człowieka, przeszczepiając mu serce.

  Od 13 lutego jako szpital węzłowy realizujemy szczepienia przeciwko COVID-19 dla kolejnych grup. Rozpoczynają się szczepienia nauczycieli.

  6 i 14 marca 2021 roku  Zespół  Przeszczepowy w naszym Szpitalu przeprowadził kolejne dwie transplantacje serca.

  20 kwietnia 2021 roku, w naszym Szpitalu została przeprowadzona niezwykła operacja. Była nią re-transplantacja serca u 50-letniego pacjenta, który swój pierwszy przeszczep serca przeszedł 28 lat temu!

  26 kwietnia, Zespół I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Rafała Drwiły przy współpracy z Zespołem prof. dr hab. n. med. Bogusława Kapelaka oraz Zespół II Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem dr n. med. Mirosława Ziętkiewicza, zakwalifikował i wykonał kolejne już wszczepienie – pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO).

  6 maja, w niełatwym dla wszystkich czasie, kiedy trwa pandemia COVID-19 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego nasz Szpital nie zwalnia tempa i przeprowadzona została kolejna transplantacja.

  30 czerwca – Pracownicy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II: dr n. med. Małgorzata Konieczyńska,  Kierownik Oddziału Szybkiej Diagnostyki, dr n. med. Anna Prokop – Staszecka, Kierownik Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym, dr n. med. Robert Musiał, Kierownik III Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, lek. Robert Łukaszuk, Kierownik Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii, prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła,  Kierownik I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr n. med. Hubert Hymczak, Zastępca Kierownika I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zostali nagrodzeni Medalami 30-lecia Odrodzonego  Samorządu Krakowa.

  W dniu 8 lipca 2021 roku podpisano list intencyjny pomiędzy naszym Szpitalem a Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie oraz Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Intencją listu jest zjednoczenie sił w obszarze posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w celu wypracowania wspólnych procedur służących wdrażaniu profilaktyki oraz kompleksowego procesu, diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi.

  W sierpniu Zespół Przeszczepowy z Oddziału Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia w naszym Szpitalu nie zwalnia tempa. Okres wakacyjny nie przyczynił się do ograniczenia wykonywanych zabiegów kardiochirurgicznych. Starannie planowane urlopy, aby podczas wakacji nie brakowało obsady, dodatkowa praca, zaangażowanie i poświęcony czas – to wszystko przyczyniło się do wykonania w lipcu i sierpniu, aż 6 transplantacji serca oraz wszczepienia 3 „pomp serca” LVAD (urządzenie wspomagające pracę lewej komory serca).

  Decyzją Wojewody Małopolskiego nasz Szpital od dnia 22 listopada 2021 – prowadzi opiekę medyczną w Izolatorium na bazie zabudowanych nieruchomości pn.  „Premier Kraków Hotel 2”, w  liczbie 50 pokoi, które to nieruchomości położone są przy ul. Opolskiej 14, w celu izolacji realizacji opieki sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym opieki medycznej.

  23 listopada 2021 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej, w skład którego wchodzą Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym oraz Regionalny Ośrodek Leczenia Chorób Wątroby i Chorób Współistniejących.

  31 grudnia – Zespół Przeszczepowy Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii wykonał w 2021 roku 26 transplantacji serca.

 • 2022

  14 stycznia 2022 roku – Naukowcy z naszego Szpitala (dr hab. Paweł Matusik, dr Jakub Stępniewski, dr Aleksander Siniarski) zostali laureatami piątej edycji konkursu Miniatura, który organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki.

  11 luty 2022 – Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, który w naszym Szpitalu pracuje na Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Medal został przyznany przez Prezydenta Andrzeja Dudę, a wręczenia dokonał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita podczas uroczystości z okazji przypadającego w piątek Światowego Dnia Chorego.

  18 luty 2022 – mgr inż. Magdalena Kopytek, która na co dzień związana jest z Pracownią Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych w naszym Szpitalu została laureatką konkursu PRELUDIUM-20 na projekt badawczy. Projekt uzyskał najwyższą pozycję na liście rankingowej pośród wszystkich dofinansowanych zgłoszeń.

  11 marca 2022 – Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) doceniła pracę lekarzy oraz naukowców z Polski, przyznając nagrodę dr LEE Jong-wook w dziedzinie zdrowia publicznego. Otrzymał ją zespół pod kierownictwem dr hab. n. med. Tomasza Darochy oraz dr hab. n. med. Sylweriusza Kosińskiego za utworzenie krajowego systemu leczenia poszkodowanych w hipotermii głębokiej (Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej CLHG) przy I Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

  21 marca 2022 – Dzięki ciągłym postępom w diagnostyce oraz leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego w Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie wykonano jedne z pierwszych w Polsce zabiegów aterektomii orbitalnej (zabieg przezskórny mający na celu usunięcie złogów miażdżycowych powodujących zwężenie światła naczynia) w leczeniu ekstremalnie uwapniałych zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Mają one poprawić komfort życia Pacjenta i przedłużyć życie.

