Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych

Tytuł projektu: „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa V Wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Kwota projektu ogółem: 1 685 180,64 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 1 630 643,44 PLN

wkład własny: 54 537,20 PLN

Realizacja projektu: 31.01.2019 – 30.09.2020

 

O projekcie:

Projekt szkoleniowy pt. „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych” nakierowany jest na rozwój kompetencji zawodowych dyspozytorów oraz ratowników medycznych z zakresu hipotermii poprzez rozpowszechnienie wiedzy na temat hipotermii i właściwych procedur postępowania ratunkowego z chorymi wychłodzonymi.

W ramach projektu planowane jest przeszkolenie 480 dyspozytorów oraz ratowników medycznych z zakresu postępowania ratunkowego u osób wychłodzonych. Efektem powinno być szybsze wdrażanie leczenia pozaustrojowego i zmniejszenie ilości zgonów u pacjentów.

Kompetencje z zakresu przeciwdziałania hipotermii są istotne dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych społeczeństwa, gdyż wbrew obiegowej opinii hipotermia nie ogranicza się wyłącznie do wypadków mających miejsce w warunkach górskich czy w okresie zimowym, ale jest również identyfikowana u ofiar ciężkich urazów (np. komunikacyjnych) i w związku z tym może potencjalnie dotknąć każdego uczestnika wypadku.

Cele projektu:

Celem głównym jest rozwój kompetencji zawodowych dyspozytorów i ratowników medycznych w obszarze istotnym dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, jakim jest hipotermia. Dzięki przewidzianemu w ramach projektu doskonaleniu zawodowemu ratowników medycznych, nastąpi rozwój kompetencji zawodowych oraz kwalifikacji tej grupy zawodowej.

Grupa docelowa/uczestnicy projektu:

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią „przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”, zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia i wykonujący czynności zawodowe ratownika medycznego. Projekt skierowany jest do wszystkich dyspozytorów i ratowników medycznych, bez ograniczeń wiekowych, związanych z płcią oraz zajmowanym stanowiskiem. W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące na stanowisku dyspozytora, kierownika lub członka wyjazdowego zespołu ratunkowego, a także ratownicy pracujący w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz izby przyjęć (IP).

  1. Rekrutacja uczestników szkoleń – rejestracja poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
  2. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych oraz postępowania kwalifikacyjnego dla uczestników szkolenia zgodnie z określonymi kryteriami włączenia
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla dyspozytorów medycznych oraz ratowników medycznych podnoszących kompetencje zawodowe w zakresie postępowania z  pacjentem w hipotermii
  4. Przeprowadzenie egzaminów końcowych dla uczestników celem sprawdzenia efektów kształcenia
  5. Szkolenie recertyfikacyjne oparte o e-learning


Cele projektu:


Celem głównym jest rozwój kompetencji zawodowych ratowników medycznych w obszarze istotnym dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, jakim jest hipotermia. Dzięki przewidzianemu w ramach projektu doskonaleniu zawodowemu ratowników medycznych, nastąpi rozwój kompetencji zawodowych oraz kwalifikacji tej grupy zawodowej.

Grupa docelowa/uczestnicy projektu:

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią „przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”, zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia i wykonujący czynności zawodowe ratownika medycznego. Projekt skierowany jest do wszystkich ratowników medycznych, bez ograniczeń wiekowych, związanych z płcią oraz zajmowanym stanowiskiem. W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące na stanowisku dyspozytora, kierownika lub członka wyjazdowego zespołu ratunkowego, a także ratownicy pracujący w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Terminy szkoleń: 

Łącznie w ramach projektu planowanych jest 20 edycji szkoleń, które zostaną zrealizowane w dwóch seriach:

  1. I seria w okresie od 01.04.2019 do 30.11.2019 – (przeprowadzonych zostanie 10 edycji kursu, w każdej weźmie udział 24 osoby)
  2. II seria w okresie – od 01.09.2018 do 31.03.2019 – (przeprowadzonych zostanie 10 edycji kursu, w każdej weźmie udział 24 osoby)

Szkolenia podzielone będą na część teoretyczną dotyczącą hipotermii oraz część praktyczną z wykorzystaniem stacji ćwiczeniowych. W trakcie części praktycznej zastosowana zostanie symulacja medyczna o charakterze tzw. real action training. Program szkolenia został sformułowany w języku efektów kształcenia w dwóch stopniach szczegółowości, w oparciu o Evidence Based Medicine (EBM) i zapewnia wsparcie edukacyjne oparte na twardych podstawach naukowych, odnosząc się wyłącznie do tematyki medycznej.

Na zakończenie uczestnictwa w kursie stacjonarnym planowana jest walidacja nowo nabytych kompetencji, złożona z egzaminu pisemnego (test) oraz praktycznego. Każdy z uczestników zostanie poproszony o uzupełnienie ankiety oceniającej szkolenie oraz zobligowany do przystąpienie do internetowego kursu recertyfikacyjnego w terminie do 3 miesięcy od ukończenia kursu stacjonarnego.

Najbliższe szkolenia:

Rok 2020:

Edycja XVI – 11-12 lipca 2020

Edycja XVII – 18-19 lipca 2020

Edycja XVIII – 29-30 sierpnia 2020

Edycja XIX – 5-6 września 2020

Edycja XX – 12-13 września 2020

Szkolenia odbywają się:

I dzień: w godz. 8:45-19:00; w budynku M-V KSS JP2 (wejście A), ul. Prądnicka 80
II dzień: w godz. 9:00-18:00; w budynku M-V KSS JP2 (wejście A), dodatkowo w godz. 9:00-15:45 w Laboratorium Badań Klimatycznych Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II 37

Szkolenia poprzednich edycji:

Edycja I – 6-7 kwietnia 2019

Edycja II 27-28 kwietnia 2019

Edycja III – 11-12 maja 2019

Edycja IV – 25-26 maja 2019

Edycja V – 22-23 czerwca 2019

Edycja VI – 6-7 lipca 2019 Rok 2019

Edycja VII – 24-25 sierpnia 2019

Edycja VIII – 14-15 września 2019

Edycja IX – 26-27 października 2019

Edycja X – 16-17 listopada 2019

Edycja XI – 11-12 stycznia 2020

Edycja XII – 25-26 stycznia 2020

Edycja XIII – 8-9 lutego 2020

Edycja XIV – 15-16 lutego 2020

Edycja XV – 7-8 marca 2020

Planowane efekty projektu:
Realizacja projektu spowoduje podniesienie wiedzy dużej grupy ratowników medycznych w dziedzinie wczesnej detekcji hipotermii i kwalifikacji poszkodowanych do leczenia metodą krążenia pozaustrojowego dzięki czemu, pośrednio przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności pacjentów, niepełnosprawności, komplikacji zdrowotnych czy też wyłączenia z rynku pracy osób dotkniętych tym zjawiskiem.


Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Darocha

Strona internetowa projektu: https://kurs.hipotermia.edu.pl 

Szpital