Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Ucyfrowienie systemu echokardiograficznego i mammograficznego w KSS im. Jana Pawła II

Ucyfrowienie systemu echokardiograficznego i mammograficznego w KSS im. Jana Pawła II

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Projekt był współfinansowany ze środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kwota projektu ogółem: 2 895 390,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 2 111 620,55 PLN

wkład własny: 783 769,45 PLN

Realizacja projektu: 2005 – 2006

Partnerzy projektu: brak

Krótki opis projektu:

W ramach projektu dokonano zakupu mammografu z przystawką cyfrową, zmodernizowano echokardiografy w Ośrodku Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc, na Oddziale Chorób Serca i Naczyń oraz na Oddziale Elektrokardiologii. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości usług medycznych oraz rozszerzono możliwość diagnozowania pacjenta w Szpitalu. Zapewniono ciągłość diagnozowania i leczenia pacjenta, zminimalizowano czas oczekiwania pacjentów na świadczenia medyczne oraz umożliwiono elektroniczne przesyłanie i archiwizowanie danych medycznych.

 

 

Szpital