Projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych – informacje o projektach realizowanych w Szpitalu

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św.  Jana Pawła II zrealizowano oraz realizuje się 76 projektów, a łączna kwota otrzymanego dofinansowania tych projektów przekroczyła już 300 milionów złotych (dane na grudzień 2022 r.). Projekty realizowane w Szpitalu mają charakter zarówno projektów prowadzonych na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Wiele z poniżej wymienionych projektów wdrażanych było lub jest w ramach partnerstwa krajowego i międzynarodowego z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorcami. Szpital posiada bogate doświadczenie zarówno w prowadzeniu, jak i we współuczestniczeniu w realizacji projektów o charakterze ponadnarodowym przy zaangażowaniu personelu pochodzącego z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św.  Jana Pawła II może pełnić różne funkcje w stosunku do podejmowanych badań i projektów:

  • Wnioskodawca – występuje z oficjalnym wnioskiem o realizację projektu do odpowiedniej instytucji lub podmiotu i realizuje go samodzielnie wykorzystujące dostępne zasoby,
  • Samodzielny Lider Projektu – odpowiedzialny za planowanie, osiągnięcie założonych celów projektu, jego obsługę i zamknięcie,
  • Interesariusz – uczestniczy w tworzeniu projektu, bierze czynny udział w jego realizacji, bezpośrednio zainteresowany wynikami jego wdrożenia,
  • Podwykonawca – realizuje badania i usługi dla zewnętrznych beneficjentów projektów,
  • Odbiorca projektu – korzystający z produktów innych projektów np. szkoleń dla kadry Szpitala, sprzętu diagnostycznego, aplikacji internetowych, mając na celu podniesienie statusu szpitala oraz poziomu świadczonych usług.

Aktualnie Dział Badań nadzoruje następującą liczbę przedsięwzięć:

  • 18 projektów finansowanych i dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  • 48 badań statutowych UJ CM,
  • 51 projektów własnych i we współpracy krajowej i międzynarodowej,
  • 72 badania kliniczne komercyjne.

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI