Home page Hospital Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych

29.04.2010

Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych

 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitarnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

 

Kwota projektu ogółem: 76 378 802,74 zł, w tym:

w tym kwota dofinansowania: 61 285 270,00 zł

 

Realizacja projektu została przewidziana na lata 2007-2011

 

Zakres rzeczowy projektu realizowany przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie obejmuje wybudowanie nowych budynków:

 

Ø  Budynek o charakterze badawczo-leczniczym dla prowadzenia diagnostyki i obrazowania molekularnego oraz medycyny translacyjnej – w budynku tym powstaną m.in.:

  Pracownia Badań Genetycznych,

  Pracownia Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych,

  Pracownia PET/CT,

  Pracownia Obrazowania Biomedycznego MR,

  Przychodnia z gabinetami lekarskimi,

  Laboratoria do badań obrazowych,

  Sale warsztatowe, sale do wprowadzania danych i pomieszczenia techniczne,

  Referencyjny Oddział Leczenia Chorób Cywilizacyjnych.

Ø  Budynek o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, w którym realizowane będą programy edukacyjne dotyczące chorób cywilizacyjnych, organizowane będą m.in. prelekcje i spotkania mające służyć pacjentom, personelowi medycznemu i ludziom kreującym politykę zdrowotną.

Ø  Projekt obejmie także modernizację pracowni zlokalizowanych w budynku Ośrodka Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny, powiązanych funkcjonalnie i programowo z budowanymi obiektami:

  Modernizację Pracowni Dwuźródłowej Tomografii Komputerowej,

  Modernizację Pracowni Medycyny Nuklearnej.

 

Zakres rzeczowy projektu realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Ø  modernizację systemu diagnostyki obrazowej poprzez zakup i instalację nowoczesnych aparatów rentgenowskich (stacjonarnych i przewoźnych), specjalistycznego aparatu USG;

Ø  wprowadzenie systemu ucyfrowienia diagnostyki obrazowej poprzez stworzenie radiologicznego systemu informatycznego (RIS) zintegrowanego ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS), jak również cyfrowej archiwizacji danych obrazowych (PACS).

 

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej infrastruktury umożliwiającej kompleksowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem nowych technologii, transferu wiedzy, tworzenia bazy danych medycznych przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Stworzona w ramach projektu infrastruktura umożliwi także diagnostykę, leczenie, prewencję, telemedycynę, promowanie zdrowego stylu życia, jak również zastosowanie rozwiązań z obszaru technologii społeczeństwa informacyjnego, szkolenia oraz wymianę specjalistycznej wiedzy i doświadczeń

Projekt stanowić będzie uzupełnienie dotychczasowych funkcji konsorcjum szpitali. Pozwoli na osiągnięcie efektu synergii poprzez rozwijanie i zastosowanie innowacyjnych technologii diagnostycznych (radiologia, obrazowanie molekularne i genetyczne), terapeutycznych: kardiologia, angiologia, kardiochirurgia, onkologia, neurologia, torakochirurgia, choroby płuc i ratownictwo medyczne, oraz funkcji informatycznych: telekonsultacje, hospitalizacja domowa, teleradiologia, telemonitoring, e-rejestracja, medyczne call-center 24h.

 

Hospital