Deklaracja dostępności

Data sporządzenia: 28.09.2020

 

Witamy na stronie http://www.szpitaljp2.krakow.pl należącej do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków.

Szpital zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpitaljp2.krakow.pl


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej; poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad modyfikacją strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Pełnomocnikiem ds. Dostępności:

mgr inż. Adrian Żak
tel. 12 614 20 10
e-mail: a.zak@szpitaljp2.krakow.pl  


Pod wskazanymi kontaktami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.


Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:


Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31- 202 Kraków

Dostępność architektoniczna

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zlokalizowany jest w Krakowie przy ulicy Prądnickiej 80. Na kompleks szpitalny składa się 9 budynków medycznych ( pawilony M I, M II, M III, M IV, MV, MVI, M VII, MVIII i M IX) oraz 4 budynki administracyjne ( pawilony A II, A III, A V i A VII).

Placówka świadczy usługi medyczne na oddziałach szpitalnych:    

KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Oddział Kliniczny Elektrokardiologii
Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
        Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej
III Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Diagnostyka

CHIRURGIA NACZYNIOWA

Oddział Chirurgii Naczyń Z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych

PULMONOLOGIA I CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ

Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc
Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej
II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Onkologiczny
Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii

CHOROBY ZAKAŹNE I DZIECIĘCE
Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej
Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

NEUROLOGIA
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
  

REHABILITACJA I PROFILAKTYKA
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej


Placówka świadczy usługi medyczne na w poradniach i pracowniach:

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna,
Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc,
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej,
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci i Leczenia Padaczki,
Wojewódzka Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii,
Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych oraz Centrum Szczepień
Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej,
Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy,
Samodzielna Pracownia Endoskopii.


1.    Strefy wejściowe do budynków - w obrębie dojść do budynków brak barier architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków).
2.    W budynkach znajdują się recepcje, punkty informacyjne, windy, toalety.
3.    Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i  bezszeryfowa czcionka, kontrasty). Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.
4.    Pomieszczenia  w których obsługiwani są pacjenci, oznaczone są za pomocą numerów.   
5.    Na terenie Szpitala znajdują się trzy duże parkingi utwardzone (pomiędzy budynkami  A-VII, A-V i przy budynku M-VII oraz duży parking na wschód od budynku A-V, kilka mniejszych parkingów utwardzonych przy budynku M-II i M-III oraz trzy duże parkingi nieutwardzone. W obrębie większych i mniejszych parkingów wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (łącznie 13miejsc).
6.    W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
7.    W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Szpital