HISTORIA W DATACH

 • 1913 -1917

  Budowa Zakładów Sanitarnych na Prądniku Białym, na podstawie uchwały Krakowskiej rady Miejskiej z 22 lipca 1913, podjętej z inicjatywy dra Tomasza Janiszewskiego, Lekarza Miejskiego i późniejszego pierwszego Ministra Zdrowia w niepodległej Polsce. Budowę przerwał wybuch wojny, wznowiono ją w 1915 zakłady obejmowały wówczas: sanatorium szkarlatynowe, sanatorium gruźlicze, laboratorium bakteriologiczne, pełne zaplecze z kuchnią i pralnią.

 • 1936-1938

  W zakładzie leczyła się siostra Faustyna Kowalska, która przebywała tu łącznie ok. 8 miesięcy. Kanonizowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 30 kwietnia 2000r.

 • 1939-45

  Trudna praca zakładu w warunkach okupacyjnych. Szpital służył żołnierzom chorym na gruźlicę i szkarlatynę oraz rannym. Dyrektorem Szpitala był w początkowym okresie (1939-1940) dr Edward Żuliński, mający ogromne trudności jako lekarz polski – w końcu został usunięty przez władze okupacyjne. Był wieloletnim lekarzem i ordynatorem Oddziału Gruźliczego od września 1945 do marca 1951 r. W latach 1940-1944 Dyrektorem Szpitala był Jan Fischer, lekarz polskiego pochodzenia, który podpisał volksliste, ale – jak wynika ze wspomnień z tego okresu – nie odnosił się on wrogo do polskich pracowników (których pracowało wtedy ok. 150 osób) Po przejęciu szpitala przez Wehrmacht, wraz z nim napłynął niemiecki personel medyczny, pielęgniarski i częściowo administracyjny.

 • 1945

  Powstaje Miejski Szpital Miasta Krakowa, przekształcony później w Miejski Szpital Zakaźny. Placówka przeobrażała się w kierunku nowoczesnego ośrodka, Podzielono ją na dwie części: oddział gruźliczy oraz zakaźny. Na konspiracyjnej naradzie profesorów Wydziału Lekarskiego UJ oraz wybitnych lekarzy krakowskich na kierownika Szpitala wyznaczono dra Jana Smolarka. Było to kilka miesięcy przed wyzwoleniem. W momencie oswobodzenia Krakowa miał natychmiast objąć swą funkcje. Brak informacji, czy dr J. Smolarek krótki czas kierował Szpitalem, czy nigdy nie objął tego stanowiska.

 • 1948

  Szpital został przekształcony w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Anki (Heleny Wolff, 1915-1944), powstały oddziały chorób płuc, placówka rozbudowała się i rozszerzyła zakres działalności.

 • 1949

  Powstał Oddział Torakochirurgii; utworzono Aptekę Szpitalną.

 • 1951 - 1953

  Utworzono zakaźne odziały dziecięce: 1951 – Regionalny Oddział Heinego-Medina, który po połączeniu z Oddziałem gruźliczego Zapalenia Opon Mózgowo-Rdzeniowych przemianowany został na Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej; 1953 – Oddzial Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego z połączenia oddziałów Szkarlatynowego, Gruźlicy Dziecięcej i Błoniczego, później przekształcony w Oddzial Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej.

 • 1955

  Powstał Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby.

 • 1957

  Wykonano pierwsze w szpitalu cewnikowanie serca.

  Powstał oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby.

 • 1958

  Wykonano pierwszą operację na otwartym sercu.

 • 1975

  Przekształcono Oddział Torakochirurgii w Centrum, w którym utworzono Pododdział Wad Serca; powstała pracownia hemodynamiki i pracownia krążenia pozaustrojowego.

