ITHACA – InnovaTion in Health And Care for All

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Interreg Europe

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 2 263 144,00 EUR

Realizacja projektu: 01.01.2017 – 31.12.2021

 

Partnerzy projektu:

 1. Region Zealand
 2. NHS Liverpool Clinical Commissioning Group
 3. Province of Noord-Brabant
 4. GIP Autonom’lab
 5. Basque Foundation for Health Innovation and Research
 6. State of Baden-Wuerttemberg
 7. Friuli Venezia Giulia Autonomous Region
 8. University of Ljubljana

Regionalna grupa interesariuszy:

 1. Sejmik Województwa Małopolskiego
 2.  Zarząd Województwa Małopolskiego
 3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 4. Urząd Miasta Krakowa
 5. Urząd Miasta Tarnowa
 6. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 7. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 9. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
 10. Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego
 11. NZOZ Nowa rehabilitacja Sp. z o.o.
 12. Polski Czerwony Krzyż Małopolski Oddział Okręgowy w Krakowie
 13. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 14. Klaster LifeScience Kraków
 15. Comarch Healthcare S.A
 16. Silvermedia S.A.

Krótki opis projektu:

W związku z wdrażaniem projektu ITHACA na podstawie Uchwały nr 688/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. zawiązana została Regionalna Grupa Interesariuszy, która będzie głównym odbiorcą rekomendacji i transferu dobrych praktyk zidentyfikowanych w przedsięwzięciu. Celem partnerstwa regionalnego jest:

 • rozpowszechnianie rezultatów projektu, przekazywanie wiedzy zainteresowanym podmiotom w regionie oraz podnoszenie świadomości na temat zdrowego i aktywnego starzenia się,
 • współpraca i wymiana doświadczeń między władzami regionu, a przedstawicielami grup zainteresowanych prowadząca do poprawy polityk publicznych i wypracowania korzystnych rozwiązań, zmierzających do budowy regionalnego ekosystemu działającego na rzecz poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.

Przedstawiciele partnerstwa regionalnego mogą uczestniczyć w spotkaniach Grupy organizowanych przez Województwo Małopolskie oraz na zaproszenie Województwa Małopolskiego w międzynarodowych wydarzeniach w ramach projektu ITHACA.


Kierownik Projektu: mgr. Małgorzata Rygiel

Strona internetowa projektu: https://www.interregeurope.eu/ithaca/

Szpital