Szanowni Państwo,

W związku z odbywającymi się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II zajęciami dydaktycznymi różnego typu, stażami, praktykami i wolontariatami, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników tych form kształcenia, obowiązują wstępne szkolenia z zakresu:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ochrony danych osobowych,
  • sanitarno-epidemiologicznego.

Publikujemy dwa dokumenty: materiały szkoleniowe oraz oświadczenie.

Studenci/praktykanci podpisując formularz Oświadczenia zobowiązują się do przestrzegania procedur i zasad obowiązujących w Szpitalu opisanych w materiałach szkoleniowych.

Wszelkie wątpliwości w zakresie treści niniejszego dokumentu wyjaśnia opiekun grupy, który jednocześnie ma prawo i obowiązek sprawdzić  umiejętności praktyczne słuchaczy, którzy pozostają pod jego opieką.

W ramach odbywanego szkolenia praktycznego Szpital zastrzega sobie prawo wybiórczej weryfikacji przez właściwe osoby nadzorujące oraz specjalistów ds. epidemiologii znajomości zasad postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi, a następnie wydrukowanie i podpisanie formularza Oświadczenia. Podpisane oświadczenie należy przekazać opiekunowi grupy, w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć w jednostce medycznej.