Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. "sierocych" chorób kardiologicznych

Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. "sierocych" chorób kardiologicznych

Priorytet 8. Współpraca międzyregionalna, Działanie 8.2. Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

Projekt był współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kwota projektu ogółem: 1 682 802,58 PLN, w tym:
kwota dofinansowania: 1 424 610,20 PLN
wkład własny: 258 192,38 PLN

Realizacja projektu: 01.05.2013 – 30.04.2015 

Partnerzy projektu

  1. Instytut Kardiologiczny w Klinicznym Szpitalu  Uniwersyteckim im. Pauls Stradins w Rydze, Łotwa
  2. Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych w Kownie, Litwa
  3. Szpital San Rafaele w Mediolanie, Włochy
  4. Niemiecki Instytut Serca w Berlinie, Niemcy
  5. Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie
  6. Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  7. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu
  8. Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

 • co kwartał organizowano spotkania (telekonferencje) na platformie internetowej z udziałem renomowanych ekspertów;
 • organizowano sesje tematyczne dotyczące chorób sierocych układu krążenia podczas Zjazdów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC);
 • zorganizowano międzynarodową konferencję na temat chorób sierocych układu krążenia;
 • odbyto staże w renomowanych ośrodkach zagranicznych zajmujących się problematyką chorób rzadkich układu krążenia;
 • zorganizowano spotkania w ośrodkach lokalnych na terenie Małopolski;
 • rozbudowano stronę internetową;
 • stworzono "Model zarządzania ruchem chorych cierpiących na choroby rzadkie   układu krążenia" we współpracy z małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ);

 • stworzono "Program szkolenia z zakresu chorób rzadkich układu krążenia dla studentów  wydziałów lekarskich uczelni medycznych;
 • stworzono informatycznego systemu rejestrów rzadkich chorób układu krążenia.

Cele projektu były następujące:

 • podniesienie konkurencyjności Małopolski jako europejskiego ośrodka zaawansowanej diagnostyki i leczenia sierocych chorób serca;
 • podjęcie wspólnych inicjatyw w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej;
 • podnoszenie kwalifikacji uczestników projektów;
 • wyrównywanie szans w dostępie do diagnostyki i leczenia sierocych chorób kardiologicznych  pacjentów z Małopolski i innych ośrodków europejskich poprzez edukację kadr medycznych i stworzenie sieci konsultacyjnej;
 • stworzenie i koordynowanie regionalnej sieci współpracy z ośrodkami kardiologicznymi w Małopolsce oraz Europie;
 • stworzenie "Modelu zarządzania ruchem chorych cierpiących na choroby rzadkie układu krążenia" w oparciu o poznane w ramach projektu rozwiązania zagraniczne, gotowego do wdrożenia na gruncie polskim przez zainteresowane podmioty z terenu Małopolski;
 • stworzenie informatycznego systemu rejestrów rzadkich chorób układu krążenia;
 • opracowanie programu nauczania o rzadkich chorobach układu krążenia dla studentów wydziałów lekarskich;
 • wykorzystanie doświadczeń ośrodków partnerskich w diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami rzadkimi układu krążenia oraz opracowanie odpowiednich algorytmów postępowania, a także wymiana doświadczeń, wiedzy, know-how oraz dobrych praktyk;
 • zdobycie doświadczeń klinicznych w zakresie postępowania z chorymi na rzadkie choroby serca w czasie staży w wyspecjalizowanych ośrodkach zagranicznych;
 • prowadzenie praktycznych, wysoce specjalistycznych staży klinicznych w naszym ośrodku dla szkolących się w zakresie diagnostyki i terapii rzadkich chorób serca;
 • stworzenie rejestrów dotyczących sierocych chorób kardiologicznych;
 • upowszechnienie wiedzy na temat sierocych chorób kardiologicznych oraz rezultatów projektu;
 • udział w tworzeniu europejskich standardów w odniesieniu do kluczowych zagadnień związanych z tworzeniem się nowej Europy.

Strona internetowa projektu: http://www.crcd.eu/


Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Szpital