Pozostałe

 

APTEKA SZPITALNA

Kierownik: mgr Paweł Lipner

Kontakt:

tel. 12 614 24 84

e-mail: apteka(at)szpitaljp2.krakow.pl

Apteka Szpitalna od 1949 r. była jedynie składem leków gotowych. Leki recepturowe wykonywały dla Szpitala apteki miejskie. Dopiero objęcie kierownictwa Apteki przez mgr Annę Tomaszewicz spowodowało rozbudowę jej funkcji i uzyskanie pełnych uprawnień. Do 1952 roku mgr Anna Tomaszewicz była jedynym pracownikiem nie tylko prowadzonej, ale i tworzonej przez nią placówki, zabezpieczając leki dla blisko 800 chorych, leczonych wówczas w Szpitalu.
Po jej odejściu na emeryturę, kierownictwo Apteki przejmowały kolejno: mgr Helena Krywaniukowa, mgr Maria Woźnicowa, mgr Jadwiga Majka i mgr Janina Pawłowska. Obecnie funkcję tę sprawuje mgr Paweł Lipner.


Zakres działania:
Zaopatrywanie oddziałów Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, wykonywanie leków recepturowych, udzielanie informacji o produktach leczniczych, koordynowanie działań dotyczących właściwej i bezpiecznej gospodarki lekami (ścisła kontrola antybiotykoterapii i monitorowanie działań niepożądanych), wykonywanie analiz farmakoekonomicznych – porównawczych i retrospektywnych w oparciu o dane Szpitala oraz znajomość rynku, w celu optymalizacji kosztów leczenia

 

BIURO ds. JAKOŚCI

Kierownik Biura
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

mgr Marianna Bahr

tel. 12 614 22 92
e-mail:
m.bahr(at)szpitaljp2.krakow.pl

e-mail: bdsj(at)szpitaljp2.krakow.pl

Biuro ds Jakości realizuje zadania, które obejmują prowadzenie spraw związanych z: normą ISO 9001:2008, normą ISO 14 001, systemem HACCP, akredytacją Szpitala, uzyskaniem certyfikatów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz wszystkie działania zmierzające do poprawy jakości.

W ramach Biura działa Komitet ds Jakości, który zrzesza osoby reprezentujące wszystkie jednostki Szpitala. Dzięki ich zaangażowaniu, praktycznej znajomości pracy w jednostkach medycznych i niemedycznych można uzyskać dobre wprowadzenie i monitorowanie procedur i norm w praktykę codziennej pracy Szpitala.

W dniu 25 czerwca 2004 r. po przeprowadzeniu przez firmę Lloyd’s Register Quality Assurance audytu certyfikacyjnego, Szpital uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 w zakresie obejmującym: leczenie, pielęgnację, diagnostykę i rehabilitację w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym w następujących specjalnościach: kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii, chirurgii klatki piersiowej, intensywnej terapii, pulmonologii, neurologii, chorób zakaźnych, hepatologii u dorosłych i dzieci. Pierwsza recertyfikacja odbyła się w 2007r., a następnie w czerwcu 2010r. Certyfikat zatwierdzenia normy ISO 9001-2008 ważny jest do lipca 2013r. W styczniu 2009 odbyła się wizyta akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Szpital uzyskał Akredytację do dn. 03.03.2012 roku.

Od kwietnia 2010 roku możemy się również pochwalić Certyfikatem "Szpital bez bólu"

 

KOMITET I ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Przewodnicząca: lek. med. Magda Baran

Specjalista chorób zakaźnych, internista. Zatrudniona w Szpitalu od 1991 roku. W 2003 roku była założycielem, a obecnie jest Prezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych.

W skład Komitetu wchodzą:

Przewodniczący Komitetu, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownicy: Apteki Szpitalnej, Centralnej Sterylizatorni, Pracowni Mikrobiologii, Lekarz Zakładowy, Pielęgniarki Epidemiologiczne, Mikrobiolog

W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący Zespołu, Pielęgniarki Epidemiologiczne, Mikrobiolog

Kontakt:

Przewodnicząca: tel. 12 614 24 33

Pielęgniarki epidemiologiczne: tel. 12 614 24 32

Mikrobiolog: tel. 12 614 24 85


e-mail: pielepid(at)szpitaljp2.krakow.pl; zkzs(at)szpitaljp2.krakow.pl

Historia:

