JAK ZMIENIAŁA SIĘ NAZWA SZPITALA


1917 - 1945 Miejskie Zakłady Sanitarne

1945 - 1958 Miejski Szpital Zakaźny

1948 - 1957 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Anki

1957 - 1990 Miejski Szpital Specjalistyczny im. dr Anki

1990 - 2012 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

2012 - do teraz Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II


HISTORIA W DATACH

1913 -1917

 • Budowa Zakładów Sanitarnych na Prądniku Białym, na podstawie uchwały Krakowskiej rady Miejskiej z 22 lipca 1913, podjętej z inicjatywy dra Tomasza Janiszewskiego, Lekarza Miejskiego i późniejszego pierwszego Ministra Zdrowia w niepodległej Polsce. Budowę przerwał wybuch wojny, wznowiono ją w 1915 zakłady obejmowały wówczas: sanatorium szkarlatynowe, sanatorium gruźlicze, laboratorium bakteriologiczne, pełne zaplecze z kuchnią i pralnią

1936-1938

 • W zakładzie leczyła się siostra Faustyna Kowalska, która przebywała tu łącznie ok. 8 miesięcy. Kanonizowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 30 kwietnia 2000r.

1939-45

 • Trudna praca zakładu w warunkach okupacyjnych. Szpital służył żołnierzom chorym na gruźlicę i szkarlatynę oraz rannym. Dyrektorem Szpitala był w początkowym okresie (1939-1940) dr Edward Żuliński, mający ogromne trudności jako lekarz polski – w końcu został usunięty przez władze okupacyjne. Był wieloletnim lekarzem i ordynatorem Oddziału Gruźliczego od września 1945 do marca 1951r.
 • W latach 1940-1944 Dyrektorem Szpitala był Jan Fischer, lekarz polskiego pochodzenia, który podpisał volksliste, ale - jak wynika ze wspomnień z tego okresu - nie odnosił się on wrogo do polskich pracowników (których pracowało wtedy ok. 150 osób)
 • Po przejęciu szpitala przez Wehrmacht, wraz z nim napłynął niemiecki personel medyczny, pielęgniarski i częściowo administracyjny.

1945

 • Powstaje Miejski Szpital Miasta Krakowa, przekształcony później w Miejski Szpital Zakaźny.  Placówka przeobrażała się w kierunku nowoczesnego ośrodka,  Podzielono ją na dwie części: oddział gruźliczy oraz zakaźny.
 • Na konspiracyjnej naradzie profesorów Wydziału Lekarskiego UJ oraz wybitnych lekarzy krakowskich na kierownika Szpitala wyznaczono dra Jana Smolarka. Było to kilka miesięcy przed wyzwoleniem. W momencie oswobodzenia Krakowa miał natychmiast objąć swą funkcje. Brak informacji, czy dr J. Smolarek krótki czas kierował Szpitalem, czy nigdy nie objął tego stanowiska.

1948

 • Szpital został przekształcony w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr Anki (Heleny Wolff, 1915-1944), powstały oddziały chorób płuc, placówka rozbudowała się i rozszerzyła zakres działalności

1949

 • Powstał Oddział Torakochirurgii; utworzono Aptekę Szpitalną

1951 - 1953

 • Utworzono zakaźne odziały dziecięce: 1951 – Regionalny Oddział Heinego-Medina, który po połączeniu z Oddziałem gruźliczego Zapalenia Opon Mózgowo-Rdzeniowych przemianowany został na Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej; 1953 – Oddzial Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego z połączenia oddziałów Szkarlatynowego, Gruźlicy Dziecięcej i Błoniczego, później przekształcony w Oddzial Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej.

1955

 • Powstał Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby

 1957

 • Wykonano pierwsze w szpitalu cewnikowanie serca
 • Powstał oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby

1958

 • Wykonano pierwszą operację na otwartym sercu

1975

 • Przekształcono Oddział Torakochirurgii w Centrum, w którym utworzono Pododdział Wad Serca; powstała pracownia hemodynamiki i pracownia krążenia pozaustrojowego;

1979

 • Decyzją Ministerstwa Zdrowia w Szpitalu zlokalizowano Instytut Kardiologii AM im. M. Kopernika, kierowany przez ówczesnego doc. Antoniego Dziatkowiaka – równocześnie Dyrektora Instytutu. Instytut z nowopowstałą Kliniką Kardiochirurgii przejął spuściznę 30-letniej działalności Oddziału Torakochirurgii, a później Centrum Torako-Kardiochirurgii. Zorganizowanie silnego Oddziału Intensywnej Terapii Pooperacyjnej

1981

 • Utworzono Klinikę Chorób Serca i Naczyń i Klinikę Elektrokardiologii; rozpoczęto rozwijanie diagnostyki chorób układu krążenia;

1988

 • Uruchomiono Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, którego ordynatorem, od 1986, był dr Hanryk Olechnowicz – znakomity chirurg, wychowanek Instytutu Gruźlicy w warszawie. Oddział kontynuował zadania Kliniki Torakochirurgii Instytutu Kardiologii, kierowanej w latach 1979-84 przez dr hab. med. Michała Juszczyńskiego.

1990

 • Ojciec Święty Jan Paweł II - Patronem szpitala;

 1991

 • Utworzono Klinikę Choroby Wieńcowej. Pierwszym jej ordynatorem została prof. Wiesława Piwowarska.

