Prawa Pacjenta

uścisk dwóch dłoni na jasnym tle

Prawa pacjenta reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.poz.159 ze zmianami).

Tekst ustawy dostępny jest np. na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www.rpp.gov.pl
Wersja drukowana dostępna jest w dyżurkach pielęgniarskich Oddziałów oraz w  rejestracji Przychodni.

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 • informacji o swoim stanie zdrowia;
 • zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • opieki duszpasterskiej;
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Jeżeli uznają Państwo, że prawa pacjenta zostały naruszone możecie wówczas zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia: