Strona główna Szpital Jakość w Szpitalu

 

                                                                              JAKOŚĆ W SZPITALU

 

BIURO ds. JAKOŚCI

Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Jakości

mgr Joanna Adamczyk-Dylewska

tel. 12 614 22 92
j.dylewska(at)szpitaljp2.krakow.pl

telefon   12 614 22 90
e-mail: bdsj(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

         W Szpitalu, już od ponad 10 lat, w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów oraz jakość świadczonych usług medycznych, funkcjonuje System Zarządzania Jakością wdrożony, utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 9001 oraz od 2009 r. także w oparciu o standardy Programu Akredytacji Szpitali, opracowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Główne cele w zakresie funkcjonującego w Szpitalu Systemu Zarządzania Jakością zostały zawarte w Polityce Jakości. Dbałość o bezpieczeństwo, satysfakcję i poszanowanie praw Pacjentów, doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych celem poprawy warunków bytowych Pacjentów, dbałość o systematyczne szkolenie personelu celem podnoszenia kompetencji zatrudnionego personelu, wprowadzanie nowych metod leczenia i nowoczesnego sprzętu, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, prowadzenie współpracy naukowej z uczelniami i ośrodkami medycznymi w Europie i na świecie – to tylko niektóre obszary ujęte w Polityce Jakości naszego Szpitala.
Szpital posiada następujące certyfikaty, potwierdzające, iż Dyrekcja przywiązuje szczególną wagę do aspektów jakościowych i tych związanych z dbałością o środowisko naturalne:

 • Certyfikat Akredytacyjny – zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia,
 • Certyfikat ISO 9001 – wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą,
 • Certyfikat ISO 14001 – wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą,
 • Certyfikat „Szpital bez bólu” – wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym


W Szpitalu zostało powołane Biuro ds. Jakości, które realizuje i koordynuje zadania związane z utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością. Biuro ds. Jakości jest zarządzane przez Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości. Do głównych celów i zadań Biura ds. Jakości należy między innymi:

 • wdrażanie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
 • pozyskiwanie dla Szpitala certyfikatów i programów, mających na celu doskonalenie jakości świadczonych usług oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko
 • nadzorowanie i monitorowanie spełnienia wdrożonych standardów w ramach Programu Akredytacji Szpitali
 • inicjowanie i koordynacja pracy komitetów i zespołów powołanych w celu realizacji zadań w zakresie jakości i środowiska w Szpitalu
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi promującymi politykę projakościową i prośrodowiskową
 • upowszechnianie wśród personelu Szpitala zachowań projakościowych w opiece nad pacjentem oraz budowanie pozytywnego wizerunku Szpitala
 • inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania procesów, dokumentacji i doskonalenie skuteczności Systemu Zarzadzania Jakością i Środowiskiem
 • nadzorowanie i koordynacja przebiegu auditów wewnętrznych, przygotowywanie przeglądu zarządzania i okresowych raportów dot. funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

 

 

                                                                                    AKREDYTACJA

 


          W 2009 r. roku Szpital po raz pierwszy dobrowolnie poddał się niezależnej ocenie, przeprowadzanej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości i uzyskał ważny przez okres 3 lat Certyfikat Akredytacyjny. Kolejne wizytacje akredytacyjne, które zakończyły się pozytywnie, miały miejsce w latach: 2012 oraz 2016. Z każdą kolejną wizytą, Szpital osiągał coraz wyższy stopień spełnienia standardów akredytacyjnych.
Celem monitorowania realizacji standardów akredytacyjnych powołane zostały komitety oraz zespoły. Członkowie komitetów/ zespołów na bieżąco opracowują i wdrażają poszczególne tematyczne zadania, które obejmują standardy akredytacyjne w następujących obszarach: prawa pacjenta, opieka nad pacjentem, ocena stanu pacjenta, anestezjologia, odżywianie, zabiegi i znieczulenia, poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta, zarządzanie ogólne, laboratorium, diagnostyka obrazowa, kontrola zakażeń, farmakoterapia, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją, zarządzanie środowiskiem opieki.
W Szpitalu zostały powołane następujące komitety i zespoły: Zespół ds. Jakości, Komitet Terapeutyczny (w ramach tego komitetu działają Zespół ds. Antybiotykoterapii i Zespół ds. Spraw Farmakoekonomiki), Zespół ds. Stanów Nagłego Zagrożenia Życia, Komitet ds. Analizy Zgonów, Zespół ds. Oceny i Leczenia bólu, Zespół ds. Analizy Skutków Zabiegów Operacyjnych, Zespół ds. Analizy Przebiegu i Skutków Znieczuleń, Zespół ds. Kontroli Dokumentacji Medycznej, Zespół ds. Oceny Przyjęć i Wypisów Pacjentów, Zespół ds. Badania Opinii Pacjentów, Zespół ds. Badania Opinii Pracowników.

