Inkubator zdrowia (moduł inwestycyjny)

Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo – rozwojową a gospodarką.

 

Projekt był finansowany ze środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006 oraz ze środków na naukę z budżetu państwa.

Kwota projektu ogółem: 4 752 490,00 PLN w tym:

kwota dofinansowania: 4 752 490,00 PLN, w tym:

  • 3 564 367,50 PLN – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • 1 188 122,50 PLN – środki z budżetu państwa przeznaczone na naukę

wkład własny: 0,00  PLN

Realizacja projektu: 2005 – 2007

Partnerzy projektu: brak

 

Krótki opis projektu:

Projekt obejmował modernizację tomografu rezonansu magnetycznego oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej opartej o najnowsze rozwiązania technologiczne, tj.: zakup głowic liniowych, upgrade’u Leonardo do Leonardo Circulation, analizatora do detekcji kwasów nukleinowych, średniopolowego tomografu rezonansu magnetycznego z magnesem otwartym MRI oraz densytometru cyfrowego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczyło modernizacji i wyposażenia laboratoriów cyfrowego obrazowania celem prowadzenia zintegrowanej i kompleksowej oceny obrazów i wyników badań laboratoryjnych związanych z procesem starzenia i zmianami chorobowymi.

Poprzez realizację projektu wprowadzono do praktyki klinicznej nowe rozwiązania techniczne oraz medyczne, które następnie będą realizowane przez przedsiębiorstwa. Wśród efektów projektu można wymienić także realizację projektów celowych, programów badawczo-naukowych w oparciu o zakupioną aparaturę medyczną, współpracę z przedsiębiorstwami nad realizacją programów badawczo-naukowych. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje medyczne i techniczne dla przedsiębiorców, dotyczące zakupionej aparatury medycznej i diagnozowanych tą aparaturą schorzeń. Nastąpiło także badanie leków pod kątem ich wpływu na rozwój zmian chorobowych, skuteczność terapii i ocenę wrażliwości chorych.

Realizacja projektu wniosła znaczący wkład w rozwój i transfer nowoczesnych technologii w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii i innych.

 

Szpital