Strona główna Szpital Aktualności Rozpoczęcie realizacji projektu „Ćwicz dla serca”

09.01.2019

Rozpoczęcie realizacji projektu „Ćwicz dla serca”

 

 

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 18 grudnia 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ćwicz dla serca – wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat” (umowa nr RPMP.08.06.02-12-0192/18-00).

Tym samym przystępujemy do realizacji projektu, mającego na celu promowanie trwałego zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Projekt adresowany jest do osób pracujących w zakładach pracy województwa małopolskiego – kobiet i mężczyzn w wieku 36-55 lat szczególnie zagrożonych utratą pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Projekt skoncentrowany będzie na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. We współpracy z wyłonionymi Jednostkami Regionalnymi (oddziały kardiologiczne i rehabilitacyjne) z każdego z subregionów województwa małopolskiego Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II przeprowadzi aktywne poszukiwanie osób zagrożonych niezdolnością do pracy. W ramach projektu zaplanowano objęcie badaniami przesiewowymi i ankietowymi 1800 pracowników małopolskich zakładów pracy. Do dalszych etapów kwalifikowane będą osoby pracujące, u których nie stwierdzi się przeciwwskazań do treningu fizycznego, cech obecnej choroby sercowo-naczyniowej wymagającej leczenia specjalistycznego lub chorób istotnie ograniczających sprawność. Docelowo do etapu rehabilitacji kardiologicznej, prowadzonej przez wykwalifikowanych trenerów rehabilitacji, zakwalifikowanych zostanie 570 uczestników, pozornie zdrowych, ale z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, którzy w ramach świadczeń standardowych nie uzyskaliby świadczeń rehabilitacyjnych.
Efektem projektu obejmującego m.in. 3-miesięczny okres rehabilitacji połączony z edukacją zdrowotną winno m.in. być zwiększenie dostępu do lekarza specjalisty i do badań diagnostycznych oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców naszego Województwa czy też zwiększenia poziomu aktywności fizycznej uczestników.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu oraz kwota dofinansowania wynosi 1 834 640,82 PLN (kwota dofinansowania wynosi1 742 908,47 PLN).

Szpital