Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca

 


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.


Projekt był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Kwota projektu ogółem:
5 669 506,18 PLN, w tym:
Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 4 732 451,86 PLN, w tym:
kwota dofinansowania: 4 732 451,86 PLN
wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu:
01.01.2014 – 31.10.2015

Partnerzy projektu:
1.    Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Krótki opis projektu:

Projekt pt.: „Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca” był realizowany przez Konsorcjum złożone z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Projekt dotyczył utworzenia informatycznej platformy fuzji, czyli nałożenia badań obrazowych SPECT, CT, MR, PET, wykonanych u pacjentów
po regeneracji mięśnia serca komórkami macierzystymi. Liderem Konsorcjum był Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Placówka jest wiodącym w Polsce oraz uznanym w Europie ośrodkiem kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii klatki piersiowej, pulmonologii i chorób zakaźnych. Szpital współpracuje również z instytucjami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą. Partnerem Konsorcjum było Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, będące wiodącą jednostką w Polsce w zakresie chorób onkologicznych oraz stosowania nowoczesnej diagnostyki obrazowej i radioizotopowej w zakresie chorób onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych. Współpraca ww. Konsorcjantów została zawiązana w celu stworzenia narzędzi dla integracji badań obrazowych umożliwiających śledzenie procesów terapeutycznych regeneracji mięśnia sercowego po wszczepieniu komórek macierzystych. Badania naukowe, które były prowadzone z wykorzystaniem zasobów technicznych uwzględnionych w projekcie, polegały na analizie informacji dotyczących morfologii, ukrwienia, funkcji i metabolizmu mięśnia sercowego w celu określenia stopnia jego regeneracji poprzez wszczepienie komórek macierzystych i terapię angiogenezy przy użyciu lasera. Do badań zostały wykorzystane urządzenia diagnostyczne, którymi dysponowały jednostki partnerskie.
Projekt został podzielony na następujące zadania:

  • zadanie nr 1 „Analiza techniczna i opracowanie specyfikacji niezbędnej infrastruktury informatycznej i wysokospecjalistycznego oprogramowania”,
  • zadanie nr 2 „Zakup aplikacji i sprzętu komputerowego oraz ich implementacja w jednostkach partnerskich”,
  • zadanie nr 3 „Wdrożenie informatycznej platformy do wykonywania fuzji wyników badań obrazowych serca różnych modalności (SPECT, CT, MR, PET)”,
  • zadanie nr 4 „Zarządzanie projektem, promocja i upowszechnianie wyników”.

Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

Szpital