Deklaracja dostępności: Strona internetowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zwiększanie tekstu,
 • zmniejszanie tekstu,
 • skalę szarości,
 • wysoki kontrast,
 • negatywny kontrast,
 • jasne tło,
 • linki podkreślone,
 • czytelna czcionka,
 • reset.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

​Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

​Dostępność architektoniczna:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II zlokalizowany jest w Krakowie przy ulicy Prądnickiej 80.

Na kompleks szpitalny składa się 9 budynków medycznych (pawilony M-I, M-II, M III, M-IV, M-V, M-VI, M-VII, M-VIII i M-IX) oraz 4 budynki administracyjne (pawilony A-II, A-III, A-V i A-VII).

Strefy wejściowe do budynków – w obrębie dojść do budynków brak barier architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków).
W budynkach znajdują się recepcje, punkty informacyjne, windy, toalety.
Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i  bezszeryfowa czcionka, kontrasty). Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
Pomieszczenia  w których obsługiwani są pacjenci, oznaczone są za pomocą numerów.
Na terenie Szpitala znajdują się trzy duże parkingi utwardzone (pomiędzy budynkami  A-VII, A-V i przy budynku M-VII oraz duży parking na wschód od budynku A-V, kilka mniejszych parkingów utwardzonych przy budynku M-II i M-III oraz trzy duże parkingi nieutwardzone. W obrębie większych i mniejszych parkingów wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (łącznie 13miejsc).
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wniosek o zapewnienie dostępności:

1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

2. Wniosek składa się w formie pisemnej, telefonicznej lub w postaci elektronicznej, na formularzu.

3. Wniosek można złożyć:

a) osobiście na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w Pawilonie A-V,

b) mailowo na adres:

c) korespondencyjnie pocztową na adres: ul Prądnicka 80, 31-202 Kraków

d) poprzez ePUAP: /KSS/SkrytkaESP

e) telefonicznie, kontaktując się z pracownikiem na stanowisku ds. skarg i wniosków nr tel.: 510 088 556

Pełnomocnik ds. Dostępności – p. Monika Czapnik, odpowiada na wnioski niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Organ nadzorujący:

Pełnomocnik ds. Dostępności Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II – p. Monika Czapnik.

Skargi można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.