 • 1979

  Decyzją Ministerstwa Zdrowia w Szpitalu zlokalizowano Instytut Kardiologii AM im. M. Kopernika, kierowany przez ówczesnego doc. Antoniego Dziatkowiaka – równocześnie Dyrektora Instytutu. Instytut z nowopowstałą Kliniką Kardiochirurgii przejął spuściznę 30-letniej działalności Oddziału Torakochirurgii, a później Centrum Torako-Kardiochirurgii. Zorganizowanie silnego Oddziału Intensywnej Terapii Pooperacyjnej.

 • 1981

  Utworzono Klinikę Chorób Serca i Naczyń i Klinikę Elektrokardiologii; rozpoczęto rozwijanie diagnostyki chorób układu krążenia.

 • 1988

  Uruchomiono Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, którego ordynatorem, od 1986, był dr Hanryk Olechnowicz – znakomity chirurg, wychowanek Instytutu Gruźlicy w Warszawie. Oddział kontynuował zadania Kliniki Torakochirurgii Instytutu Kardiologii, kierowanej w latach 1979-84 przez dr hab. med. Michała Juszczyńskiego.

 • 1990

  Ojciec Święty Jan Paweł II – Patronem szpitala.

 • 1991

  Utworzono Klinikę Choroby Wieńcowej. Pierwszym jej ordynatorem została prof. Wiesława Piwowarska.

 • 1993-1998

  Szpital jako inwestor bezpośredni realizował program inwestycyjny „Rozbudowa Kliniki Kardiochirurgii” (finansowany głównie z dotacji budżetowych); powstał nowoczesny budynek Kliniki Kardiochirurgii z blokiem operacyjnym i intensywną terapią, zapleczem laboratoryjnym i diagnostycznym, sterylizacją i bankiem krwi oraz inne obiekty towarzyszące.

 • 1996

  Utworzono Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc.

 • 1997

  9 czerwca – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II, poświęcenie Kliniki Kardiochirurgii.

 • 1999

  Szpital uzyskał osobowość prawną i działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; uruchomiono nowy Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii; wybudowano nowoczesny Zakład Patomorfologii.

 • 2000

  Uruchomiono, po modernizacji, nowoczesny obiekt Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki i nowoczesnymi pracowniami m.in.: rezonansu magnetycznego, wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej -MSCT (pierwsza w Europie Centralnej), scyntygrafii i body pletyzmografii; w zmodernizowanym budynku dawnej Kardiochirurgii utworzono oddział chirurgii naczyń i transplantologii; powstała Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych.

 • 2001

  Utworzono Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy z siedzibą przy ul. Ułanów 29 oraz Pododdział Chemioterapii w II Oddziale Chorób Płuc; wprowadzono system elektronicznej rejestracji i prowadzenia dokumentacji Infomedica oraz systemy umożliwiające dostęp do obrazów generowanych przez urządzenia diagnostyczne.

 • 2002

  Zmodernizowano i rozbudowano budynek mieszczący Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń oraz Oddział Kliniczny Elektrokardiologii z 2 salami zabiegowymi.

  Uruchomiono salę videotorakoskopii w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej.

 • 2003

  Utworzono w Szpitalu Samodzielną Pracownię Biologii Molekularnej i Badań Naukowych,  samodzielny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Dział Transfuzjologii Szpitalnej (na bazie dotychczasowego Banku Krwi i Pracowni Serologii).

 • 2004

  Szpital uzyskał certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000 – przedłużany do dnia dzisiejszego; rozpoczęto realizację programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR.

 • 2005

  W Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii wykonano pierwszą na świecie operację wszczepienia bezszwowej zastawki aortalnej.

 • 2006

  Utworzono Ośrodek Rehabilitacji (na bazie dotychczasowego Oddziału Rehabilitacji).

 • 2007

  Rozbudowa Szpitala realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – realizacja projektów pn. Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej.

 • 2008

  Utworzono dwa samodzielne oddziały anestezjologii i intensywnej terapii zabezpieczające dział kardiologiczny i pulmonologiczny. Pierwsza w Polsce wymiana zastawki aortalnej serca metodą przezskórną (bez otwierania klatki piersiowej).

