Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler - zdjęcie kolorowe

Zapobieganie pozawałowej niewydolności serca. Nowy projekt badawczy w naszym Szpitalu

W naszym Szpitalu w 2021 roku rozpocznie się badanie kliniczne pod nazwą: CRACOVIA-HF („A multicenter, randomized, double-blind, active-ContRolled study to evaluate the influence of sAcubitril/valsartan Compared to ramipril On left Ventricular functIon and remodeling in pAtients with ischemic Heart Failure with mid-range ejection fraction”).

Inicjatywa ta związana jest z problemem niewydolności serca.

Projekt ten pozyskał finansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Choroby związane z układem sercowo-naczyniowym stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W Polsce na niewydolność serca choruje ponad milion osób, a co roku umiera według dostępnych danych od 60 do 140 tysięcy chorych. Najczęściej występujące choroby układu krążenia to: zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca.

Z informacji uzyskanych z  rejestru PL-ACS wynika, że rocznie po przebytym zawale serca do domu wypisywanych jest, aż 17 tysięcy pacjentów, u których czynność lewej komory jest obniżona, a frakcja wyrzutowa osiąga 40-49%.

Wprowadzenie odpowiednio dobranej terapii we wczesnym stadium choroby, która poprawi czynność lewej komory może w zasadniczy sposób zmienić naturalny przebieg niewydolności serca.

Bardzo dużą nadzieją na zahamowanie postępującej, pozawałowej rozstrzeni lewej komory i nasilenia jej niewydolności jest innowacyjna cząsteczka sakubitryl/walsartan.

W dotychczasowych badaniach na grupie chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory wykazano, że cząsteczka ta w sposób spektakularny zmniejsza liczbę hospitalizacji, a także śmiertelność oraz znacząco poprawia czynność skurczową lewej komory.

Projekt CRACOVIA-HF realizowany w naszym Szpitalu jest wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym mającym na celu ocenę wpływu cząsteczki sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory serca u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową w okresie 12-miesięcznej terapii.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler - zdjęcie kolorowe

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

Głównym badaczem tego projektu jest prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler – specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Na co dzień w naszym Szpitalu zajmuje stanowisko Ordynatora Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Jest także kierownikiem Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca CM UJ.

W badanie będą zaangażowane ośrodki kardiologiczne: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, a także mający funkcję konsultacyjną Department of Cardiology, Lund University, Malmö University Hospital, Malmö, Szwecja.

Liderem jest jeden z oddziałów naszego Szpitala – Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca.

Do badania zostanie włączonych około 700 pacjentów z niedawno przebytym zawałem serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory w zakresie od 40 do 49%, którzy będą rekrutowani od 2021 do 2024 roku. Skuteczność terapii będzie oceniania za pomocą narzędzi diagnostycznych: rezonansu magnetycznego serca, badania echokardiograficznego, badań biochemicznych, próby wysiłkowej, testu marszu oraz oceny jakości życia.

Pozytywne wyniki badań mogą stać się przełomem w leczeniu pacjentów z umiarkowanym uszkodzeniem niedokrwiennym serca, co przyczyni się do redukcji ryzyka zgonu. Pożądane rezultaty zapobiegną ponownym hospitalizacjom oraz podniosą jakość życia pacjentów z niewydolnością serca.

 

Agencja Badań Medycznych

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2019/ABM/01/00049.

Całkowita wartość projektu: 28 650 280,00 zł

Wartość dofinansowania: 28 650 280,00 zł