Strona główna Szpital Aktualności Szpital realizuje kolejne projekty w ramach konkursów NCN

05.12.2018

Szpital realizuje kolejne projekty w ramach konkursów NCN

 
 
Niezmiernie miło nam poinformować, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II będzie realizował kolejne dwa projekty z grantu Narodowego Centrum Nauki. Konkurs OPUS to jeden z flagowych konkursów NCN, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Jego celem jest finansowanie projektów badawczych z obszaru badań podstawowych, a także finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Pozyskane środki z grantów NCN każdorazowo przyczyniają się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego zarówno ich zespołów, jak i jednostek naukowych, w których realizowane są projekty.
Serdecznie gratulujemy Kierownikom Projektów: dr. hab. Joannie Natorskiej oraz dr hab. Pawłowi P. Rubisiowi i życzymy pomyślnej realizacji ich projektów.

Informacje o projektach:

  • Projekt pt. „Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (NOACs) jako modulatory mechanizmów prowadzących do fibrokalcyfikacji zastawek u chorych ze stenozą aortalną”


Kierownik działania naukowego: dr hab. Joanna Natorska

Kwota projektu: 1 123 600,00 zł


Głównym celem projektu jest ocena wpływu doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K (NOACs) na mechanizmy w szczególności związanymi ze szlakami receptorów proteaz PAR, prowadzącymi do wapnienia zastawek aortalnych u pacjentów ze stenozą aortalną (AS). Wpływ NOACs  na  patobiologię  stenozy aortalnej  będzie  oceniany  kompleksowo  przy  użyciu  zróżnicowanych, zaawanasowanych metod in vitro i ex vivo, w tym konfokalnej mikroskopii Ramanowskiej i mikrotomografii komputerowej. Wynikiem badań będzie odpowiedź na pytanie czy u osób z AS leczenie przeciwzakrzepowe przy pomocy NOACs może spowalniać postęp choroby, przynajmniej u pacjentów z łagodną do umiarkowanej postaci AS.

  • Projekt pt. „Zależności między dynamiką zmian włóknienia śródmiąższowego a remodelingiem serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej”


Kierownik działania naukowego: dr hab. Paweł Piotr Rubiś

Kwota projektu: 787 920,00 zł


Włóknienie serca jest niezwykle skomplikowanym procesem, który podlega wielopoziomowej kontroli, a którego mechanizmy są w dalszym ciągu przedmiotem badań. Wiadomo natomiast, że proces ten przyczynia się do gorszego przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej oraz gorszego rokowania.
Celem projektu jest analiza zmian ilościowych oraz jakościowych występujących w przebiegu włóknienia serca u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową za pomocą rezonansu magnetycznego (wyjściowo i po roku obserwacji). Ponadto w trakcie wizyt kontrolnych w 3, 6, 9 i 12 miesiącu zostanie pobrana krew do oceny 6 biomarkerów włóknienia, tj. markerów opisujących metabolizm kolagenu i markery oceniające  kontrole  włóknienia.  W  12  i  18  miesiącu  za  pomocą  badania  echokardiograficznego oceniony  zostanie  remodeling  serca,  a także  w  monitorowaniu Holtera określone zostaną zaburzenia rytmu serca. Zarówno zmiany stężenia biomarkerów (kinetyka) oraz wyniki badania echokardiograficznego i Holtera zostaną odniesione do dynamiki włóknienia, określonej w rezonansie serca.Szpital