Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Projekty Narodowego Centrum Nauki Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej - KARDIOMIOPATIA

Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej - KARDIOMIOPATIA


 

Projekt jest finansowany ze środków na naukę z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Projekt: OPUS 15

Kwota projektu ogółem: 787 920,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 787 920,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 21.02.2019 – 20.02.2022 (36 miesięcy)

Krótki opis projektu:                                                                             

Włóknienie serca jest niezwykle skomplikowanym procesem, który podlega wielopoziomowej kontroli, a którego mechanizmy są w dalszym ciągu przedmiotem badań. Wiadomo natomiast, że proces ten przyczynia się do gorszego przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej oraz gorszego rokowania.
Celem projektu jest analiza zmian ilościowych oraz jakościowych występujących w przebiegu włóknienia serca u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową za pomocą rezonansu magnetycznego (wyjściowo i po roku obserwacji). Ponadto w trakcie wizyt kontrolnych w 3, 6, 9 i 12 miesiącu zostanie pobrana krew do oceny 6 biomarkerów włóknienia, tj. markerów opisujących metabolizm kolagenu i markery oceniające  kontrole  włóknienia. W 12 i 18 miesiącu za pomocą badania echokardiograficznego oceniony zostanie remodeling serca, a także w monitorowaniu Holtera określone zostaną zaburzenia rytmu serca. Zarówno zmiany stężenia biomarkerów (kinetyka) oraz wyniki badania echokardiograficznego i Holtera zostaną odniesione do dynamiki włóknienia, określonej w rezonansie serca.

Kierownik Projektu: dr hab. n. med. Paweł Rubiś

 

 

Szpital