Strona główna Kariera/Szkolenia Staże, praktyki studenckie, wolontariat

Staże, praktyki studenckie, wolontariat

 

1. Staż specjalizacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA STAŻYSTÓW (STAŻ SPECJALIZACYJNY)

Lekarze, diagności laboratoryjni, farmaceuci ubiegający się o staż w ramach odbywanej przez siebie specjalizacji w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do:

1) telefonicznego uzgodnienia kwestii merytorycznych związanych z odbywaniem stażu z ordynatorem oddziału/kierownikiem komórki organizacyjnej, w której staż będzie realizowany oraz potwierdzenia wolnego terminu w sekretariacie oddziału/komórki organizacyjnej - na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu,

2) dostarczenia osobiście do Działu Spraw Pracowniczych (Pawilon A-V, I piętro, pok. 18), bądź przesłanie pocztą - na 14 dni przed rozpoczęciem stażu - podania do Dyrektora Szpitala zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika oraz wypełnionego i podpisanego przez Szpital Kierujący porozumienia (2 egzemplarze).

Dział Spraw Pracowniczych potwierdza sekretariatowi oddziału/komórki organizacyjnej zawarcie porozumienia między Szpitalami (e-mail).


Każdy staż rozpoczyna się w poniedziałek po odbyciu przez osobę ubiegającą się o staż szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych


Wzór podania dla lekarzy do pobrania tutaj.

Wzór podania dla diagnostów laboratoryjnych do pobrania tutaj.

Wzór podania dla fizjoterapeutów do pobrania tutaj.

Treść porozumienia dla lekarzy do pobrania tutaj.

Treść porozumienia dla diagnostów laboratoryjnych do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać:    

pod nr tel: 12 614 35 25

e-mail: kadry(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

2. Praktyki studenckie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH WOLONTARIAT, PRAKTYKĘ LUB STAŻ

Studenci, uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym podaniem do kierownika komórki organizacyjnej, w której praktyki miałyby się odbywać, na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno zawierać proponowany termin praktyki, program praktyki i/lub skierowanie z Uczelni/szkoły). Kierownik komórki organizacyjnej opiniuje podanie, a w przypadku akceptacji - wyznacza opiekuna praktyki.

Wzór podania do pobrania tutaj.

Wzór podania o praktyki pielęgniarskie (praktyki z zakresu opieki nad chorym) do pobrania tutaj.

Po uzyskaniu akceptacji kierownika komórki organizacyjnej studenci/uczniowie dostarczają podanie do Działu Spraw Pracowniczych i decyzję w zakresie realizacji praktyk podejmuje Dyrektor Szpitala lub Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

W przypadku praktyk pielęgniarskich studenci/uczniowie dostarczają podanie bezpośrednio do Naczelnej Pielęgniarki.

Praktyki mogą być realizowane tylko po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między Szpitalem a Uczelnią. Wzór porozumienia do pobrania tutaj.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

(wszystkie praktyki z wyłączeniem pielęgniarskich)

nr tel: 12 614 20 30, e-mail: kadry(at)szpitaljp2.krakow.pl

(praktyki pielęgniarskie)

nr tel: 12 614 34 05, e-mail: b.kalisz(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

3. Wolontariat lub staż z Urzędu Pracy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH WOLONTARIAT, PRAKTYKĘ LUB STAŻ

Osoby zainteresowane wolontariatem lub stażem dla bezrobotnych finansowanym z Urzędu Pracy, chcące zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności, proszone są o złożenie do Działu Spraw Pracowniczych Szpitala na 30 dni przed planowanym terminem wykonywania świadczeń podania o przyjęcie na wolontariat/staż z Urzędu Pracy zaakceptowanego uprzednio przez kierownika komórki organizacyjnej przyjmującej wolontariusza/stażystę. Do podania należy dołączyć uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika komórki przyjmującej zakres czynności wolontariusza/stażysty.

Wzór podania do pobrania tutaj.

Rozpoczęcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu następuje po podpisaniu umowy z wolontariuszem, w ramach stażu - po podpisaniu umowy ze Starostą.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:   

pod nr tel: 12 614 22 59

e-mail: kadry(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

 

Kariera/Szkolenia