Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2 Oś Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby,

Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia.

Całkowite koszty zadania dot. Szpitala : 7 749 607,08 PLN, w tym:

Całkowite koszty kwalifikowane zadania dot. Szpitala: 7 722 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 6 949 800,00 PLN

Wkład własny 799 807,08 PLN

Realizacja projektu: 01.01.2016 - 31.12.2021


Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie – Partnerem (29.05.2018 r.).

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

•    Ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

•    Zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

•    Poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Jednocześnie, Projekt ma na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Szpital