Weź głęboki oddech

 

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Tytuł projektu: „Weź głęboki oddech”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Kwota projektu ogółem: 1 972 833,38 zł

Kwota dofinansowania: 1 972 833,38 zł

Realizacja projektu: 1.01.2019 – 31.12.2021

Partner projektu: Fundacja "NEUCA dla Zdrowia" (https://fundacjaneuca.pl/) oraz Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (https://www.krakowskialarmsmogowy.pl/)

O projekcie:

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Bezpośrednim wsparciem projektu zostaną objęte 2 grupy docelowe z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego:

  • Pacjenci, w tym:
  •     osoby w wieku aktywności zawodowej palące nałogowo tytoń,
  •     pracownicy palący nałogowo tytoń,
  •     osoby pracujące w narażeniu na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstawania POChP,
  •     pracownicy BHP


Personel, w tym:

  •     pielęgniarki i lekarze POZ,
  •     lekarze Medycyny Pracy,


Zaplanowane w projekcie działania informacyjno-edukacyjne skierowane są do ogółu społeczeństwa zamieszkującego makroregion południowo-wschodni tj. województwo małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Pacjenci zostaną objęci działaniami edukacyjnymi skierowanymi na zwiększenie ich wiedzy o szkodliwym wpływie tytoniu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących POChP oraz wsparciem w ramach działania Poradni Antynikotynowej. Personel zostanie wyłoniony poprzez opracowanie listy POZ z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz podpisaniu umów o współpracy w ramach których z każdego POZ zostaną wybrane minimum 2 osoby do udziału w szkoleniach organizowanych przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Osoby niespełniające kryteriów zostaną poinformowanie w trakcie spotkań lub konsultacji telefonicznych.

Kierownik projektu: lek. med. Paweł Sawicki

Lista placówek w projekcie

Szpital