Deklaracja dostępności Strona internetowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

​​

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

​​

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr inż. Adrian Żak.
 • E-mail:
 • Telefon: 12 614 20 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Pełnomocnik ds. Dostępności Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
 • Adres: ul. Prądnicka 80
  31- 202 Kraków
 • E-mail:
 • Telefon: 12 614 20 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zlokalizowany jest w Krakowie przy ulicy Prądnickiej 80. Na kompleks szpitalny składa się 9 budynków medycznych ( pawilony M I, M II, M III, M IV, MV, MVI, M VII, MVIII i M IX) oraz 4 budynki administracyjne ( pawilony A II, A III, A V i A VII).

Strefy wejściowe do budynków – w obrębie dojść do budynków brak barier architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków).
W budynkach znajdują się recepcje, punkty informacyjne, windy, toalety.
Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i  bezszeryfowa czcionka, kontrasty). Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
Pomieszczenia  w których obsługiwani są pacjenci, oznaczone są za pomocą numerów.
Na terenie Szpitala znajdują się trzy duże parkingi utwardzone (pomiędzy budynkami  A-VII, A-V i przy budynku M-VII oraz duży parking na wschód od budynku A-V, kilka mniejszych parkingów utwardzonych przy budynku M-II i M-III oraz trzy duże parkingi nieutwardzone. W obrębie większych i mniejszych parkingów wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (łącznie 13miejsc).
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.