Odwiedziny chorych

ZASADY ODWIEDZIN W KRAKOWSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Pacjent ma prawo do odwiedzin bliskich w podmiocie leczniczym na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odwiedziny w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia. Mając jednak na uwadze warunki lokalowe i specyfikę pracy oddziałów decyzja o zalecanych godzinach odwiedzin pozostaje w gestii Ordynatora/ Kierownika Oddziału.

Informacje o zalecanych godzinach odwiedzin są umieszczone w widocznym miejscu dla odwiedzających, na wejściu do danego oddziału, podobnie jak każda zmiana ograniczająca zakres odwiedzin.

W przypadku zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów lub możliwości organizacyjne danego oddziału, mogą zostać wprowadzone ograniczenia dotyczące odwiedzin.

Zalecenia dla odwiedzających:

Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana przestrzegać zasad ustalonych w oddziale
i w tym zakresie podporządkować się wytycznym i wskazaniom personelu szpitalnego w  trakcie odwiedzin.

 1. W trakcie odwiedzin osoby odwiedzające są proszone o poszanowanie prywatności pozostałych pacjentów oraz niezakłócanie swoim zachowaniem ciszy i porządku.
 2. Osoby odwiedzające powinny opuścić sale chorych w przypadku obchodów i wizyt lekarskich.
 3. Pacjentów Szpitala nie mogą odwiedzać osoby chore na choroby zakaźne oraz osoby
  z czynną infekcją.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin pacjentów przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 5. Osoby odwiedzające, przed kontaktem z pacjentem, powinny dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem na Oddział oraz po wyjściu z sali chorych lub z Oddziału.
 6. Osobom odwiedzającym zabrania się dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających, przynoszenia materiałów i substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu.
 7. Osoby odwiedzające pacjentów są proszone o spożywanie posiłków i napojów poza oddziałami.
 8. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.

Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo osób hospitalizowanych informujemy, iż personel Szpitala może przerwać odwiedziny w przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą wyżej wymienionych zasad.

W oddziałach dziecięcych rodzice oraz bezpośredni opiekunowie mają nieograniczony dostęp do dziecka. Pozostałe osoby proszone są o każdorazowy kontakt z lekarzem, wymagana jest również zgoda rodzica / opiekuna dziecka na wizytę osoby postronnej. Ze względów zdrowotnych (możliwość infekcji) szczególną ostrożność zachować należy w przypadku wizyt na oddziałach pediatrycznych dzieci i młodzieży do lat 14-tu; w takich przypadkach należy zawsze zapytać o zgodę lekarza.

PERSONEL SZPITALA PROSI ODWIEDZAJĄCYCH O UWZGLĘDNIANIE W PLANACH WIZYT ZALECEŃ POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW, WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI ICH PRACY. DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYROZUMIAŁOŚĆ.

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA PACJENTA

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator / kierownik oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, wyłącznie osobom do tego upoważnionym przez pacjenta.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela się przez telefon wyłącznie wtedy, jeśli osoba dzwoniąca poda imię i nazwisko chorego oraz MIP – tj. Medyczny Identyfikator Pacjenta. MIP, w postaci kilku cyfr, stanowi rodzaj „hasła” znanego pacjentowi. Pacjent informując osoby trzecie o brzmieniu MIP, niniejszym upoważnia je do bycia powiadamianymi o swoim stanie zdrowia.
 • Pielęgniarki udzielają informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II uprzejmie informuje, że Pacjenci hospitalizowani mają prawo do opieki pielęgnacyjnej innych osób – przeszkodą w realizacji tego prawa może być wyłącznie sytuacja epidemiologiczna lub poważne kwestie organizacyjne.

CENNIK POBIERANIA OPŁAT ZA WJAZD NA TEREN KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II

 • Darmowy czas od wjazdu do wyjazdu (free time from entry to exit) 15 minut
 • Każda rozpoczęta godzina (each started hour) 5 zł
 • Bilet zgubiony (lost ticket) 200 zł
 • Czas od opłaty do wyjazdu (time from payment to exit) 15 minut

OSOBY UPRAWNIONE DO WJAZDU NA TEREN SZPITALA

 1. Uprawnionymi do płatnego wjazdu i parkowania pojazdu na terenie Szpitala są:

a) Pracownicy Szpitala,

b) Stażyści,

c) Osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Szpitala na podstawie odrębnych umów,

d) Pacjenci hospitalizowani,

e) Wszystkie inne osoby, których wjazd na teren Szpitala jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oraz odwiedzający, po pobraniu biletu z terminala wjazdowego.

 1. Uprawnionymi do bezpłatnego wjazdu i parkowania pojazdu na terenie Szpitala są:

a) kierujący pojazdami do 15 min. od wjazdu na teren Szpitala,

b) Inwalidzi oraz inne osoby uprawnione po okazaniu ,,Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej” zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (po okazaniu numeru orzeczenia o niepełnosprawności. Przepis ten dotyczy również pracowników Szpitala, którzy w tym celu zobowiązani są złożyć pisemne Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu, w Dziale Inwestycji i Utrzymania Ruchu.

c) Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym,

d) Kierujący pojazdami służb miejskich,

e) Kierujący pojazdami firm kurierskich i dostawcy posiłków,

f) Osoby będące pracownikami podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na podstawie obowiązujących umów, tylko w zakresie obsługi doraźnej, m.in. serwis awaryjny,

g) Kierujący pojazdami dostarczającymi materiały do magazynów oraz do Apteki Szpitalnej,

h) Kierujący pojazdami służbowymi firm wykonujących prace i świadczących usługi na terenie Szpitala (obsługa stała, czasowa m.in. firmy budowlane)

Kobieta z dzieckiem