Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Modernizacja budynku na potrzeby Przychodni i Centrum Wczesnej Diagnostyki i Terapii

Modernizacja budynku na potrzeby Przychodni i Centrum Wczesnej Diagnostyki i Terapii

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
 
Projekt był współfinansowany ze środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kwota projektu ogółem: 1 608 803,89 PLN, w tym:
kwota dofinansowania:  656 548,55 PLN
wkład własny: 952 255,34 PLN
Realizacja projektu: 2004 – 2007

Partnerzy projektu: brak

Krótki opis projektu:

W ramach przedsięwzięcia została przeprowadzona modernizacja i przystosowanie parteru budynku A na potrzeby wielospecjalistycznej Przychodni oraz Centrum Wczesnej Diagnostyki i Terapii, które zostały powołane do realizacji zadań w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób cywilizacyjnych.
W ramach projektu przeprowadzono prace budowlane, modernizacyjne, instalacyjne oraz wykończeniowe, zainstalowano sieć informatyczną, a także dokonano zakupu aparatu do analizy i sekwencjonowania DNA (tzw. sekwenatora z oprogramowaniem), zamrażarki niskotemperaturowej (minus 800 st. C, o pojemności 300 l, kontrolowanej przez system monitoringu) oraz zakupiono aparaturę medyczną podstawowej opieki nad pacjentem.
Realizacja projektu pozwoliła na wyrównanie szans w regionie w dostępie do usług medycznych, a także poszerzyła profil diagnostyczny Szpitala. Nastąpiła również poprawa jakości i dostępności lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego oraz poprawa jakości technicznej prowadzonych badań przez zastosowanie nowoczesnej aparatury. Usprawniono także wczesną diagnostykę nowotworów w Województwie Małopolskim, wprowadzono do diagnostyki badania genetyczne oraz skrócono czas hospitalizacji pacjentów.

Szpital