Strona główna Dla Pacjenta Dokumentacja medyczna Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznejna podstawie art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
  • rodzicowi niepełnoletniego dziecka, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • po śmierci pacjenta:
  • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub
  • osobie, która w  chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
 • uprawnionym organom i podmiotom.


Zaleca się, aby wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej został złożony według wzoru dostępnego do pobrania:
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony:

 • w siedzibie Archiwum Medycznego (Pawilon A-I) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00
 • w przypadku pacjenta w trakcie leczenia - w godzinach pracy w sekretariacie oddziału
 • jeżeli pacjent był leczony ambulatoryjnie - w godzinach pracy w rejestracji poradni/ przychodni
 • za pośrednictwem poczty na adres Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

W przypadku wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej składanych bez osobistego kontaktu z pracownikami szpitala i w formie innej niż pisemna (np. na adres elektronicznej skrzynki mailowej lub zgłoszenia telefonicznego), udostępnienie dokumentacji medycznej jest możliwe pod warunkiem osobistego odbioru lub wysłania przesyłki poleconej na adres wnioskodawcy ujawniony w dokumentacji medycznej.

 

Realizacja wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się niezwłocznie. Należy mieć na uwadze, że na czas realizacji wniosku wpływa w szczególności zakres zadań wynikających ze sposobu udostępnienia oraz organizacja pracy komórki organizacyjnej udostępniającej dokumentację medyczną.


Za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • na informatycznym nośniku danych w przypadku wyników badań obrazowych w postaci elektronicznej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II pobiera opłatę, której wysokość nie przekracza opartych na wskaźnikach określonych w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, lub na informatycznym nośniku danych (wyniki badań obrazowych).

Aktualna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

 • za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej: 9,86 zł brutto
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej: 0,34 zł brutto
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych: 1,97 zł brutto


Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej można uiścić w:

 1. Kasie Szpitala (Pawilon A-V, I. piętro) w godzinach od 7.30-14.00, tel. 12 614 22 21
 2. Kasie w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (Pawilon M-IV) w godzinach od 14.00-18.00, tel. 12 614 25 66.
 3. Punkcie poboru gotówki w Archiwum Medycznym (Pawilon A-I) w godzinach 7.30-14.00, tel. 12 614 32 87

Informacja o aktualnej wysokości opłat znajduje się również w Kasach Szpitala oraz w sekretariacie oddziału, rejestracji poradni, przychodni lub pracowni.


Dla Pacjenta