Czerwone serce logo CRACOVIA-HF

Sto pierwszy pacjent zrekrutowany do badania CRACOVIA-HF!

Personel Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w dniu 24 kwietnia 2024 r. zrekrutował do badania klinicznego pn. „Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją wyrzutową” o akronimie CRACOVIA-HF sto pierwszego pacjenta.

Projekt CRACOVIA-HF, którego główną badaczką jest prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler (kierownik Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) to badanie wieloośrodkowe, randomizowane, zaślepione, a dotyczy chorych z niewydolnością serca z łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFmrEF).

Na zdjęciu: sto pierwszy pacjent zrekrutowany do programu CRACOVIA-HF – p. Marek Jarosiewicz, jeden z badaczy projektu CRACOVIA-HF – lek. Maria Królikowska, oraz prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler.

Wymogami wstępnie kwalifikującymi do wzięcia udziału w projekcie są:

– objawowa (skala II-IV wg. NYHA) HFmrEF z frakcją wyrzutową 40-49%,

– etiologia niedokrwienna HFmrEF,

– w trakcie optymalnej farmakoterapii opartej na ACEI, ARB oraz B-blokerze.

Do badania nie mogą być włączeni pacjenci z m.in.:

– przetrwałym lub utrwalonym migotaniem przedsionków,

– aktualnie leczeni sakubitrylem-walsartanem,

– objawową hipotensją < 100 mmHg,

– współczynnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR) < 30 ml/min/m2.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 789 459 021, a także adresem e-mail: .

Projekt finansowany jest przez Agencję Badań Medycznych (ABM).