Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego. Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego. Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży

Projekt był finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Kwota projektu ogółem: 199 000,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 198 196,85 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 06.08.2014 – 10.12.2014

Krótki opis projektu:

Miejsce realizacji: Jednostka Centralna - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Jednostki Obwodowe – wylosowane gimnazja (5) mieszczące się w Krakowie oraz wylosowane gimnazja i szkoły podstawowe w każdym z pięciu subregionów województwa małopolskiego.

Działania:

  • Utworzenie i prowadzenie bazy danych Programu;
  • Opracowanie wykładów i przeprowadzenie szkolenia dla Nauczycieli Prewencji – co najmniej 20 lekarzy;
  • Opracowanie wykładów i przeprowadzenie szkolenia dla Nauczycieli Prewencji – co najmniej 25 nauczycieli gimnazjum;
  • Opracowanie szablonu prezentacji dla uczniów do wygłoszenia przez Nauczycieli Prewencji;
  • Opracowanie (merytoryczne, graficzne), wydruk i rozdysponowanie ankiety/zeszytów badania wiedzy i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów (800 sztuk) oraz dwukrotne przeprowadzenie badania ankietowego wśród 400 uczniów II klas gimnazjum (w tym ankieta wyjściowa oraz ankieta sprawdzająca efekt interwencji prewencyjnej);
  • Opracowanie (merytoryczne, graficzne) oraz wydruk materiałów dydaktycznych - 400 sztuk broszury/książeczki w formacie A4 dla 400 uczniów;
  •  Opracowanie oraz wyprodukowanie 2 filmów edukacyjnych (w tym 2 wersji do emisji), do wykorzystania podczas szkoleń edukacyjno-informacyjnych dla uczniów;
  •  Opracowanie, publikacja i dostarczenie treści merytorycznych na stronę internetową – w zakładce tematycznej skierowanej do uczniów - dzieci i młodzież;
  • Organizacja i przeprowadzenie 15 szkoleń edukacyjno-informacyjnych przez nauczycieli prewencji w szkołach obejmujących 400 dzieci – uczniowie II klas gimnazjum;
  • Przeprowadzenie badania ankietowego oceny stanu wiedzy i zachowań prozdrowotnych uczniów klas 4, 5, 6 szkoły podstawowej oraz klas 1, 2, 3 gimnazjum (1000 uczniów).

Szpital