  27 marca 2022 – Cztery małopolskie placówki medyczne, w tym nasz Szpital, podpisały umowę o wejście w Konsorcjum „Onkologia Małopolska”. Projekt ten ma na celu poprawę koordynacji działań w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów na obszarze województwa małopolskiego.

  W środę 30 marca 2022 roku w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta Gala Małopolskich Funduszy Europejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas wydarzenia Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła – lek. Grzegorz Fitas odebrał symboliczną statuetkę za uzyskanie przez nasz Szpital nagrody w plebiscycie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Wygrana została przyznana za realizację projektu – Interdyscyplinarne Centrum Torakoonkologii i Transplantologii (Pawilon M-I).

  W dniu 8 marca 2022 roku, dr hab. n med. Janusz Konstanty-Kalandyk w asyście dr n. med. Anny Kędziory przeprowadzili pierwszą w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, a także pierwszą w Polsce operację wielonaczyniowego pomostowania aortalno-wieńcowego w zakresie przedniej i bocznej ściany serca (pomosty do gałęzi międzykomorowej przedniej oraz gałęzi marginalne) z małoinwazyjnego dostępu przez minitorakotomię lewostronną (kilkucentymetrowe nacięcie ściany klatki piersiowej). Dotychczas w naszym Szpitalu z takiego małego dostępu wykonywano tylko jeden pomost zabezpieczający przednią ścianę serca. Małoinwazyjna wielonaczyniowa chirurgiczna rewaskularyzacja serca pozwala uniknąć klasycznego przecięcia mostka (sternotomii), umożliwiając równocześnie wykonanie pomostów do kilku naczyń wieńcowych na sercu. Podobne małoinwazyjne operacje wielonaczyniowego pomostowania aortalno-wieńcowego (MICS CABG) wykonuje tylko kilka ośrodków kardiochirurgicznych na świecie.

  25 kwietnia 2022 roku – Zespół torakochirurgów z naszego Szpitala pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jarosława Kużdżała (Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej) wziął udział w interdyscyplinarnej oraz innowacyjnej operacji. W Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie po raz pierwszy stanęli obok siebie torakochirurdzy oraz ortopedzi z dwóch różnych placówek, aby przeprowadzić skomplikowaną operację – nowotwór (guz) płuca naciekający na kręgosłup.Interdyscyplinarna operacja pozwala na kompleksowe leczenie, a także poprawia komfort Pacjenta. Operacja ta zapoczątkowała współpracę pomiędzy Szpitalami w ramach konsorcjum „Onkologia Małopolska”.

  5 maja 2022 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyły się pionierskie zabiegi embolektomii tętnic płucnych przy zastosowaniu nowatorskiego systemu umożliwiającego – po raz pierwszy – przezskórne usuwanie skrzeplin o dużej średnicy.  Seria nowatorskich zabiegów została przeprowadzona przez zespół angiologów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II: prof. UJ dr hab. n. med. Piotr Musiałek, dr n. med. Wojciech Zajdel, dr n. med. Łukasz Tekieli, dr n. med. Adam Mazurek. Zabiegi, należące do pierwszych tego typu w świecie.

  W maju reprezentant naszego Szpitala dr n. med. Hubert Hymczak odebrał w Szwajcarii nagrodę przyznaną przez Światową Organizację Zdrowia. Wyróżnienie WHO zostało przyznane za utworzenie krajowego systemu leczenia poszkodowanych w hipotermii głębokiej przy I Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Uhonorowanie jest zwieńczeniem pracy zespołu pod kierownictwem dra hab. n. med. Tomasza Darochy i dra hab. n. med. Sylweriusza Kosińskiego, która rozpoczęła się w 2013 roku.

  23 maja 2022 – W Wiśle (woj. śląskie) pod hasłem „Transplantologia potrzebuje nas wszystkich” odbyła się dwudziesta edycja „Biegu po Nowe Życie”. Reprezentantem naszego Szpitala był dr hab. n. med. Karol Wierzbicki (Kierownik Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia), a w sztafetowym marszu nordic walking wzięło udział dwóch naszych pacjentów po transplantacji serca – p. Andrzej Iglar oraz p. Robert Mielczarek, który jest jednym z niewielu pacjentów w Polsce po retranplantacji serca. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II podczas Gali Polskiej Transplantologii został uhonorowany wraz ze wszystkimi polskimi ośrodki przeszczepiającymi serca wyróżnieniem w kategorii „Rok w polskiej transplantacji”, a dr hab. n. med. Karol Wierzbicki osobiście odebrał tę wyjątkową nagrodę.

  Podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów na stanowisko Wiceprezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów powołana została dr Dominika Batycka- Stachnik – Kierownik Zespołu Rehabilitantów Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. W skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego został powołany mgr Łukasz Pominkiewicz – fizjoterapeuta pracujący na Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

  W czerwcu dr n. med. Hubert Hymczak otrzymał akt powołania na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii.