Według Krystyny Barbary Kozłowskiej - Rzecznika Praw Pacjenta – „Placówki medyczne posiadające akredytację są elitarną grupą. Choć jest ich jeszcze niewiele, to wyznaczają także innym świadczeniodawcom zasady i kierunki działań, zgodnie z którymi warto postępować. Warto – ponieważ pacjent w akredytowanej placówce czuje się bezpiecznie, wie, że może liczyć na fachowe i profesjonalne postępowanie personelu medycznego”.

 

 

                                                         SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

 

          Certyfikat ISO 9001 Szpital uzyskał po raz pierwszy w 2004 r. By móc legitymować się certyfikatem ISO 9001, Szpital co roku jest poddawany zewnętrznym weryfikacjom, przeprowadzanym przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą. Takie audity zewnętrzne mają na celu potwierdzenie spełnienia określonych wymagań normy ISO 9001, między innymi w zakresie: zarządzania dokumentacją, zasobami ludzkimi, szkoleniami i informacją; procesu rejestracji i przyjęcia Pacjenta; leczenia i opieki nad Pacjentem; nadzoru nad aparaturą medyczną i infrastrukturą, nadzoru nad lekami i higieną, oceny dostawców, itd.
Ponadto corocznie w komórkach organizacyjnych Szpitala przeprowadzanych jest kilkadziesiąt auditów wewnętrznych, których celem jest nadzorowanie prawidłowego spełnienia wymagań normy oraz innych mających zastosowanie wymagań, w tym wymagań instytucji finansującej, Ministerstwa Zdrowia, akredytacyjnych. Stwierdzone braki, niezgodności, uwagi przekazywane są Kierownikom komórek oraz Dyrekcji, po czym następuje wdrożenie działań doskonalących. Corocznie dokonywany jest również przegląd Systemu Zarządzania Jakością.
Zawarte w normie ISO 9001 wymagania zobowiązują posiadający certyfikat Szpital do prowadzenia regularnych ankiet, badających satysfakcję Pacjentów z otrzymanych świadczeń medycznych. W Szpitalu ankiety są regularnie zbierane i analizowane pod kątem możliwości wprowadzenia zmian, które mogą poprawić jakość świadczonych przez Szpital usług medycznych. Ponadto opinie w ankietach pozwalają na lepsze poznanie oczekiwań Pacjentów oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy.


 

                                                   SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001

 

          W 2015 r. Szpital przeszedł pozytywnie audit zewnętrzny, którego celem była certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem  na zgodność z normą międzynarodową ISO 14001 i uzyskał stosowny certyfikat. W celu spełnienia wymagań normy ISO 14001 w Szpitalu zostały zidentyfikowane i są monitorowane na bieżąco aspekty środowiskowe (zarówno te znaczące, jak i drugorzędne), przeprowadza się regularne audity wewnętrzne, z uwzględnieniem wymagań normy ISO 14001 oraz wymagań prawnych mających zastosowanie w Szpitalu w odniesieniu do środowiska.

 

 

                                                       CERTYFIKAT „SZPITAL BEZ BÓLU”

 

         Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zainicjowały program „Szpital bez bólu”, który polega na nadawaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.

Obecnie szacuje się, iż ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany  u ponad połowy pacjentów. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Najważniejszymi z nich wydają się być problemy organizacyjne, niewystarczająca wiedza o uśmierzaniu bólu, brak czasu, nieprawidłowe nawyki personelu  a także złożoność postępowania przeciwbólowego.

W trosce o najwyższe standardy monitorowania i uśmierzania bólu u pacjentów przebywających w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II podjęto starania w zakresie wdrożenia odpowiednich procedur, środków i metod zwalczania bólu, zapewniających pacjentom wysoką jakość leczenia, a tym samym szybszy powrót do zdrowia.

Personel medyczny  lekarze, farmaceuci, pielęgniarki uczestniczą w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu. Zespoły terapeutyczne   monitorują  u potrzebujących pacjentów natężenia bólu,  dokumentując  pomiary bólu i zastosowane  postępowanie  zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.

Po raz pierwszy Szpital uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu” w 2010 roku.

 

 

 

Szpital