Załącznik nr 3 do Komunikatu Nr 6/2020 Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II z dnia 21 września 2020 rok

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAWŁA II

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: .
3. Przetwarzane Pani/Pana dany osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, jest niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych. Podstawa: art.6 ust.1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art.9 ust.2 lit. h (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia) RODO.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty lecznicze oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (tj.: NFZ, ZUS, KRUS).
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w sytuacji korzystania przez Szpital z usług innych podmiotów (np.: w zakresie serwisowania aparatury medycznej). Zawsze w takim wypadku przekazywanie danych będzie się odbywać w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Szpitalem, a tym podmiotem, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
7. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą też wykorzystywane w celu profilowania.
8. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

INFORMACJA O DODATKOWYM NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM PACJENTA MIP

Podczas przyjęcia, na oddzielnej karcie, otrzyma Pan/i unikalny numer identyfikacyjny, tzw. MIP. Zarówno Pan/i, jak i osoby, które Pan/i upoważnił/a do dostępu do informacji dotyczących stanu zdrowia, mogą kontaktować się ze szpitalem w celu uzyskania podstawowych informacji telefonicznie. Należy pamiętać, że dotyczy to szczególnych sytuacji, np. informacji o istotnych wynikach badań, Pana/i ewentualnego pobytu na oddziale intensywnej terapii, w stanie intensywnego nadzoru lub po zabiegu chirurgicznym. Wówczas, oprócz podania danych personalnych osoby dzwoniącej, uprawniony pracownik szpitala poprosi o podanie numeru MIP. Jest to metoda dodatkowej weryfikacji tożsamości pozwalająca upewnić się, że informacje przekazywane są osobie upoważnionej. W trosce o bezpieczeństwo Pana/i danych, zakres telefonicznie przekazywanych informacji jest ograniczony, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z potwierdzeniem tożsamości, informacje nie zostaną udzielone. Uwaga: numer MIP należy przekazać osobie upoważnionej do uzyskiwania informacji dotyczących stanu zdrowia wskazanej w dokumentacji medycznej wraz z jednoczesnym zobowiązaniem, by zachowała go w tajemnicy. Nie należy udostępniać numeru MIP innym osobom.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTA 

KLAUZULA INFORMACYJNA-MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z NAGRYWANIEM ROZMÓW TELEFONICZNYCH

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВАМИ, ГАРАНТОВАНИМИ ЗАГАЛЬНИМ РЕГЛАМЕНТОМ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO)?