Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii

Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś Priorytetowa Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura zdrowia

Kwota projektu ogółem: 21 900 000,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 17 519 999,96 PLN

wkład własny: 4 380 000,04 PLN

Realizacja projektu: 24.04.2015 – 31.07.2018

Krótki opis projektu:                                                                                  

Wysiłki Kadry Zarządzającej oraz Pracowników Szpitala doprowadziły do opracowania projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii”, odpowiadającego na realne potrzeby zdrowotne mieszkańców Województwa Małopolskiego.
Projekt ten - na etapie oceny merytorycznej - uzyskał bardzo wysokie noty otrzymując łączną liczbę punktów 28 (na 30 możliwych), co stanowiło 93,33 % możliwych do zdobycia punktów. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług zdrowotnych w zakresie chirurgii klatki piersiowej i chirurgii onkologicznej dla mieszkańców Małopolski.
W ramach projektu zaplanowano przebudowę i nadbudowę budynku Torakochirurgii  (Pawilon M-I), mieszczącego się na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Ponadto w budżecie projektu przewidziano środki na zakup  wyposażenia medycznego do powstającego Centrum, towarzyszącej infrastruktury IT oraz niezbędnego wyposażenia gospodarczego.
Projekt obejmuje:

  • Rozbudowę bloku operacyjnego, uwzględniającą wybudowanie sali operacyjnej z zapleczem i sali wybudzeniowej
  • Utworzenie Odcinka Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
  • Przygotowanie sal umożliwiających izolację chorych zakażonych patogenami alertowymi
  • Utworzenie Pracowni Fizjoterapii ze stanowiskami do rehabilitacji chorych
  • Utworzenie Pracowni Badań Czynnościowych (spirometria, DLCO i badanie ergospirometryczne)
  • Utworzenie Izby Przyjęć Oddziału
  • Zakup infrastruktury rezonansu magnetycznego 1.5 T

Szpital