Home page Patient Care Dokumentacja medyczna Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

na podstawie art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zapewnia realizację prawa do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych zgodnie z poniższymi zasadami:

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta: rodzicowi niepełnoletniego dziecka, po potwierdzeniu tożsamości; opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • po śmierci pacjenta: osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym; osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia,
 • uprawnionym organom i podmiotom.


W celu ułatwienia wnioskowania o udostępnienie dokumentacji, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II udostępnia formularz pomocniczy wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, możliwy do pobrania:

 • w sekretariacie oddziału lub poza godzinami pracy sekretariatu bezpośrednio od personelu medycznego,
 • w rejestracji przychodni/poradni,
 • w Archiwum Medycznym (Pawilon A-I) oraz Ośrodku Dokumentacji Medycznej (Pawilon M-VI, I piętro),
 • bezpośrednio ze strony internetowej: POBIERZ

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony:

 • w siedzibie Archiwum Medycznego (Pawilon A-I) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00
 • w przypadku pacjenta w trakcie leczenia - w godzinach pracy w sekretariacie oddziału
 • jeżeli pacjent był leczony ambulatoryjnie - w godzinach pracy w rejestracji poradni/ przychodni
 • za pośrednictwem poczty na adres Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

W przypadku wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej składanych bez osobistego kontaktu z pracownikami szpitala i w formie innej niż pisemna (np. na adres elektronicznej skrzynki mailowej lub zgłoszenia telefonicznego), udostępnienie dokumentacji medycznej jest możliwe pod warunkiem osobistego odbioru lub wysłania przesyłki poleconej na adres wnioskodawcy ujawniony w dokumentacji medycznej.

Realizacja wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej. Na czas realizacji wniosku wpływa w szczególności organizacja pracy komórki organizacyjnej udostępniającej dokumentację medyczną.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • na informatycznym nośniku danych w przypadku wyników badań obrazowych w postaci elektronicznej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II pobiera opłatę, której wysokość nie przekracza opartych na wskaźnikach określonych w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opłata za wysyłkę dokumentacji medycznej za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego pobierana jest według cennika tego operatora bez naliczania dodatkowych opłat za czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do wysłania.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, lub na informatycznym nośniku danych (wyniki badań obrazowych). Nie pobiera się także opłaty za potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” w przypadku kopii dokumentacji medycznej.

Aktualna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

 • za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej: 10,66 zł brutto
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej: 0,37 zł brutto
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych: 2,13 zł brutto


Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej można uiścić w:

 1. Kasie Szpitala (Pawilon A-V, I. piętro) w godzinach od 7.30-14.00, tel. 12 614 22 21
 2. Kasie w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (Pawilon M-IV) w godzinach od 14.00-18.00, tel. 12 614 25 66.
 3. Punkcie poboru gotówki w Archiwum Medycznym (Pawilon A-I) w godzinach 7.30-14.00, tel. 12 614 32 87; 12 614 34 75

Informacja o aktualnej wysokości opłat znajduje się w Kasach Szpitala oraz w sekretariacie oddziału, rejestracji poradni, przychodni lub pracowni.


Patient Care