Pozostałe

 

APTEKA SZPITALNA

Kierownik: mgr Paweł Lipner

Kontakt:

tel. 12 614 24 84

e-mail: apteka(at)szpitaljp2.krakow.pl

Apteka Szpitalna od 1949 r. była jedynie składem leków gotowych. Leki recepturowe wykonywały dla Szpitala apteki miejskie. Dopiero objęcie kierownictwa Apteki przez mgr Annę Tomaszewicz spowodowało rozbudowę jej funkcji i uzyskanie pełnych uprawnień. Do 1952 roku mgr Anna Tomaszewicz była jedynym pracownikiem nie tylko prowadzonej, ale i tworzonej przez nią placówki, zabezpieczając leki dla blisko 800 chorych, leczonych wówczas w Szpitalu.
Po jej odejściu na emeryturę, kierownictwo Apteki przejmowały kolejno: mgr Helena Krywaniukowa, mgr Maria Woźnicowa, mgr Jadwiga Majka i mgr Janina Pawłowska. Obecnie funkcję tę sprawuje mgr Paweł Lipner.

 

BIURO ds. JAKOŚCI

Kierownik Biura
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

mgr Joanna Adamczyk-Dylewska
tel. 12 614 22 92
j.dylewska(at)szpitaljp2.krakow.pl

e-mail: bdsj@szpitaljp2.krakow.pl

 

Biuro ds. Jakości realizuje zadania, które obejmują prowadzenie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością opartym na wymogach normy ISO 9001, Systemem Zarządzania Środowiskiem zgodnym z normą ISO 14001, spełnieniem standardów  akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali oraz wszystkie działania zmierzające do poprawy jakości w Szpitalu.

Szpital posiada następujące certyfikaty, potwierdzające, że Dyrekcja przywiązuje szczególną wagę do aspektów jakościowych i tych związanych z dbałością o środowisko naturalne:

  • Certyfikat Akredytacyjny – zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia,
  • Certyfikat ISO 9001 – wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą,
  • Certyfikat ISO 14001 – wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą,
  • Certyfikat „Szpital bez bólu” – wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym

W celu wspierania działań projakościowych, zostały powołane Komitet ds. Jakości oraz Zespół ds. Jakości, które zrzeszają przedstawicieli najwyższego Kierownictwa i pracowników reprezentujących istotne komórki organizacyjne Szpitala. Dzięki ich zaangażowaniu, praktycznej znajomości pracy w jednostkach medycznych i niemedycznych można uzyskać skuteczne wprowadzenie i monitorowanie procedur oraz norm w praktykę codziennej pracy Szpitala.

Tematyka Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Szpitalu szerzej opisana jest pod linkiem : JAKOŚĆ W SZPITALU

ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda
Tel. +48 12 614 24 32, email: zkzs(at)szpitaljp2.krakow.pl

       Zespół kontroli zakażeń szpitalnych powstał w 1993 roku pod nazwą Zespół Szpitalny Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń. Aktualnie w skład zespołu wchodzą: lekarz kontroli zakażeń szpitalnych – specjalista mikrobiolog, pielęgniarki epidemiologiczne, diagnosta laboratoryjny i konsultant.
       Zespół zajmuje się głównie nadzorowaniem systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, poprzez przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie procedur, prowadzenie kontroli wewnętrznej, podejmowanie działań zmierzających do wygaszania ewentualnych ognisk epidemicznych, szkolenia personelu oraz konsultowanie pacjentów podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną.   

Szpital posiada Certyfikat potwierdzający udział w badaniu występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków


BIBLIOTEKA

Kontakt:

tel. 12 614 24 63,
e-mail: biblioteka(at)szpitaljp2.krakow.pl

Założycielem biblioteki w szpitalu był w 1953 roku doktor medycyny Karol Barta. Od 1966 r. do 1982 r., bibliotekę prowadziła mgr Helena Reichert.

Zakres działania:

Zadaniem Biblioteki jest wsparcie pracy wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala poprzez udostępnianie wiedzy fachowej.
Do działalności biblioteki należy:
- gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism medycznych, polskich i zagranicznych w wersji drukowanej oraz elektronicznej,
- tworzenie na stronie Intranetowej biblioteki tematycznych folderów i zakładek na bazie informacji zbieranych w Internecie oraz z materiałów gromadzonych w bibliotece, by umożliwić jak najszybszy i jak najpełniejszy dostęp do informacji medycznej,
- udzielanie informacji katalogowej o zbiorach własnych i innych bibliotek naukowych oraz udostępnianie baz danych przy tworzeniu zestawień literatury do prac naukowych,
- gromadzenie informacji bibliograficznej pracowników szpitala w formie bazy komputerowej i udostępnianie jej w Intranecie.

DZIAŁ TRANSFUZJOLOGII SZPITALNEJ w skład, którego wchodzą Bank Krwi i Pracownia Serologii

Kierownik: mgr Agnieszka Samulska

Kontakt z Bankiem Krwi:

tel: 12 614 22 24,
e-mail:transfuzjologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

Kontakt z Pracownią Serologii:

tel: 12 614 31 21,
e-mail:serologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

GABINET LEKARZA MEDYCYNY PRACY

 Kontakt:

tel: 12 614 24 29

lek. med. Cezary Stachowiak

PORADY KONSULTACYJNE SPECJALISTÓW – na terenie całego Szpitala

Lek. Iwona Sobolewska Drzewiecka – psychiatra
dr n. med. Ewa Wiehler – dermatolog

CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik: dr hab. n. med. Dorota Sobczyk
Kontakt:
tel: 12 614 30 57,
e-mail:cip(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

OŚRODEK DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Kierownik: mgr Krzysztof Szychowski

Kontakt:

tel: 12 614 35 23

e-mail: dokumentacja(at)szpitaljp2.krakow.pl

OPIEKA DUSZPASTERSKA WYZNANIA RZYMSKO-KATOLICKIEGO

KAPLICA p.w. „Najświętszego Serca Pana Jezusa” i p.w. „Miłosierdzia Bożego” tel. 12 614 22 22

Dział Usług Hotelowych dla Pracowników (pokoje gościnne)

tel. 12 614 24 58, hotel(at)szpitaljp2.krakow.pl

Patient Care