Odwiedziny chorych

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II z dn. 1.10.2021 r. w sprawie ograniczenia odwiedzin w Oddziałach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II podczas pandemii COVID-19, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.) w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z dnia 06-09-2021 r.

informujemy, że:

1. Dopuszcza się kontakt osobisty pacjentów z innymi osobami (odwiedziny) w Oddziałach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II pod poniższymi warunkami:
1) Zaleca się, aby odwiedzającym była:
a) osoba zaszczepiona przeciw COVID-19, pełny cykl szczepienia, po min. 14 dniach
od przyjęcia II dawki szczepienia i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki
(posiadająca Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym);
b) osoba, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 – ozdrowieniec – osoba, u której nie minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego – (Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia);
c) osoba z negatywnym wynikiem testu RT-PCR lub antygenowym nie wcześniej niż
48 godzin przed dniem odwiedzin.

2) Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
3) Osoba odwiedzająca wchodząca na Oddział powinna zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę chirurgiczną, zasłaniającą usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Oddziału.
4) Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
5) Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rąk wodą
z mydłem lub dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do Szpitala.
6) Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
7) Ograniczenia czasu odwiedzin do max 1 godz.

8) Wskazane jest, aby pacjenta odwiedzała ta sama osoba (ograniczenie rotacji osób wchodzących na Oddział).

9) Odwiedziny odbywają się w godzinach ustalonych w regulaminie oddziału.
10) Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.
11) Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
12) Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.

2. Obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów chorych na chorobę zakaźną lub z innych przyczyn wymagających izolacji, z wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych (np.: wizyty pożegnalne) i wyłącznie za uprzednią zgodą Ordynatora/ Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego.

3. Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie mają negatywnego wyniku testu lub nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych (np.: wizyty pożegnalne, wizyty w celu opieki nad pacjentem,
u którego nieobecność opiekuna/osoby bliskiej może powodować stres np.: choroba otępienna, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwoju np.: autyzm, choroba psychiczna).

4. Pacjenci, w czasie pobytu na Oddziałach Szpitala mają prawo do telefonicznego
lub korespondencyjnego kontaktu z innymi osobami.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.) w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia epidemicznego

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNYCH RZECZY PACJENTOM

W sprawach związanych z dostarczeniem pacjentowi niezbędnych rzeczy, należy kontaktować się z dyżurującymi pielęgniarkami na poszczególnych oddziałach.

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator / kierownik oddziału,  lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, wyłącznie osobom do tego upoważnionym przez pacjenta,
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela się przez telefon wyłącznie wtedy, jeśli osoba dzwoniąca poda imię i nazwisko chorego oraz MIP – tj. Medyczny Identyfikator Pacjenta. MIP, w postaci kilku  cyfr,  stanowi rodzaj „hasła” znanego pacjentowi. Pacjent, informując osoby trzecie o brzmieniu MIP, niniejszym upoważnia je do bycia powiadamianymi  o swoim stanie zdrowia.
 • Pielęgniarki udzielają  informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II uprzejmie informuje, ze Pacjenci hospitalizowani mają prawo do odwiedzin oraz opieki pielęgnacyjnej innych osób – przeszkodą w realizacji tego prawa może być wyłącznie sytuacja epidemiologiczna lub poważne kwestie organizacyjne.

Chorych, za ich zgodą, odwiedzać można codziennie, prosimy jednak, aby ze względów organizacyjnych unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań oraz posiłków.  Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych chorych oraz normalnego funkcjonowania oddziału.

W oddziałach dziecięcych rodzice oraz bezpośredni opiekunowie maja nieograniczony dostęp do dziecka. Pozostałe osoby proszone są o każdorazowy kontakt z lekarzem, wymagana jest również zgoda rodzica/opiekuna dziecka na wizytę osoby postronnej. Ze względów zdrowotnych (możliwość infekcji) szczególną ostrożność zachować należy w przypadku wizyt na oddziałach pediatrycznych dzieci i młodzieży do lat 14-tu;  w takich przypadkach należy  zawsze zapytać o zgodę  lekarza.

W oddziałach intensywnej terapii, ze względu na ich specyfikę, odwiedziny możliwe są zgodnie z obowiązującym i dostępnym na miejscu grafikiem. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę lekarza na odwiedziny chorego.

PERSONEL SZPITALA PROSI ODWIEDZAJĄCYCH O UWZGLĘDNIANIE W PLANACH WIZYT ZALECEŃ POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW, WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI ICH PRACY. DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYROZUMIAŁOŚĆ.

INFORMACJE O OPŁATACH ZA WJAZD NA TEREN SZPITALA

W godzinach od 6.00 do 19.00 wjazd na parkingi Szpitala jest płatny.  Opłata za wjazd wynosi 4 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Podstawą pobrania  opłaty jest  paragon fiskalny określający godzinę wjazdu i pobraną opłatę za pierwszą godzinę postoju  oraz paragon fiskalny określający pobrana opłatę za pozostałe godziny postoju na terenie Szpitala.

Opłaty za wjazd nie pobiera się od:

 • osób kierujących samochodami służbowymi Szpitala,
 • osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.)
  a) osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową, kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą,
  b) kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową
  c) kierujący pojazdami należącymi do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie
 • ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożących osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki,
 • gości Dyrekcji Szpitala
 • firm współpracujących ze szpitalem, tj. dostawców oraz firm serwisujących na podstawie dokumentu poświadczającego dostawę lub zlecenie na wykonanie usług,
 • organizatorów i wykładowców konferencji i szkoleń organizowanych w Szpitalu oraz uczestników bezpłatnych szkoleń i konferencji
 • pojazdów uprzywilejowanych (karetki, straż pożarna, policja, straż miejska)
 • ochrony szpitala,
 • kierujących taksówkami