 • 2009

  Szpital otrzymał status szpitala akredytowanego na okres od 4 marca 2009 do 3 marca 2012 roku.

 • 2011

  Utworzono Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie.

  We współpracy z instytucjami dydaktyczno-naukowymi uruchomiono studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki medycznej i terapii.

 • 2012

  Utworzono Poradnię Leczenia Otyłości.

  Przekształcono dotychczasowy Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny z pododdziałem w samodzielny Oddział Szybkiej Diagnostyki, wydzielając trzy samodzielne jednostki: Oddział Szybkiej Diagnostyki, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Medycyny Nuklearnej.

  Wydzielono jako samodzielne oddziały: Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii oraz Rehabilitacji.

  Oddano do użytku budynek Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe (Budynek A V).

  We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum uruchomiono studia podyplomowe w zakresie badań klinicznych.

 • 2013

  Minister Zdrowia potwierdził po raz drugi spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego i przyznał placówce Certyfikat Akredytacyjny nr 2013/3 (data wydania Certyfikatu: 13 marca 2013 r.).

  Z początkiem kwietnia 2013 oddano do użytku zmodernizowany obiekt – budynek „0” (tzw. Stara pralnia).

  Od 11 kwietnia 2013 ruszył projekt edukacyjny skierowany do osób w wieku 60+ pn. Uniwersytet Niegasnącej Młodości. W pierwszej edycji skorzystało z niego ok. 150 osób.

 • 2014

  W nowej części pawilonu M-V, realizowanego w ramach Projektu „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej” otwarto oficjalnie:

  1. Centralną Izbę Przyjęć, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
  2. Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych (oraz Blok Operacyjny z salą hybrydową),
  3. Oddział Intensywnej Terapii Medycznej,
  4. Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej,
  5. Poradnie, w tym neurologiczną.

  W ramach Projektu „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” uruchomiono oficjalnie:

  1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych Płuc,
  2. Oddział Onkologiczny,
  3. Pracownię Badań Genetycznych,
  4. Pracownię Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych,
  5. Pracownię Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych,
  6. Pracownię Rezonansu Magnetycznego.
 • 2015

  Pierwsze w szpitalu pobranie nerek od dawcy po zatrzymaniu krążenia.

 • 2016

  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdziło po raz kolejny spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Aktualny Certyfikat ma nadany numer 2016/30.

  W Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii wszczepiono najmniejsze na świecie stymulatory serca Micra TPS.

 • 2017

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II obchodzi 100-lecie swojego istnienia oraz 20-lecie wizyty Patrona św. Jana Pawła II w placówce.

 • 2018

  Powstał Ośrodek Neurologiczny świadczący usługi komercyjne. W wyniku realizacji projektu pn. Interdyscyplinarne Centrum Torakoonkologii i Transplantologii w naszym Szpitalu powstała nowoczesna sala operacyjna i wybudzeniowa na rozbudowanym bloku operacyjnym. Utworzono również pracowanie: fizjoterapii, badań czynnościowych układu oddechowego oraz usg i diagnostyki biopsyjnej.

  Z inicjatywy Kierownika Zespołu Przeszczepowego oraz Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia, dr hab. n. med. Karola Wierzbickiego, od 2018 roku w Szpitalu działa „Heart Failure Team” (Międzyoddziałowy Zespół ds. Diagnostyki i Leczenia Skrajnej Niewydolności Serca), skupiający grono specjalistów z wielu dziedzin i Klinik działających w Ośrodku, zajmujących się leczeniem niewydolności serca. Podczas regularnych zebrań zespołu pacjenci, którzy zostają wcześniej zgłoszeni są kwalifikowani w sposób interdyscypilarny do najwłaściwszej metody leczenia.

   

 • 2019

  W związku z rozbudową i modernizacją pawilonu M-VIII  został zamknięty Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii. Aktualnie świadczenia dla pacjentów udzielane są w Wojewódzkim Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii. Ponadto Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego został przeniesiony do pawilonu M-III. Dodatkowo zmniejszono liczbę łóżek Oddziału do 15. Równocześnie zmniejszono liczbę łóżek Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z 43 do 30.

