Otwartka książka leżąca na blacie

Nagrody Dyrekcji Szpitala za Najlepszą Publikację Naukową

Już po raz trzeci w naszym Szpitalu odbył się konkurs na najlepszą publikację naukową pracowników Szpitala. W tym roku wpłynęło 11 zgłoszeń. Komisja Nagród Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w składzie: prof. dr hab. n.med. Anetta Undas w roli Przewodniczącej, prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki, podjęła decyzję, iż:

  • Nagrodę I stopnia otrzymuje zespół autorów:

Maciej Stąpór, Adam Piłat, Andrzej Gackowski, Agnieszka Misiuda, Izabela Górkiewicz-Kot, Michał Kaleta, Paweł Kleczyński, Krzysztof Żmudka, Jacek Legutko, Bogusław Kapelak, Karol Wierzbicki za artykuł:
Echo-guided left ventricular assist device speed optimisation for exercise maximisation.

Heart. 2022;108:1055-1062 doi: 10.1136/heartjnl-2021-320495021-05545-w.

Dr n. med. Maciej Stąpór jest kardiologiem, który na co dzień pracuje na Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

dr n. med. Maciej Stąpór

Nagrodzona publikacja została zamieszczona w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie Heart, które należy do kręgu najlepszych naukowych czasopism kardiologicznych. Artykuł dotyczy oceny tolerancji wysiłku u pacjentów z wszczepionym systemem do mechanicznego wspomagania pracy lewej komory (LVAD – left ventricular assist device) z powodu jej schyłkowej niewydolności. Nowatorstwo pracy polega na potwierdzeniu możliwość modyfikacji parametrów pracy urządzenia na podstawie oceny otwarcia płatków zastawki aortalnej w trakcie wysiłku na rowerze treningowym, skutkującym subiektywną i obiektywną poprawą tolerancji wysiłku.

Wyniki badania mogą wpłynąć na stworzenie sterowników urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia zarządzających inteligentnie jego pracą. Kolejna generacja pomp, a nawet aktualizacja kontrolera urządzeń już wszczepionych, wykorzystująca wyniki przeprowadzonego badania pozwoli na bardziej fizjologiczną pracę urządzeń, poprawi tolerancję wysiłku wspomaganych pacjentów, zmniejszy ilość powikłań terapii i wydłuży czas pracy na zastosowanym akumulatorze.

  • Nagrodę II stopnia otrzymuje zespół autorów:

Wojciech Magoń, Jakub Stępniewski, Marcin Waligóra, Kamil Jonas, Roman Przybylski, Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć za artykuł:
Changes in Inflammatory Markers in Patients with Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension Treated with Balloon Pulmonary Angioplasty.

Cells. 2022;11:1491. doi: 10.3390/cells11091491.

Lek. Wojciech Magoń jest kardiologiem w naszym Szpitalu i pracuje na Oddziale Chorób Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Dr n. med. W. Magoń

Lek. med. Wojciech Magoń

Kilka słów o publikacji:

Zgłoszona do konkursu publikacja dotyczyła oceny markerów stanu zapalnego i dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w grupie pacjentów z rzadką chorobą, jaką jest przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH), którzy zostali poddani leczeniu metodą balonowej angioplastyki tętnic płucnych (BPA) na Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. BPA jest leczeniem kilkuetapowym, dlatego oceniano wpływ pojedynczego zabiegu oraz całego cyklu leczenia. Po przeprowadzeniu pierwszego zabiegu BPA obserwowano przejściowe zwiększenie stężenia markerów zapalnych. Po sześciu miesiącach od zakończenia leczenia stwierdzono normalizację poziomów markerów stanu zapalnego oraz zmniejszenie poziomu markerów dysfunkcji śródbłonka naczyniowego. Wyniki sugerują, że pacjenci z CTEPH wykazują zwiększoną aktywność stanu zapalnego i dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, które ulegają poprawie po leczeniu metodą BPA, co jest nowym, dotychczas nieopisywanym zjawiskiem w tej grupie chorych.

Nagrodzona publikacja wchodzi w skład cyklu prac rozprawy doktorskiej lek. Wojciecha Magonia pt. „Zmiany właściwości elastycznych tętnic płucnych u pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym leczonych metodą balonowej angioplastyki tętnic płucnych” – promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć.

  • Nagrodę III stopnia otrzymuje zespół autorów:

Konrad Stępień, Karol Nowak, Barbara Szlósarczyk, Jadwiga Nessler, Jarosław Zalewski. “Clinical characteristics and long-term outcomes of MINOCA accompanied by after cancer. A retrospective insight into a cardio-oncology center registry” Front Cardiovasc Med. 2022;9:785246. doi: 10.3389/fcvm.2022.785246.

Dr n. med. Konrad Stępień odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii na Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz licznych doniesień prezentowanych i nagradzanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest także członkiem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także założycielem największego polskiego rejestru ostrej niewydolności serca LECRA-HF („Lesser Poland Cracovian Heart Failure Registry”) realizowanego w naszym Szpitalu. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują ostre zespoły wieńcowe, przewlekłą i ostrą niewydolność serca i jej rokowanie długoterminowe, oraz kardioonkologię.

Dr n. med. Konrad Stępień

Dr n. med. Konrad Stępień

Kilka słów o publikacji:

Zawał mięśnia sercowego bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych (MINOCA, ang. myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries), definiowany przez brak stwierdzanych zwężeń ≥ 50% w wykonanej koronarografii, występuje u 1-13% wszystkich pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Potencjalnie, ze względu na istotne nagromadzenie czynników ryzyka oraz prowadzone leczenie onkologiczne, pacjenci z aktywną chorobą nowotworową mogą być szczególnie narażeni na wystąpienie MINOCA.

Celem omawianej pracy było określenie charakterystyki klinicznej oraz rokowania długoterminowego u pacjentów onkologicznych z MINOCA. Jak wykazano po raz pierwszy w literaturze, w oparciu o autorski rejestr kardioonkologiczny, aktywny proces nowotworowy występuje istotnie częściej u pacjentów z MINOCA niż z klasycznym zawałem mięśnia sercowego. Co więcej, po raz pierwszy przedstawiliśmy szczegółową charakterystykę onkologiczną pacjentów z MINOCA. W obu analizowanych grupach występowanie aktywnej choroby nowotworowej wiązało się z bardzo wysoką śmiertelnością ogólną w obserwacji 5-letniej.

 

Serdecznie gratulujemy!