„Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich!”

 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.2 Programy Zdrowotne  Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi

Kwota projektu ogółem: 674 144,38 PLN w tym:

kwota dofinansowania: 640 249,98 PLN

wkład własny: 33 894,40 PLN

Realizacja projektu: 01.03.2017 – 28.02.2019

Partner projektu: Centrum Medyczne „MED-ALL” (http://www.med-all.krakow.pl/)


Krótki opis projektu:

Nowotwory stanowią drugą pod względem częstotliwości przyczynę zgonów w Małopolsce. Wśród kobiet natomiast, najczęściej stwierdzanym rodzajem nowotworu jest nowotwór złośliwy piersi. Aktualnie w Małopolsce połowa kobiet chorujących na raka piersi umiera z tej przyczyny.

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu profilaktyki raka piersi finansowanego z NFZ wskazują, że przyczyną niskiej wykrywalności raka piersi jest niewielka liczba kobiet zgłaszających się na badania mammograficzne. Dlatego głównym celem projektu pn.: „Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich!” jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograficznych, realizowanych w ramach krajowego Programu profilaktyki raka piersi. Projekt przewiduje zrekrutowanie oraz przeprowadzenie badań mammograficznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II u co najmniej 5500 pacjentek. Projekt skoncentrowany jest na eliminowaniu najistotniejszych barier (np. bariera świadomościowa, ekonomiczno-organizacyjna, psychologiczna) w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne, a także podejmowanie działań organizacyjnych takich jak zapewnienie transportu na badania czy udogodnień dla osób niepełnosprawnych.  Grupę docelową projektu stanowią kobiety mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego, które na podstawie Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) kwalifikują się do badania mammograficznego:

  • kobiety w wieku od 50 do 69 lat – badanie raz na 2 lata,
  • kobiety w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (matki, siostry lub córki) – badanie raz na rok,
  • kobiety w wieku od 50 do 69 lat, u których występują mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2 – badanie raz na rok.

W tym w szczególności:

  • kobiety, które na podstawie SIMP, nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi, a które kwalifikują się do programu,
  • mieszkanki powiatów lub gmin o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne (tzw. białe plamy, czyli powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowotarski, m. Tarnów, tatrzański),
  • kobiety, które mieszkają w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym szczególnie na obszarach wiejskich.

Projekt koncentruje się na dotarciu z działaniami w zakresie edukacji prozdrowotnej do kobiet należących do Grupy Docelowej. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II we współpracy z Partnerem (Centrum Medyczne "MED-ALL" s.c.), zaplanował przeprowadzenie różnorodnych form wsparcia Grupy Docelowej. W okresie realizacji programu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

a) identyfikacja pacjentek, które dotychczas nie wykonywały mammografii, spełniających kryteria włączenia w SIMP i przesłanie zaproszeń na badania mammografii. Zainteresowane pacjentki mogą kontaktować się z wyodrębnioną infolinią;

b) przeprowadzenie zaplanowanych działań informacyjno-edukacyjnych i rekrutacji w trakcie spotkań różnego typu poprzez weryfikację pacjentek w SIMP:

  • spotkania na terenach wskazanych przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jako tzw. „białe plamy” m.in. w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, świetlice wiejskie i przy OSP, ośrodki kultury, zakony żeńskie,
  • stoiska m.in. w zakładach pracy, festyny, kościoły, imprezy okolicznościowe,
  • spotkania w zakładach pracy i samorządach terytorialnych – z kadrami, kadrą zarządzającą w celu włączenia rekrutacji na badania do pakietu badań okresowych.

c) edukacja prozdrowotna w postaci kampanii informacyjno-edukacyjnej z udziałem znanej osobistości z Małopolski.

Kobiety niespełniające kryteriów włączenia będą o tym informowane w trakcie spotkań lub w trakcie konsultacji telefonicznych.


Kierownik projektu: mgr. piel. Katarzyna Olbrych

Numer infolinii: 12 614 33 55

Szpital