Pierwsze wzmianki dotyczące kontroli zakażeń szpitalnych pojawiły się w roku 1993, w którym powstał zorganizowany Zespół Szpitalny Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych. Zespół ten powołany zarządzeniem Dyrektora określił definicje zakażenia szpitalnego i ogniska zakażenia szpitalnego oraz otrzymał zadania i obowiązki. Rozpoczął bierne monitorowanie zakażeń szpitalnych. Jeszcze przed ukazaniem się Ustawy o Chorobach Zakaźnych i Zakażeniach, nakazującej kierownikowi powołanie w swoich jednostkach Komitetu i Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych, w Szpitalu, w czerwcu 2001r. utworzono w/w jednostki organizacyjne, których głównym zadaniem była rejestracja zakażeń szpitalnych. W Zespole pracował wówczas lekarz i jedna pielęgniarka epidemiologiczna, Zespół w obecnym kształcie działa od 2005 roku.

Zakres działania obejmuje:

Opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych poprzez:

  • przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie procedur,
  • monitorowanie czynne zakażeń szpitalnych, rejestracja zakażeń oraz systematyczne raportowanie danych.

 

Prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli Kierownikowi Szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych.

Podjęcie odpowiednich działań w przypadku wystapienia ogniska epidemicznego.

Szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.

Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

 

BIBLIOTEKA

Kontakt:

tel. 12 614 24 63,
e-mail: biblioteka(at)szpitaljp2.krakow.pl

Założycielem biblioteki w szpitalu był w 1953 roku doktor medycyny Karol Barta. Od 1966 r. do 1982 r., bibliotekę prowadziła mgr Helena Reichert.

Zakres działania:

Zadaniem Biblioteki jest wsparcie pracy wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala poprzez udostępnianie wiedzy fachowej.
Do działalności biblioteki należy:
- gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism medycznych, polskich i zagranicznych w wersji drukowanej oraz elektronicznej,
- tworzenie na stronie Intranetowej biblioteki tematycznych folderów i zakładek na bazie informacji zbieranych w Internecie oraz z materiałów gromadzonych w bibliotece, by umożliwić jak najszybszy i jak najpełniejszy dostęp do informacji medycznej,
- udzielanie informacji katalogowej o zbiorach własnych i innych bibliotek naukowych oraz udostępnianie baz danych przy tworzeniu zestawień literatury do prac naukowych,
- gromadzenie informacji bibliograficznej pracowników szpitala w formie bazy komputerowej i udostępnianie jej w Intranecie.

DZIAŁ TRANSFUZJOLOGII SZPITALNEJ w skład, którego wchodzą Bank Krwi i Pracownia Serologii

Kierownik: mgr Agnieszka Samulska

Kontakt z Bankiem Krwi:

tel: 12 614 22 24,
e-mail:transfuzjologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

Kontakt z Pracownią Serologii:

tel: 12 614 31 21,
e-mail:serologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

GABINET LEKARZA MEDYCYNY PRACY

 Kontakt:

tel: 12 614 24 29

lek. med. Cezary Stachowiak

PORADY KONSULTACYJNE SPECJALISTÓW – na terenie całego Szpitala

Lek. med. Adam Sikora – neurolog
Lek. med. Iwona Sobolewska Drzewiecka – psychiatra
dr n. med. Ewa Wiehler – dermatolog

CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik: dr med. Dorota Sobczyk
Kontakt:
tel: 12 614 30 57,
e-mail:cip(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Zespół Dokumentacji Medycznej i Weryfikacji Rozliczeń

Kierownik: mgr Piotr Muniak

  • Ośrodek Dokumentacji Medycznej: Kierownik- mgr Elżbieta Śmiałek 
  • Archiwum Medyczne
  • Dział Weryfikacji Rozliczeń: Kierownik mgr inż. Wojciech Żołądek 

Kontakt z Ośrodkiem:
tel: 012 614 35 12

e-mail: dokumentacja(at)szpitaljp2.krakow.pl

 


OPIEKA DUSZPASTERSKA WYZNANIA RZYMSKO-KATOLICKIEGO

KAPLICA p.w. „Najświętszego Serca Pana Jezusa” i p.w. „Miłosierdzia Bożego” tel. 12 614 22 22

Dział Usług Hotelowych dla Pracowników (pokoje gościnne)

tel. 12 614 24 58, hotel(at)szpitaljp2.krakow.pl

SERWIS GASTRONOMICZNY BUFET I piętro

tel. 12 614 31 11, BUFET parter 12 614 30 55

Przekąski, sklep z artykułami spożywczymi i przemysłowymi.

Zamówienia cateringowe:

e-mail: gastronomia(at)szpitaljp2.krakow.pl
tel. 12 614 34 83

 

 

 

Dla Pacjenta