Szanowni Państwo,

W związku z odbywającymi się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II zajęciami dydaktycznymi różnego typu, stażami, praktykami i wolontariatami, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników tych form kształcenia, obowiązują wstępne szkolenia z zakresu:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ochrony danych osobowych,
  • sanitarno-epidemiologicznego.

Publikujemy trzy dokumenty:

Prosimy o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi, a następnie wydrukowanie i podpisanie obydwu Oświadczeń. Podpisane oświadczenia należy przekazać do Dziekanatu Uczelni.

Studenci/praktykanci podpisując oświadczenia zobowiązują się do przestrzegania procedur i zasad obowiązujących w Szpitalu opisanych w materiałach szkoleniowych.

Wszelkie wątpliwości w zakresie treści niniejszego dokumentu wyjaśnia opiekun grupy, który jednocześnie ma prawo i obowiązek sprawdzić  umiejętności praktyczne słuchaczy, którzy pozostają pod jego opieką.

W ramach odbywanego szkolenia praktycznego Szpital zastrzega sobie prawo wybiórczej weryfikacji przez właściwe osoby nadzorujące oraz specjalistów ds. epidemiologii znajomości zasad postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ladies and gentlemen,

we submit for your attention the documents delarations presenting the requirements with regard to basic principles, aimed at ensuring the safety of all personnel:

After reading the educational materials, two declarations should be printed, signed and submitted to the University Dean’s Office.

Students/trainees must confirm that they agree to follow the procedures and regulations binding at the Hospital, as described in the training materials, by signing an appropriate delarations.

All queries or doubts with regard to this document will be answered by the person in charge of the group.