Grafika - Ważny komunikat

Ogłoszenie o kasacji (niszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 t.j.) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II informuje, że ze względu na upłynięcie okresu przechowywania, który dla osób dorosłych wynosi 20 lat, natomiast dla dzieci przyjętych do 2 roku życia –  22 lata, indywidualna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby będzie przekazana do  zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych.

Planowane jest zniszczenie historii choroby pacjentów leczonych w:

(nazewnictwo z lat wytworzenia dokumentacji)

 • Oddziale Wirusowego Zapalenia Wątroby w latach 2001-2002
 • Zakładzie Hemodynamiki i Angiokardiografii w latach 2001-2002
 • Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej w latach 2001-2002
 • IV Oddziale Chorób Płuc w latach 2001-2002
 • II Oddziale Chorób Płuc w latach 2001-2002
 • I Oddziale Chorób Płuc w latach 2001-2002
 • Oddziale Neuroinfekcji w latach 1999-2000
 • Klinice Choroby Wieńcowej w latach 2001-2002
 • Klinice Chorób Serca i Naczyń w latach 2001-2002
 • Klinice Chirurgii Serca i Naczyń w latach 2001-2002
 • Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci w latach 1999
 • Klinice Elektrokardiologii w latach 2001-2002
 • Ośrodku Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc, Pododdziale Szybkiej Diagnostyki w latach 2001-2002

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału wymienionej wyżej dokumentacji proszone są o złożenie wniosku:

 • bezpośrednio w siedzibie Archiwum Medycznego Szpitala (budynek A-I), w godzinach od 7.00 do 14.35, lub
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św.  Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202,

z dopiskiem: Archiwum Medyczne, lub

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

 • pacjent, tj. osoba, której dokumentacja dotyczy,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • osoba upoważniona przez pacjenta w trakcie pobytu w Szpitalu,
 • osoba bliska – po śmierci pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

 Termin składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia upływa z dniem 26 listopada 2023 r. (w przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data wpływu korespondencji).  Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie możliwości jej odbioru.

 Wzór wniosku o wydanie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia znajduje się poniżej:

 Kontakt w sprawie:

Archiwum Medyczne

tel. 12 614 32 87, 12 614 34 75

email: