Strona główna Kariera/Szkolenia Staże, praktyki studenckie, wolontariat

Staże, praktyki studenckie, wolontariat

 

1. Staż specjalizacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA STAŻYSTÓW (STAŻ SPECJALIZACYJNY)

Lekarze, diagności laboratoryjni, farmaceuci ubiegający się o staż w ramach odbywanej przez siebie specjalizacji w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do:

1) telefonicznego uzgodnienia kwestii merytorycznych związanych z odbywaniem stażu z ordynatorem oddziału/kierownikiem komórki organizacyjnej, w której staż będzie realizowany oraz potwierdzenia wolnego terminu w sekretariacie oddziału/komórki organizacyjnej - na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu,

2) dostarczenia osobiście do Działu Spraw Pracowniczych (Pawilon A-V, I piętro, pok. 18), bądź przesłanie pocztą - na 14 dni przed rozpoczęciem stażu - podania do Dyrektora Szpitala zaakceptowanego uprzednio przez właściwego ordynatora/kierownika oraz wypełnionego i podpisanego przez Szpital Kierujący porozumienia (2 egzemplarze).

Dział Spraw Pracowniczych potwierdza sekretariatowi oddziału/komórki organizacyjnej zawarcie porozumienia między Szpitalami (e-mail).


Każdy staż rozpoczyna się w poniedziałek po odbyciu przez osobę ubiegającą się o staż szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych


Wzór podania dla lekarzy do pobrania tutaj

Wzór podania dla lekarzy o staż cząstkowy w ramach stażu podyplomowego do pobrania tutaj

Wzór podania dla diagnostów laboratoryjnych do pobrania tutaj

Wzór podania dla fizjoterapeutów do pobrania tutaj

Treść porozumienia dla lekarzy do pobrania - tutaj

Treść porozumienia dla lekarzy staż cząstkowy w rama stażu podyplomowego do pobrania - tutaj

Treść porozumienia dla diagnostów laboratoryjnych do pobrania - tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać:    

pod nr tel: 12 614 35 25

e-mail: kadry(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

2. Praktyki studenckie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH WOLONTARIAT, PRAKTYKĘ LUB STAŻ

Studenci, uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym podaniem do kierownika komórki organizacyjnej, w której praktyki miałyby się odbywać, na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno zawierać proponowany termin praktyki, program praktyki i/lub skierowanie z Uczelni/szkoły). Kierownik komórki organizacyjnej opiniuje podanie, a w przypadku akceptacji - wyznacza opiekuna praktyki.

Wzór podania do pobrania tutaj.

Wzór podania o praktyki pielęgniarskie (praktyki z zakresu opieki nad chorym) do pobrania tutaj.

Po uzyskaniu akceptacji kierownika komórki organizacyjnej studenci/uczniowie dostarczają podanie do Działu Spraw Pracowniczych i decyzję w zakresie realizacji praktyk podejmuje Dyrektor Szpitala lub Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

W przypadku praktyk pielęgniarskich studenci/uczniowie dostarczają podanie bezpośrednio do Naczelnej Pielęgniarki.

Praktyki mogą być realizowane tylko po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między Szpitalem a Uczelnią. Wzór porozumienia do pobrania tutaj.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

(wszystkie praktyki z wyłączeniem pielęgniarskich)

nr tel: 12 614 20 30, e-mail: kadry(at)szpitaljp2.krakow.pl

(praktyki pielęgniarskie)

nr tel: 12 614 34 05, e-mail: b.kalisz(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

3. Wolontariat lub staż z Urzędu Pracy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH WOLONTARIAT, PRAKTYKĘ LUB STAŻ

Osoby zainteresowane wolontariatem lub stażem dla bezrobotnych finansowanym z Urzędu Pracy, chcące zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności, proszone są o złożenie do Działu Spraw Pracowniczych Szpitala na 30 dni przed planowanym terminem wykonywania świadczeń podania o przyjęcie na wolontariat/staż z Urzędu Pracy zaakceptowanego uprzednio przez kierownika komórki organizacyjnej przyjmującej wolontariusza/stażystę. Do podania należy dołączyć uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika komórki przyjmującej zakres czynności wolontariusza/stażysty.

Wzór podania do pobrania tutaj.

Rozpoczęcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu następuje po podpisaniu umowy z wolontariuszem, w ramach stażu - po podpisaniu umowy ze Starostą.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:   

pod nr tel: 12 614 22 59

e-mail: kadry(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

 

Kariera/Szkolenia