1993-1998

 • Szpital jako inwestor bezpośredni realizował program inwestycyjny "Rozbudowa Kliniki Kardiochirurgii" (finansowany głównie z dotacji budżetowych); powstał nowoczesny budynek Kliniki Kardiochirurgii z blokiem operacyjnym i intensywną terapią, zapleczem laboratoryjnym i diagnostycznym, sterylizacją i bankiem krwi oraz inne obiekty towarzyszące;

1996

 • Utworzono Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc.

1997

 • 9 czerwca - wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II, poświęcenie Kliniki Kardiochirurgii;

1999

 • Szpital uzyskał osobowość prawną i działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; uruchomiono nowy Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii; wybudowano nowoczesny Zakład Patomorfologii;

2000

 • Uruchomiono, po modernizacji, nowoczesny obiekt Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki i nowoczesnymi pracowniami m.in.: rezonansu magnetycznego, wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej -MSCT (pierwsza w Europie Centralnej), scyntygrafii i body pletyzmografii; w zmodernizowanym budynku dawnej Kardiochirurgii utworzono oddział chirurgii naczyń i transplantologii; powstała Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych;

2001

 • Utworzono Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy z siedzibą przy ul. Ułanów 29 oraz Pododdział Chemioterapii w II Oddziale Chorób Płuc; wprowadzono system elektronicznej rejestracji i prowadzenia dokumentacji Infomedica oraz systemy umożliwiające dostęp do obrazów generowanych przez urządzenia diagnostyczne;

2002

 • Zmodernizowano i rozbudowano budynek mieszczący Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń oraz Oddział Kliniczny Elektrokardiologii z 2 salami zabiegowymi. 
 • Uruchomiono salę videotorakoskopii w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej;

2003

 • Utworzono w Szpitalu Samodzielną Pracownię Biologii Molekularnej i Badań Naukowych,  samodzielny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Dział Transfuzjologii Szpitalnej (na bazie dotychczasowego Banku Krwi i Pracowni Serologii);

2004

 • Szpital uzyskał certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000 – przedłużany do dnia dzisiejszego; rozpoczęto realizację programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR;

2005

 • W Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii wykonano pierwszą na świecie operację wszczepienia bezszwowej zastawki aortalnej;

2006

 • Utworzono Ośrodek Rehabilitacji (na bazie dotychczasowego Działu Rehabilitacji);

2007-2012

 • Rozbudowa Szpitala realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – realizacja projektów pn. Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej;

2008

 • Utworzono dwa samodzielne oddziały anestezjologii i intensywnej terapii zabezpieczające dział kardiologiczny i pulmonologiczny;
 • Pierwsza w Polsce wymiana zastawki aortalnej serca metodą przezskórną (bez otwierania klatki piersiowej)

2009

 • Szpital otrzymał status szpitala akredytowanego na okres od 4 marca 2009 do 3 marca 2012 r.

2011

 • Utworzono Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie;
 • We współpracy z instytucjami dydaktyczno-naukowymi uruchomiono  studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki medycznej i terapii

2012

 • Utworzono Poradnię Leczenia Otyłości.
 • Przekształcono dotychczasowy Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny z pododdziałem w samodzielny Oddział Szybkiej Diagnostyki, wydzielając trzy samodzielne jednostki:  Oddział Szybkiej Diagnostyki, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz  Zakład Medycyny Nuklearnej.
 • Wydzielono jako samodzielne oddziały: Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii oraz Rehabilitacji.
 • Oddano do użytku budynek konferencyjno-administracyjny.
 • We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum  uruchomiono  studia podyplomowe w zakresie badań klinicznych.

2013

 • Minister Zdrowia potwierdził po raz drugi spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego i przyznał placówce Certyfikat Akredytacyjny nr 2013/3 (data wydania Certyfikatu: 13 marca 2013 r.).
 • Z początkiem kwietnia 2013 oddano do użytku zmodernizowany obiekt – budynek „0” (tzw. Stara pralnia).
 • Od 11 kwietnia 2013 ruszył projekt edukacyjny skierowany do osób w wieku 60+ pn. Uniwersytet Niegasnącej Młodości. W pierwszej edycji skorzystało z niego ok. 150 osób.

2014

 • W nowej części pawilonu M-V, realizowanego w ramach Projektu „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej” otwarto oficjalnie:
  • Centralną Izbę Przyjęć, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
  • Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych (oraz Blok Operacyjny z salą hybrydową)
  • Oddział Intensywnej Terapii Medycznej
  • Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej
  • Poradnie, w tym neurologiczną
 • W ramach Projektu „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” uruchomiono oficjalnie:
  • Oddział Chorób Cywilizacyjnych Płuc
  • Oddział Onkologiczny
  • Pracownię Badań Genetycznych
  • Pracownię Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych
  • Pracownię Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych
  • Pracownię Rezonansu Magnetycznego

2015

 • Pierwsze w szpitalu pobranie nerek od dawcy po zatrzymaniu krążenia.

2016

 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdziło po raz kolejny spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Aktualny Certyfikat ma nadany numer 2016/30.
 • W Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii wszczepiono najmniejsze na świecie stymulatory serca Micra TPS.

 

 

Nasze korzenie

Szpital