Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych

Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Projekt był współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kwota projektu ogółem: 74 255 557,77 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 60 941 531,82 PLN

wkład własny: 10 754 387,97 PLN

Realizacja projektu: 23.02.2007 – 30.06.2014

Partnerzy projektu:

 

Krótki opis projektu:

Projekt został wpisany na Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej kompleksowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem nowych technologii, transferu wiedzy, tworzenia bazy danych medycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także umożliwiającej diagnostykę, leczenie, prewencję, telemedycynę, promowanie zdrowego stylu życia, jak również zastosowanie rozwiązań z obszaru technologii społeczeństwa informacyjnego, szkolenia, a także wymianę specjalistycznej wiedzy i doświadczeń.

Zakres rzeczowy dla KSS im. JPII obejmował:

  • powstanie budynku D o charakterze badawczo-leczniczym dla prowadzenia diagnostyki i obrazowania molekularnego oraz medycyny translacyjnej, w którym powstały specjalistyczne pracownie diagnostyczne m.in. Pracownia Badań Genetycznych, Pracownia Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych, oraz Pracownia Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych, Pracownia Rezonansu Magnetycznego; Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc oraz Oddział Onkologiczny;
  • budowę budynku A o charakterze edukacyjno-szkoleniowym;
  • przebudowę istniejącego budynku 0 stanowiącego uzupełnienie funkcji budynku A;
  • modernizację Pracowni Dwuźródłowej Tomografii Komputerowej i Pracowni Medycyny Nuklearnej powiązanych funkcjonalnie i programowo z budowanymi obiektami;
  • wprowadzenie nowych rozwiązań sprzętowych i programowych przeznaczonych do dystrybucji i przetwarzania w trybie dwu- i trójwymiarowym diagnostycznych danych obrazowych.

Szpital