„Ćwicz dla serca – wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat”

 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17
Oś Priorytetowa 8 – Rynek Pracy
Działanie 8.6 – Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej
Poddziałanie 8.6.2 – Programy Zdrowotne 
Typ projektu B: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Kwota projektu ogółem: 1 834 640,82 PLN w tym:

Kwota dofinansowania: 1 742 908,47 PLN

Wkład własny: 91 732,35 PLN

Realizacja projektu: 01.01.2019 - 31.12.2021


Krótki opis projektu:

Choroby układu krążenia stanowią niezmiennie główną przyczynę zgonów w Polsce. Także w województwie małopolskim choroby serca stanowią główną przyczynę orzekania o zgonach. Dane epidemiologiczne wskazują, że populację województwa małopolskiego charakteryzuje największa w Polsce umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca, a także, że wśród czynników ryzyka choroby wieńcowej w populacji Małopolski na 1. miejscu znajduje się niedostateczna aktywność fizyczna. Z danych ogólnopolskich wynika, że problem niedostatecznej aktywności fizycznej dotyczy w największym stopniu osób w wieku od 36 do 55 lat (72%). Ponadto świadomość niedostatecznej aktywności fizycznej jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest znikoma.Grupę docelową Projektu stanowią osoby pracujące w zakładach pracy województwa małopolskiego – kobiety i mężczyźni w wieku 36-55 lat szczególnie zagrożeni utratą pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Głównym celem Projektu jest promowanie trwałego zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u osób należących do grupy docelowej. Projekt skoncentrowany będzie na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. We współpracy z wyłonionymi Jednostkami Regionalnymi (oddziały kardiologiczne i rehabilitacyjne) z każdego z subregionów województwa małopolskiego Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II przeprowadzi aktywne poszukiwanie osób zagrożonych niezdolnością do pracy w dwojaki sposób:

  1. Losowania zakładów pracy (spośród zakładów województwa małopolskiego zatrudniających ponad 50 pracowników) - do Projektu zostanie włączony minimum 1 zakład pracy z każdego z 5 subregionów. W Projekcie udział wezmą tylko te organizacje, które zadeklarują udział co najmniej 30 pracowników bez względu na rodzaj podpisanej umowy.

  2. Otwarta rekrutacja dla pracowników z zakładów niewylosowanych do współpracy (kryterium zatrudnienia w organizacji posiadającej więcej niż 50 pracowników nie będzie obowiązywało) z wykorzystaniem kilku kanałów informacyjnych, np.:
    - strony internetowe KSS JPII oraz Jednostek Regionalnych,
    - media społecznościowe,
    - ogłoszenia w regionalnych mediach (np. radio, prasa, TV).

W ramach Projektu zaplanowano objęcie badaniami przesiewowymi i ankietowymi 1800 pracowników małopolskich zakładów pracy. Do dalszych etapów kwalifikowane będą osoby pracujące, u których nie stwierdzi się przeciwwskazań do treningu fizycznego, cech obecnej choroby sercowo-naczyniowej wymagającej leczenia specjalistycznego lub chorób istotnie ograniczających sprawność, u których dystans w teście 6-min. marszu będzie zawierał się zakresie 1/3 najmniejszych wyników dla badanej populacji z uwzględnieniem płci i określonej grupy wiekowej. Uczestnicy, u których stwierdzone zostaną typowe objawy choroby sercowo-naczyniowej zostaną skierowani na standardowe badania diagnostyczne w ramach systemu finansowania opieki zdrowotnej i nie będą kwalifikowani do udziału w dalszej części Projektu. Docelowo do etapu rehabilitacji kardiologicznej, prowadzonej przez wykwalifikowanych trenerów rehabilitacji, zakwalifikowanych zostanie 570 uczestników, pozornie zdrowych, ale z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, którzy w ramach świadczeń standardowych nie uzyskaliby świadczeń rehabilitacyjnych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Szpital