  W naszym Szpitalu odbyła się pierwsza na świecie mini-inwazyjna naprawa zastawki mitralnej za pomocą systemu HARPOON wykonana na bijącym sercu u pacjenta z nawrotem niedomykalności po klasycznej plastyce zastawki. W ślad za pierwszym na świecie małoinwazyjnym zabiegiem naprawy zastawki mitralnej na bijącym sercu metodą HARPOON wykonanym w 2015 roku, lekarze przeprowadzili właśnie tą samą metodą pierwszą na świecie naprawę wcześniej operowanej zastawki, która uległa ponownej dysfunkcji wskutek postępu jej degeneracji.

  4 lipca 2022 roku pracownik naszego Szpitala prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda został najmłodszą osobą w Polsce z tytułem profesora.Jest on rezydentem na Oddziale Szybkiej Diagnostyki. Jego kierownikiem specjalizacji (w dziedzinie kardiologii) jest dr n. med. Małgorzata Konieczyńska, kierownik tegoż Oddziału.

  Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022, prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła otrzymał powołanie do pełnienia funkcji  konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

  Analitycy z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies Ranking opublikowali po raz kolejny ranking najbardziej wpływowych ludzi nauki zawierający nazwiska 2% najlepszych naukowców z całego świata. Zestawienie TOP 2%, utworzone na podstawie wskaźników bibliometrycznych, obejmuje blisko 200 tys. naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W tym prestiżowym gronie znalazła się już po raz kolejny prof. dr hab. n. med. Anetta Undas pełniąca w naszym Szpitalu funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki, Badań i Innowacji, kierująca Poradnią Zaburzeń Krzepnięcia, a od 2011 r. również Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto prof. dr hab. n. med. Anetta Undas jest Przewodniczącą Rady Naukowej naszego Szpitala.

  W listopadzie wielodyscyplinarny zespół lekarzy, perfuzjonistów, pielęgniarek i techników Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przeprowadził pierwszy w Małopolsce i jeden z pierwszych w Polsce zabieg usunięcia z prawego przedsionka balotującej skrzepliny drogą przezskórną przy użyciu nowoczesnego systemu aspiracji mechanicznej. Zabieg przeprowadził wielodyscyplinarny zespół składający się z kardiologów interwencyjnych: Grzegorz Kopeć, Jakub Stępniewski, Marcin Waligóra (Zespół ds. Diagnostyki i Leczenia Chorób Krążenia Płucnego w naszym Szpitalu); anestezjologa: Hubert Hymczak; perfuzjonistów: Krzysztof Szymański, Bogumiła Rachwał; specjalistów przezprzełykowej echokardiografii zabiegowej: Barbara Szlósarczyk, Monika Komar, Anna Tyrka; kardiochirurga: Grzegorz Filip; instrumentariuszy i pielęgniarek: Szymon Trzaskoś, Monika Kurek, Elżbieta Skupień-Schneider.

  21 grudnia 2022 roku w naszym Szpitalu odbyło się otwarcie nowoczesnej sali hybrydowej w Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Kompleksowe wyposażenie sali w najnowocześniejszy sprzęt pozwoli na przeprowadzanie najbardziej złożonych zabiegów kardiologicznych w obrębie tętnic wieńcowych i aorty, a zwłaszcza zabiegów strukturalnych, korygujących nabyte i wrodzone wady serca, złożonych ablacji zaburzeń rytmu oraz kompleksowych zabiegów hybrydowej rewaskularyzacji serca.

 • 2023

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał Pozwolenie Ministra Zdrowia na przeszczepianie płuc. Obecnie trwają przygotowania i dopełnianie niezbędnych formalności, by rozpocząć program transplantacji płuc. W Polsce istnieje tylko kilka ośrodków wykonujących tego typu zabiegi.

  W lutym w naszym Szpitalu odbył się pierwszy w Małopolsce zabieg implantacji wszczepienia stentgraftu z odnogami do gałęzi łuku aorty.  Zespół operujący: dr hab. med. Mariusz Trystuła, prof. dr hab. n. med. Piotr Kasprzak, dr n. med. Jakub Zasada, dr n. med. Rafał Maciąg, dr n. med. Marek Kazibudzki, lek. med. Adam Hydzik. Instrumentariuszki: mgr piel. Lucyna Kugler, mgr piel. Krystyna Kałużny. Zespół Anestezjologiczny: dr n. med. Paweł Moncznik, mgr piel. Katarzyna Otowska.

JAK ZMIENIAŁA SIĘ NAZWA SZPITALA

1917 – 1945

Miejskie Zakłady Sanitarne

1945 – 1958

Miejski Szpital Zakaźny

1948 – 1957

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Anki

1957 – 1990

Miejski Szpital Specjalistyczny im. dr Anki

1990 – 2012

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

2012 – do teraz

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II