Odwiedziny chorych

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz.1027) z dnia 16 maja 2022r. oraz Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych z dnia 28 kwietnia 2022 r.

informujemy, co następuje:

 1. Odwiedziny w oddziałach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II są dostępne przez wszystkie dni tygodnia.
 2. Dopuszcza się kontakt osobisty pacjentów z innymi osobami (odwiedziny) w oddziałach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego Jana Pawła II pod poniższymi warunkami:
 • Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 • Zaleca się aby jednorazowa wizyta u pacjenta nie trwała dłużej niż 2 godziny.
 • Odwiedziny odbywają się w godzinach ustalonych w regulaminie oddziału, uwzględniając ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia, dezynfekcji powierzchni i wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 • Osoba odwiedzająca wchodząca na oddział powinna umyć lub zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę chirurgiczną, zasłaniającą usta i nos przez cały czas przebywania na terenie oddziału.
 • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do oddziału.
 • Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uzyskaniu zgody personelu medycznego, zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą Zasady uczestniczenia rodziny/opiekunów w procesie opieki nad pacjentem i uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
 • Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
 • Osoba odwiedzająca z objawami infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) nie powinna odwiedzać pacjenta, w szczególności pacjenta z obniżoną odpornością niezaszczepionego przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. w przypadku wizyty pożegnalnej u pacjenta).
 • Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.
 • Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.
 • W trakcie odwiedzin osoby odwiedzające są proszone o poszanowanie prywatności pozostałych pacjentów i opuszczanie sal chorych w przypadku obchodów i wizyt lekarskich. Osoby odwiedzające proszone są o spożywanie posiłków i napojów poza oddziałem.
 1. W przypadkach zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów lub możliwości organizacyjne oddziału, mogą zostać wprowadzone ograniczenia odnośnie do liczby osób i godzin odwiedzin.
 2. W przypadku pacjentów chorujących na chorobę zakaźną lub z innych przyczyn wymagających izolacji, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (tzw. „wizyta pożegnalna”) decyzję o możliwości odwiedzin podejmuje Ordynator/Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny.
 3. Pacjenci, w czasie pobytu na Oddziałach Szpitala mają prawo do telefonicznego lub korespondencyjnego kontaktu z innymi osobami.

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator / kierownik oddziału,  lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, wyłącznie osobom do tego upoważnionym przez pacjenta.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela się przez telefon wyłącznie wtedy, jeśli osoba dzwoniąca poda imię i nazwisko chorego oraz MIP – tj. Medyczny Identyfikator Pacjenta. MIP, w postaci kilku  cyfr,  stanowi rodzaj „hasła” znanego pacjentowi. Pacjent, informując osoby trzecie o brzmieniu MIP, niniejszym upoważnia je do bycia powiadamianymi  o swoim stanie zdrowia.
 • Pielęgniarki udzielają  informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II uprzejmie informuje, ze Pacjenci hospitalizowani mają prawo do odwiedzin oraz opieki pielęgnacyjnej innych osób – przeszkodą w realizacji tego prawa może być wyłącznie sytuacja epidemiologiczna lub poważne kwestie organizacyjne.

Chorych, za ich zgodą, odwiedzać można codziennie, prosimy jednak, aby ze względów organizacyjnych unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań oraz posiłków.  Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych chorych oraz normalnego funkcjonowania oddziału.

W oddziałach dziecięcych rodzice oraz bezpośredni opiekunowie maja nieograniczony dostęp do dziecka. Pozostałe osoby proszone są o każdorazowy kontakt z lekarzem, wymagana jest również zgoda rodzica/opiekuna dziecka na wizytę osoby postronnej. Ze względów zdrowotnych (możliwość infekcji) szczególną ostrożność zachować należy w przypadku wizyt na oddziałach pediatrycznych dzieci i młodzieży do lat 14-tu;  w takich przypadkach należy  zawsze zapytać o zgodę  lekarza.

W oddziałach intensywnej terapii, ze względu na ich specyfikę, odwiedziny możliwe są zgodnie z obowiązującym i dostępnym na miejscu grafikiem. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę lekarza na odwiedziny chorego.

PERSONEL SZPITALA PROSI ODWIEDZAJĄCYCH O UWZGLĘDNIANIE W PLANACH WIZYT ZALECEŃ POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW, WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI ICH PRACY. DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYROZUMIAŁOŚĆ.

INFORMACJE O OPŁATACH ZA WJAZD NA TEREN SZPITALA

W godzinach od 6.00 do 19.00 wjazd na parkingi Szpitala jest płatny.  Opłata za wjazd wynosi 4 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Podstawą pobrania opłaty jest  paragon fiskalny określający godzinę wjazdu i pobraną opłatę za pierwszą godzinę postoju oraz paragon fiskalny określający pobrana opłatę za pozostałe godziny postoju na terenie Szpitala.

Opłaty za wjazd nie pobiera się od:

 • osób kierujących samochodami służbowymi Szpitala,
 • osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
 • osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, kierujących pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą,
 • kierujących pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,
 • kierujących pojazdami należącymi do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożących osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki,
 • gości Dyrekcji Szpitala
 • firm współpracujących ze Szpitalem tj. dostawców oraz firm serwisujących na podstawie dokumentu poświadczającego dostawę lub zlecenia na wykonanie usług,
 • pojazdów uprzywilejowanych (karetki, straż pożarna, policja, straż miejska)
 • ochrony szpitala,
 • kierujących taksówkami.