Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej

Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 12 Priorytetowa Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura zdrowia

Kwota projektu ogółem: 35 239 433,86 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 18 833 074,33 PLN

kwota z Budżetu Województwa: 13 000 000,00 PLN

wkład własny: 3 406 359,53 PLN

Realizacja projektu: 01.07.2015 – 31.12.2021

Krótki opis projektu:                                                                                  

Projekt pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej obejmuje przebudowę i modernizację obiektu infrastruktury ochrony zdrowia i jego wyposażenie w sprzęt medyczny oraz rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt). Zakres rzeczowy, odpowiadający na zdiagnozowane problemy i potrzeby zdrowotne w Województwie Małopolskim obejmie następujące zadania:

  1. Prace przygotowawcze
  2. Modernizacja i rozbudowa Pawilonu M-VIII - prace budowlane
  3. Zakup wyposażenia medycznego dla ICLZNN
  4. Zakup wyposażenia IT
  5. Zakup wyposażenia gospodarczego
  6. Koszty pośrednie

Celem bezpośrednim projektu pn. Utworzenie Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii i chorób wątroby dla mieszkańców Małopolski. Inwestycja umożliwi prowadzenie terapii pomostowej pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca lub wątroby, w celu przedłużenia ich życia w oczekiwaniu na przeszczep i optymalnego przygotowania do transplantacji. Cel bezpośredni projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji przez Szpital zadań, wyodrębnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prowadzących do rozbudowy i modernizacji Pawilonu M-VIII oraz wyposażenia inwestycji w sprzęt medyczny.

 

Szpital