Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Utworzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. "sierocych" chorób kardiologicznych

Utworzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. "sierocych" chorób kardiologicznych

Priorytet 8. Współpraca międzyregionalna, Działanie 8.2. Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

Projekt był współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kwota projektu ogółem: 1 820 943,83 PLN, w tym:

kwota dofinansowania:  1 537 276,00 PLN

wkład własny: 283 667,83 PLN

Realizacja projektu: 01.04.2011 – 31.10.2013

Partnerzy projektu:

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

 • założenie i prowadzenie strony internetowej dotyczącej rzadkich chorób serca oraz publikacja artykułów napisanych przez ekspertów z danej dziedziny;
 • rozbudowa systemu zdalnych konsultacji medycznych teleDICOM o obsługę dodatkowych modalności umożliwiających kwartalne spotkania beneficjenta i ekspertów z ośrodków partnerskich na platformie internetowej z multimedialnym przekazem;
 • zakup sprzętu do prowadzenia video konferencji w trakcie kwartalnych spotkań na platformie internetowej z multimedialnym przekazem;
 • kwartalne spotkania beneficjenta oraz ekspertów z ośrodków partnerskich na platformie internetowej z multimedialnym przekazem;
 • organizacja corocznych, bezpośrednich spotkań beneficjenta i partnerów projektu podczas zjazdów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
 • miesięczne staże w renomowanych ośrodkach europejskich;
 • półroczne spotkania beneficjenta w ośrodkach lokalnych w Małopolsce;
 • udział beneficjenta i partnerów projektu w konferencjach dotyczących sierocych chorób kardiologicznych;
 • publikacja wyników projektu w formie skryptu opisującego przypadki przebadane w ramach projektu;
 • organizacja międzynarodowej konferencji na temat sierocych chorób kardiologicznych.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące cele:

 • podniesienie konkurencyjności Małopolski jako europejskiego ośrodka zaawansowanej diagnostyki i leczenia sierocych chorób kardiologicznych;
 • podjęcie wspólnych inicjatyw w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej;
 • wyrównywanie szans w dostępie do diagnostyki i leczenia sierocych chorób kardiologicznych dla pacjentów z Małopolski i innych ośrodków europejskich;
 • stworzenie i koordynowanie regionalnej sieci współpracy z ośrodkami kardiologicznymi w Małopolsce oraz Europie;
 • wykorzystanie doświadczeń ośrodków partnerskich w diagnostyce i leczeniu chorych po operacjach kardiochirurgicznych wad wrodzonych serca;
 • stworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowanie algorytmów diagnostyki i leczenia przy zastosowaniu najnowszych metod;
 • zdobycie doświadczeń klinicznych w zakresie postępowania z chorymi na rzadkie choroby serca w czasie staży w ośrodkach zagranicznych;
 • prowadzenie wysoce specjalistycznych staży klinicznych w naszym ośrodku dla szkolących się w zakresie diagnostyki i terapii rzadkich chorób serca;
 • stworzenie odpowiednich rejestrów oraz zespołów koordynacyjnych ds. sierocych chorób kardiologicznych;
 • upowszechnienie wiedzy na temat sierocych chorób kardiologicznych oraz promocja rezultatów projektu.

Strona internetowa projektu: http://www.crcd.eu/

 

Szpital