Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Rola wybranych mikroRNA (miR-21, miR-29, miR-30 i miR-133a) w regulacji ekspresji transformującego czynnika wzrostu beta (TGFβ) w patogenezie włóknienia macierzy zewnątrzkomórkowej u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową – microRNA

Rola wybranych mikroRNA (miR-21, miR-29, miR-30 i miR-133a) w regulacji ekspresji transformującego czynnika wzrostu beta (TGFβ) w patogenezie włóknienia macierzy zewnątrzkomórkowej u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową – microRNA

 

 

 

Projekt finansowany ze środków na naukę z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Kwota projektu ogółem: 346 740,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 346 740,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 09.06.2014 – 08.06.2017

 

Krótki opis projektu: 

Kardiomiopatia roztrzeniowa jest trzecią co do częstości, po chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym, przyczyną przewlekłej niewydolności serca. Tkanka mięśnia serca składa się z trzech głównych elementów: kardiomiocytów, elementów nie-kurczliwych – macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. extracelluar matrix – ECM) i komórek podścieliska (fibroblasty, makrofagi) oraz sieci naczyń krwionośnych. Włóknienie serca, spowodowane nadmierną produkcją białka kolagenu, jest podstawą niekorzystnej przebudowy serca u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową. Badania ostatnich lat wskazują, że mikroRNA, będące krótkimi, niekodującymi sekwencjami RNA, które regulują post-translacyjną ekspresję genów, mają istotne znaczenie w patofizjologii chorób serca. Projekt zmierzał do zbadania wpływu krążących i tkankowych mikroRNA (miR-21, miR-29, miR-30 i miR-133a) na oś regulacyjną włóknienie i obejmującą transformujący czynnik wzrostu (ang. transforming growth factor – TGFβ), czynnik wzrostu tkanki łącznej (ang. connective tissue growth factor – CTGF) i produkty degradacji kolagenu u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową.Badanie zaplanowano na 36 miesięcy. W pierwszym roku włączono do badania wszystkich chorych oraz grupę kontrolną. Wizyty kontrolne zaplanowano w 3- i 12-miesiącu. Kończąca badanie wizyta telefoniczna odbyła się w 24 miesiącu. Planowano włączenie 70 chorych z rozpoznaną kardiomiopatią rozstrzeniową; po 35 chorych z wczesną (≤ 6 miesięcy) i późną (>6 miesięcy od rozpoznania) prezentacją choroby. Oprócz badania echokardiograficznego, rezonansu magnetycznego serca, badań inwazyjnych układu krążenia, m.in. biopsji mięśnia serca, ocenione zostaną produkty degradacji kolagenu: N- i C-końcowe pro-peptydy kolagenu I i III, TGFβ i CTGF oraz mikroRNA (miR-21, miR-29, miR-30 i miR-133a). Bioptaty mięśnia serca poddane zostały ocenie: histopatologicznej z bezpośrednim określeniem stopnia włóknienia (procentowa zawartość kolagenu), immunohistochemicznej (TGFβ i CTGF) oraz pomiaru ekspresji mikroRNA. Łatwość pozyskiwania mikroRNA, ich potencjalna wysoka czułość diagnostyczna i korelacja z nasileniem procesu chorobowego, a także zależność od stosowanej terapii, mogą uczynić z krążących mikroRNA atrakcyjne markery procesu chorobowego. Badanie pozwoliło przybliżyć znaczenie i określić zależności między badanymi mikroRNA a cytokinami uczestniczącymi w procesie włóknienia mięśnia serca i stało się tym samym podstawą nowoczesnej terapii kardiomiopatii rozstrzeniowej i niewydolności serca.

 

Kierownik Projektu: dr n. med. Paweł Rubiś

Szpital