Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe eSzpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji

eSzpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Projekt był współfinansowany ze środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kwota projektu ogółem: 2 761 830,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 2 016 662,85 PLN

wkład własny: 745 167,15 PLN

Realizacja projektu: 2004 – 2007

Partnerzy projektu: brak

Krótki opis projektu:

W ramach projektu dokonano zakupu Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, połączono system LIS z Ruchem Chorych (HIS), zmodernizowano serwery i oprogramowanie NetRaad, zintegrowano system NetRaad z systemem InfoMedica wraz z możliwością rejestracji przez Internet, rozszerzono posiadane licencje na bazy danych i system InfoMedica (połączenie systemów - LIS i RIS). Wśród efektów projektu można wymienić także powstanie telecentrum, zmodernizowanie systemu telekonsultacji KONSUL, zakupienie mikrosterowników EKG i sond pomiarowych dla Centrum Nadzoru Kardiologicznego oraz zakupienie systemu Holterowskiego.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła także poprawa jakości usług medycznych, wykorzystano nowe technologie informacyjne i komunikacyjne dla realizacji usług dla pacjentów i profesjonalistów województwa małopolskiego i całego regionu. Ułatwiono również dostęp do usług medycznych, zminimalizowano czas oczekiwania pacjentów na świadczenia medyczne, a także ułatwiono zlecanie badań lekarzom. Realizacja projektu usprawniła procedurę otrzymywania wyników, zapewniła nadzór kardiologiczny osób przewlekle chorych, pozostających bez opieki bezpośredniej. W ramach projektu stworzono sieć telekardiologiczną, umożliwiono współpracę za pomocą Internetu z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalami, jednostkami klinicznymi oraz aptekami. Dzięki realizacji projektu pacjenci mają pełną informację na temat wszystkich wykonywanych w szpitalu usług, ich kosztach i sposobach wykonania, a także możliwych terminach realizacji, potrzebnych dokumentach i badaniach.

Szpital