  We wrześniu rezygnację ze stanowiska Dyrektora Szpitala złożyła dr n.med. Anna Prokop-Staszecka. W związku z koniecznością przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora, Zarząd Województwa Małopolskiego powołał jako pełniących obowiązki Dyrektora: dr hab.n.tech. Stanisława Rumiana, a następnie mgr Lucynę Stanuch.

 • 2020

  Od lutego Dyrektorem Szpitala jest lek. Grzegorz Fitas.

  W związku z pandemią koronawirusa na Szpital zostały nałożone nowe zadania związane z podejmowanymi w kraju działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Pracownia Mikrobiologii, która funkcjonuje w strukturze Szpitala od momentu ogłoszenia pandemii wykonuje badania w kierunku SARS-COV-2.

  Decyzjami Wojewody Małopolskiego Szpital został zobowiązany do prowadzenia izolatorium dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2.

  Szpital zobowiązano do zabezpieczenia łóżek dla pacjentów dorosłych i dzieci podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS-Cov-2. Liczba łóżek koniecznych do zabezpieczenia uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w województwie.

  Utworzono Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii.

  Utworzono stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Nauki i Badań oraz Zastępcy Dyrektora ds. Informatyki i  E-zdrowia.

  Powołano Pełnomocnika Dyrektora ds. Edukacji i Współpracy z mediami.

  W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Szpital został zakwalifikowany jako szpital węzłowy, tj. prowadzący punkt szczepień dla poszczególnych grup.

 • 2021

  8 stycznia  –  Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, dr hab. n. med. Karol Wierzbicki, dr n. med. Grzegorz Wasilewski, rat. med. Michał Kaleta i Zespół Anestezjologiczny pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Rafała Drwiły wraz z całym doskonałym zespołem Instrumentariuszek i Perfuzjonistów przeprowadził operację transplantacji serca – pierwszą w 2021 roku. Serce od dawcy zostało przetransportowane samolotem, dzięki wsparciu lotników z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z Balic.

  25 stycznia uratowano życie 24-latka, przeszczepiając mu serce.

  Od 5 lutego dla podmiotów zewnętrznych i kontrahentów Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wykonuje diagnostykę molekularną PCR w kierunku UK-variant B.1.1.7 SARS Co-V-2.

  12 lutego Zespół Przeszczepowy ratuje życie młodego człowieka, przeszczepiając mu serce.

  Od 13 lutego jako szpital węzłowy realizujemy szczepienia przeciwko COVID-19 dla kolejnych grup. Rozpoczynają się szczepienia nauczycieli.

  6 i 14 marca 2021 roku  Zespół  Przeszczepowy w naszym Szpitalu przeprowadził kolejne dwie transplantacje serca.

  20 kwietnia 2021 roku, w naszym Szpitalu została przeprowadzona niezwykła operacja. Była nią re-transplantacja serca u 50-letniego pacjenta, który swój pierwszy przeszczep serca przeszedł 28 lat temu!

  26 kwietnia, Zespół I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Rafała Drwiły przy współpracy z Zespołem prof. dr hab. n. med. Bogusława Kapelaka oraz Zespół II Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem dr n. med. Mirosława Ziętkiewicza, zakwalifikował i wykonał kolejne już wszczepienie – pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO).

  6 maja, w niełatwym dla wszystkich czasie, kiedy trwa pandemia COVID-19 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego nasz Szpital nie zwalnia tempa i przeprowadzona została kolejna transplantacja.  

JAK ZMIENIAŁA SIĘ NAZWA SZPITALA

1917 – 1945

Miejskie Zakłady Sanitarne

1945 – 1958

Miejski Szpital Zakaźny

1948 – 1957

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Anki

1957 – 1990

Miejski Szpital Specjalistyczny im. dr Anki

1990 – 2012

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

2012 – do teraz

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II