Oddział Kliniczny Elektrokardiologii

Kontakt:

tel: 12 614 23 81
tel/fax: 12 614 22 26
e-mail: elektrokard(at)szpitaljp2.krakow.pl

 


Kierownik:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski
Specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Zatrudniony od 1981 roku w Klinice Elektrokardiologii na stanowisku adiunkta, a od 2002 roku Kierownik Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 r., doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie elektrokardiologii – w 2002.

 

Z-ca Ordynatora: Dr hab. n. med. Barbara Małecka

Lekarze

  • dr med. Jacek Bednarek
  • dr hab. med. Jacek Majewski
  • dr med. Agnieszka Czunko
  • dr med. Andrzej Maziarz
  • lek. med. Jakub Machejek
  • lek. med. Igor Tomala
  • lek. med. Remigiusz Noworolski
  • lek. med. Andrzej Ząbek
  • lek. med. Marcin Kuniewicz
  • lek. med. Justyna Piekarz
  • lek. med. Dominik Jedrzejowski

  Lekarze Rezydenci

  • lek. med. Anna Rydlewska
  • lek. med. Anna Engel
  • lek. med. Tomasz Senderek
  • lek. med. Grzegorz Karkowski
  • lek. med. Krzysztof Boczar
  • lek. med. Malgorzata Hardzina

   Pielęgniarka Oddziałowa:
   mgr Stanisława Rams

  Profil oddziału

  Klinika Elektrokardiologii działa w ramach Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klinika jest referencyjnym ośrodkiem leczenia zaburzeń rytmu serca, w którym wykonywane są wysokospecjalistyczne procedury kardiologii inwazyjnej, takie jak:

  • implantacje rozruszników serca, kardiowerterów, defibrylatorów,rezynchronizatorów
  • zabiegi przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF), krioablacji
  • zabiegi przezskórne usuwania elektrod wewnątrz sercowych

  Klinika ponadto prowadzi następujące badania:

  • inwazyjne badania elektrofizjologiczne
  • test pochylania (TILT-test)
  • badania echokardiograficzne, przezklatkowe, przezprzełykowe
  • test wysiłkowy na bieżni
  • badania metodą Holtera

  Procedury te wykonywane są przez zespół 12 lekarzy wyszkolonych w czołowych ośrodkach krajowych i zagranicznych oraz 6 rezydentów.

   

  W Klinice tej prowadzi się diagnostykę i leczenie następujących schorzeń:

  • zespół chorego węzła zatokowego
  • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
  • zespół wazowagalny
  • zespół preekscytacji (WPW)
  • nawrotne częstoskurcze węzłowe (AVNRT)
  • częstoskurcze komorowe
  • ogniskowe częstoskurcze przedsionkowe
  • trzepotanie i mogotanie przedsionków

  W Klinice prowadzona jest również działalność naukowo-badawcza, której wyniki prezentowane są na krajowych i międzynarodowych kongresach kardiologicznych oraz publikowane w literaturze fachowej. Do wiodących zagadnień będących aktualnie przedmiotem badań w Klinice, należą:

  • Zakrzepica żylna jako problem kliniczny po wstrzepieniu rozrusznika serca, stymulatora resynchronizującego urządzenia kardiowertera - defibrylatora - badania własne finansowane przez UJ CM.
  • Terapia resynchronizująca w szczególnych grupach chorych.
  • Analiza czynników determinujących trawałść stymulacji przedsionkowej AAI i dwujamowej DDD w materiale kliniki.
  • Skutecność leczeniaantyarytmicznego przy pomocy kardiowerterów - defibrylatorów.
  • Analiza stanów infekcyjnych i uszkodzeń elektrod endokawitarnych - metod przezskórnego usuwania elektrod.
  • Opracowanie i walidacja nowych metod oraz algorytmów optymalizacji i monitorowania przebiegu elektrostymulacji, szczególnie resynchronizującej, stosowanej w terapii niewydolności serca - KBN (ITAM)

  Działalność Kliniki wspierana jest przez utworzone w roku 2000 Stowarzyszenie "Eurytmia", którego prezesem jest obecnie Pan Prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski.

  Dla Pacjenta