Strona główna Zapytania ofertowe 27/DWBIR/2019 Otwarty nabór konkursowy dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz gabinetów Medycyny Pracy (MP)

27/DWBIR/2019 Otwarty nabór konkursowy dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz gabinetów Medycyny Pracy (MP)

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jako Beneficjent projektu pt. „Weź głęboki oddech”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, działając zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia - Instytucji Pośredniczącej, w dniu 11 grudnia 2019 r. ogłasza otwarty nabór konkursowy dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz gabinetów Medycyny Pracy (MP)

 

 

Zapytania ofertowe