Tytuł projektu: „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa V Wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Kwota projektu ogółem: 1 179 192,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 1 143 192,00 PLN

wkład własny: 36 000,00 PLN

Realizacja projektu: 01.05.2017 – 30.06.2019

 

O projekcie:

Projekt szkoleniowy pt. „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii” nakierowany jest na rozwój kompetencji zawodowych ratowników medycznych z zakresu hipotermii poprzez rozpowszechnienie wiedzy na temat hipotermii i właściwych procedur postępowania ratunkowego z chorymi wychłodzonymi. W ramach projektu planowane jest przeszkolenie 480 ratowników medycznych z zakresu postępowania ratunkowego u osób wychłodzonych. Efektem powinno być szybsze wdrażanie leczenia pozaustrojowego i zmniejszenie ilości zgonów u pacjentów. Kompetencje z zakresu przeciwdziałania hipotermii są istotne dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych społeczeństwa, gdyż wbrew obiegowej opinii hipotermia nie ogranicza się wyłącznie do wypadków mających miejsce w warunkach górskich czy w okresie zimowym, ale jest również identyfikowana u ofiar ciężkich urazów (np. komunikacyjnych) i w związku z tym może potencjalnie dotknąć każdego uczestnika wypadku.

Cele projektu:


Celem głównym jest rozwój kompetencji zawodowych ratowników medycznych w obszarze istotnym dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, jakim jest hipotermia. Dzięki przewidzianemu w ramach projektu doskonaleniu zawodowemu ratowników medycznych, nastąpi rozwój kompetencji zawodowych oraz kwalifikacji tej grupy zawodowej.

Grupa docelowa/uczestnicy projektu:

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią „przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”, zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia i wykonujący czynności zawodowe ratownika medycznego. Projekt skierowany jest do wszystkich ratowników medycznych, bez ograniczeń wiekowych, związanych z płcią oraz zajmowanym stanowiskiem. W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące na stanowisku dyspozytora, kierownika lub członka wyjazdowego zespołu ratunkowego, a także ratownicy pracujący w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Działania w ramach projektu:

  • Rekrutacja uczestników szkoleń – rejestracja poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
  • Przeprowadzenie egzaminów wstępnych oraz postępowania kwalifikacyjnego dla uczestników szkolenia zgodnie z określonymi kryteriami włączenia
  • Przeprowadzenie szkoleń dla ratowników medycznych podnoszących kompetencje zawodowe w zakresie postępowania z pacjentem w hipotermii
  • Przeprowadzenie egzaminów końcowych dla uczestników celem sprawdzenia efektów kształcenia

Terminy szkoleń:

Łącznie w ramach projektu planowanych jest 20 edycji szkoleń, które zostaną zrealizowane w dwóch seriach:

  1. I seria w okresie od 01.10.2017 do 30.04.2018 – (przeprowadzonych zostanie 10 edycji kursu, w każdej weźmie udział 24 osoby)
  2. II seria w okresie – od 01.09.2018 do 31.03.2019 – (przeprowadzonych zostanie 10 edycji kursu, w każdej weźmie udział 24 osoby)

Szkolenia podzielone będą na część teoretyczną dotyczącą hipotermii oraz część praktyczną z wykorzystaniem stacji ćwiczeniowych. W trakcie części praktycznej zastosowana zostanie symulacja medyczna o charakterze tzw. real action training. Program szkolenia został sformułowany w języku efektów kształcenia w dwóch stopniach szczegółowości, w oparciu o Evidence Based Medicine (EBM) i zapewnia wsparcie edukacyjne oparte na twardych podstawach naukowych, odnosząc się wyłącznie do tematyki medycznej.

Na zakończenie uczestnictwa w kursie planowana jest walidacja nowo nabytych kompetencji, złożona z egzaminu pisemnego (test) oraz praktycznego. Po uzyskaniu min. 75% poprawnych odpowiedzi, uczestnik kursu otrzyma certyfikat szkolenia. Każdy z uczestników zostanie poproszony o uzupełnienie ankiety oceniającej.

Najbliższe szkolenia:

Edycja XIII – 20-21 października 2018,
Edycja XIV 27-28 października 2018,
Edycja XV 17-18 listopada 2018,
Edycja XVI 24-25 listopada 2018,
Edycja XVII 1-2 grudnia 2018,
Edycja XVIII 8-9 grudnia 2018
Edycja XIX 12-13 stycznia 2019
Edycja XX 26-27 stycznia 2019

Szkolenia odbywają się:
I dzień: w godz. 10:15-16:45; w budynku M-V KSS JP2 (wejście A), ul. Prądnicka 80
II dzień: w godz. 9:00-15:45; w budynku M-V KSS JP2 (wejście A), dodatkowo w godz. 9:00-12:30 w Laboratorium Badań Klimatycznych PK, Al. Jana Pawła II 37

Planowane efekty projektu:

Realizacja projektu spowoduje podniesienie wiedzy dużej grupy ratowników medycznych w dziedzinie wczesnej detekcji hipotermii i kwalifikacji poszkodowanych do leczenia metodą krążenia pozaustrojowego dzięki czemu, pośrednio przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności pacjentów, niepełnosprawności, komplikacji zdrowotnych czy też wyłączenia z rynku pracy osób dotkniętych tym zjawiskiem.


Kierownik projektu: dr n. med. Tomasz Darocha

Strona internetowa projektu: www.szkolenia.hipotermia.edu.pl 

Szpital