Strona główna Dla Pacjenta Dokumentacja medyczna Udostępnianie bloczków parafinowych, preparatów histopatologicznych, preparatów cytyologicznych

Udostępnianie bloczków parafinowych, preparatów histopatologicznych, preparatów cytyologicznych

 

1. Zakład Patomorfologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przechowuje i udostępnia, za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu:

a) bloczki parafinowe - zatopione w parafinie, w odpowiednim pojemniku (kasetce), jeden albo więcej wycinków lub materiał cytologiczny (cell-block) oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, których dotyczą;

b) preparaty histopatologiczne - ułożone na szkiełku podstawowym zabarwione skrawki wycinka wykonane z bloczka parafinowego lub materiału mrożonego, w sposób umożliwiający ocenę mikroskopową, jednoznacznie i trwale oznaczone numerem umożliwiającym identyfikację pacjenta albo zwłok.

c) preparat cytologiczny - umieszczony na szkiełku podstawowym materiał cytologiczny pobrany od pacjenta albo ze zwłok, utrwalony i zabarwiony, jednoznacznie i trwale oznaczony numerem umożliwiającym identyfikację pacjenta albo zwłok

2. Materiały w których mowa w pkt. 1 lit. a i b podlegają udostępnieniu przez okres 20 lat od daty badania patomorfologicznego. Materiały w których mowa w pkt. 1 lit. c podlegają udostępnieniu przez okres 10 lat od daty badania patomorfologicznego. Po upływie okresu przechowywania, podlegają utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi.

3. Udostępnienie materiałów o których mowa w pkt. 1 odbywa się na pisemny wniosek:

a) pacjenta, od którego pobrano materiał, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej,

b) osoby upoważnionej przez zmarłego pacjenta,

c) podmiotu wykonującego działalność leczniczą, którego lekarz zlecił i skierował na badanie,

d) innego, niż wymieniony podmiotu wykonującego działalność leczniczą, prowadzącego dalsze leczenie pacjenta albo wykonującego dalsze badania materiału pobranego ze zwłok,

e) uprawnionej na podstawie przepisów prawa instytucji lub organu.

Do pobrania: WZÓR WNIOSKU

4. Przedstawienie innego równoważnego dokumentu z zachowaniem formy pisemnej, w szczególności w przypadku podmiotów o których mowa w pkt. 3 c, d, e pozwalającego na jednoznaczną identyfikację pacjenta, osoby upoważnionej lub uprawnionego podmiotu oraz rodzaju materiału, który ma zostać udostępniony i formy jego odbioru, nie może stanowić podstawy do odmowy udostępnienia.

5. Przez osobę upoważnioną przez pacjenta należy rozumieć osobę posiadającą pisemne upoważnienie zawierające dane osoby upoważniającej i dane osoby upoważnianej. Upoważnienie o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi dokumentację z realizacji wniosku o udostępnienie.

6. Realizacja wniosku o udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki, co najmniej w drugim dniu roboczym od dnia złożenia wniosku o udostępnienie.
Udostępnienie bloczków parafinowych, preparatów histopatologicznych lub preparatów cytologicznych podmiotom wymienionym w pkt. 3 a-d, następuje z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu wraz z postawionym rozpoznaniem patomorfologicznym. 

 

 

Dla Pacjenta