Strona główna Dla Pacjenta Dokumentacja medyczna Zasady wydawania orzeczeń i zaświadczeń

Zasady wydawania orzeczeń i zaświadczeń
Informujemy, że lekarz orzeka o stanie zdrowia pacjenta po uprzednim osobistym jego zbadaniu lub jeżeli istnieje taka możliwość, zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
W przypadku, kiedy zachodzi konieczność wydania orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego badanie to może zostać przeprowadzone podczas wizyty planowej.
Orzeczenia o stanie zdrowia lub zaświadczenia lekarskie wydawane są przez lekarza bezpłatnie (tj. w ramach finansowania ze środków publicznych), jeżeli dotyczą:

 • dalszego leczenia
 • rehabilitacji
 • niezdolności do pracy
 • kontynuowania nauki
 • uczestnictwa dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku
 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • orzecznictwa o niepełnosprawności
 • uzyskaniu zasiłku pielęgnacyjnego
 • ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 • uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Podstawa prawna:
art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018.617 t.j. z dnia 2018.03.26 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 t.j. z dnia 2018.08.08 ze zm.)

 

 

Dla Pacjenta