Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - Prewencja

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - Prewencja 1

Projekt był finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Kwota projektu ogółem: 280 000,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 280 000,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 26.07.2012 – 06.12.2012

Krótki opis projektu:

Główne cele programu sformułowano następują

 • zmniejszenie umieralności i zachorowalności na choroby układu krążenia oraz poprawa  stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego;
 • podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia

Cele miały charakter długofalowy i były zgodne z założeniami Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2006 – 2013. Wśród oczekiwanych efektów znalazły się następujące punkty:

 • zwiększenie świadomości populacji Małopolski na temat zasad zdrowego życia, prewencji  chorób sercowo-naczyniowych oraz tzw. objawów ostrzegawczych;
 • zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka układu krążenia;
 • zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia;
 • zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów;
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Projekt był realizowany przez powołane w Szpitalu Centrum Prewencji - Jednostkę Centralną koordynującą program. W skład Jednostki Centralnej wszedł zespół ekspertów powołany przez koordynatora programu we współpracy z konsultantami z różnych dziedzin medycyny, epidemiologii i statystyki. Jednostka Centralna była odpowiedzialna za:

 • koordynowanie programu, opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prewencji tzw. nauczycieli prewencji, którzy będą szkolić pacjentów;
 • prowadzenie bazy danych i opracowanie statystyczne;
 • publikacje wyników programu.

Obok Jednostki Centralnej w projekt zaangażowany były również Jednostki Obwodowe - zakłady podstawowej opieki zdrowotnej i oddziały kardiologiczne. Wśród zadań jednostek obwodowych znalazło się:

 • uczestnictwo w szkoleniach w jednostce nadrzędnej w celu uzyskania tytułu nauczyciela prewencji na potrzeby programu;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie prewencji wg ujednoliconego schematu;
 • wykonywanie badań przewidzianych programem dla określonej grupy odbiorców;
 • ewaluacja efektów programu za pomocą ujednoliconych ankiet i przekazywanie ich do jednostki nadrzędnej w cyklu miesięcznym.

Szczegółowa realizacja działań przewidzianych w części szkoleniowej programu objęła następujące działania:

 • opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych dla tzw. nauczycieli prewencji oraz grup docelowych programu;
 • szkolenie tzw. „nauczycieli prewencji”, czyli lekarzy, pielęgniarek i dietetyczek wybranych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy, pielęgniarek, dietetyczek, psychologów i rehabilitantów oddziałów kardiologicznych;
 • edukacja mieszkańców województwa małopolskiego z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przygotowanych przez ekspertów działających w ramach Jednostki Centralnej:
 1. audycje w radiu, telewizji i prasie lokalnej na temat zapobiegania chorobom     sercowo-naczyniowym oraz wczesnego reagowania na objawy ostrzegawcze;
 2. edukacja dzieci drugiej klasy gimnazjum w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych - zajęcia z wychowawcami lub nauczycielami biologii w ramach godzin wychowawczych lub lekcji biologii;
 3. edukacja pracowników zakładów pracy;
 4. edukacja pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej pod kierunkiem nauczycieli prewencji (lekarzy POZ-tów);
 5. edukacja pacjentów oddziałów kardiologicznych pod kierunkiem nauczycieli prewencji.

Ocena czynników ryzyka chorób układu krążenia u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej i pacjentów oddziałów kardiologicznych oraz ocena wiedzy na temat zasad prewencji chorób układu krążenia, podejmowanych działań prozdrowotnych oraz dostępu do edukacji w zakresie chorób sercowo-naczyniowych w ramach systemu opieki zdrowia, została przeprowadzona na podstawie wypełnionych przez pacjentów ankiet.

Ocena skuteczności podjętej interwencji została oceniana przez instytut badania opinii publicznej na  reprezentatywnej próbie populacji ogólnej. Skuteczność długofalowa zostanie oceniana przez porównywanie dostępnych współczynników zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia w województwie małopolskim.

Szpital