Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

4 Oś Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznymi mieszkaniowym,

Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne


Całkowite koszty zadania dot. Szpitala : 29 746 208,87 PLN, w tym:

Całkowite koszty kwalifikowane zadania dot. Szpitala: 29 637 981,91 PLN

Kwota dofinansowania: 25 192 284,62 PLN

Wkład własny: 4 553 924,25 PLN

Realizacja projektu: 05.09.2017 – 29.10.2021


Krótki opis projektu: 

W dniu 08.12.2017 r. została podpisana Umowa o Partnerstwie pomiędzy Województwem Małopolskim – Liderem, a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie – Partnerem, na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” dla budynków :

A-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII oraz T-VII.

Zakres prac projektowo-budowlanych dotyczy termomodernizacji oraz remontu ww. budynków.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

Bezpośrednim skutkiem podjętych działań będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów PM10 i PM2,5 co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz wygeneruje oszczędności kosztów eksploatacji obiektów objętych Projektem.


Szpital